Idu­ći tje­dan tem­pe­ra­tu­re i vi­še od 30 stup­nje­va

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (bma)

Pre­ma prog­no­zi DHMZ-a, oče­ku­ju nas iz­nad­pro­sječ­no vi­so­ke tem­pe­ra­tu­re zra­ka ci­je­lo­ga lje­ta, a ti­je­kom je­se­ni bit će znat­no ma­nje od­stu­pa­nje od pro­sječ­ne se­zon­ske tem­pe­ra­tu­re zra­ka. – Ko­li­ko će i ka­da pri­tom bi­ti vru­ćih da­na i to­plin­skih va­lo­va, sad je odvi­še ra­no prog­no­zi­ra­ti. No do kra­ja ovo­ga tjedna vru­ći­ne ne­će bi­ti, ali već u slje­de­ćem bi se tjed­nu po­neg­dje mo­gao do­go­di­ti vru­ći dan, s naj­vi­šom tem­pe­ra­tu­rom 30°C i vi­šom. Pri­tom će i da­lje bi­ti po­vre­me­ne ki­še, čes­to i plju­sko­va po­neg­dje pra­će­nih grm­lja­vi­nom, oso­bi­to u ovo­me tjed­nu – ka­že Zo­ran Va­ku­la.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.