‘Ne­mo­ral­na po­nu­da’ HDZ-a od­go­di­la iz­bor

Dvi­je afe­re su­ca Mar­ka Ba­bi­ća pre­vi­še za zas­tup­ni­ke SDP-a?

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Ovaj put imamo stvar­no iz­van­red­no do­bre kan­di­da­te i pro­pus­ti­ti pri­li­ku da iz­a­be­re­mo naj­bo­lje je vr­lo lo­še, ka­zao je Po­dol­njak Tea Ro­mić, Ma­rin­ko Ju­ra­sić, Iva Pu­ljić Še­go Na­kon če­ti­ri mje­se­ca pre­go­va­ra­nja, HDZ se ju­čer od­lu­čio na “le­te­ću iz­mje­nu” s dvo­ji­com ak­tu­al­nih us­tav­nih su­da­ca, pa su doc. dr. sc. Ma­ri­ja Je­lu­ši­ća, s za­gre­bač­ke Ka­te­dre za us­tav­no pra­vo, za­mi­je­ni­li s doc. dr. sc. Mar­kom Ba­bi­ćem, biv­šim od­vjet­ni­kom iz Vin­ko­va­ca!? Sto­ga je no­vu od­go­du sjed­ni­ce Od­bo­ra za Us­tav, Pos­lov­nik i po­li­tič­ki sus­tav na ko­joj je tre­bao bi­ti de­fi­ni­ran pri­jed­log kan­di­da­ta za Us­tav­ni sud, ovaj put tra­žio SDP, s čim se slo­žio i HDZ. No­va sjed­ni­ca bit će da­nas u 13.30 sa­ti.

Po­rez­ni dug i Zdrav­ko Ma­mić

SDP, ka­ko doz­na­je­mo, pre­ko kan­di­da­tu­re Ba­bi­ća ne mo­že pri­je­ći. Ba­bić je kao od­vjet­nik u Vin­k­v­ci­ma 2008. imao dug PDV-a od 270.000 ku­na, te je mje­sec i pol da­na na­kon što je ime­no­van us­tav­nim su­cem (SDP i HNS bi­li su suz­dr­ža­ni) nas­tu­pi­la ap­so­lut­na zas­ta­ra tog po­rez­nog du­ga. SDP-u je još pro­ble­ma­tič­ni­je što je Ba­bić zi­mus “ule­tio” u mje­re pra­će­nja (ko­je su se iz­ja­lo­vi­le) Zdrav­ka Ma­mi­ća i Da­mi­ra Vr­ba­no­vi­ća zbog sum­nje da po­ku­ša- va­ju utje­ca­ti na Us­tav­ni sud da sru­ši Za­kon o spor­tu. Ka­ko mo­gu pos­tav­lja­ti pi­ta­nje po­li­tič­ke od­go­vor­nos­ti To­mis­la­va Ka­ra­mar­ka, ako is­to­dob­no ljes­tvi­cu od­go­vor­nos­ti te­me­ljem per­cep­ci­je ne dr­že na is­toj ra­zi­ni i za us­tav­ne su­ce, ne­ugod­no je pi­ta­nje za SDP. Ia­ko je SDP pro­ble­ma­ti­zi­rao i afe­ru ko­ja se ve­že uz Da­vo­ri­na Mla­ka­ra i Hypo ban­ku, od­lu­če­no je da se nje­mu ne­će pro­ti­vi­ti ka­ko u pi­ta­nje ne bi do­šao iz­bor nji­ho­vih kan­di­da­ta Jo­si­pa Le­ke i In­grid An­ti­če­vić Ma­ri­no­vić. Tu afe­ru Mla­ka­ru pak ni­je mo­gao za­bo­ra­vi­ti Most, ko­ji je već naj­a­vio da za ne­ke kan­di­da­te ne­će mo­ći gla­so­va­ti. Nji­ma je spor­na i Snje­ža­na Ba­gić zbog pre­pi­si­va­nja struč­nog ra­da glav­nog taj­ni­ka Us­tav­nog su­da dr. sc. Te­odo­ra An­ti­ća, ko­ji se ta­ko­đer kan­di­di­rao za us­tav­nog su­ca. Dig­nu li zas­tup­ni­ci SDP-a ru­ku za Ba­gić, ko­ja je pod mo­ral­nim te­re­tom pla­gi­ra­nja, ima­ju li na­kon tog “ku­ka­vi­čjeg ja­ja” ko­je im pred­la­že HDZ, vi­še ikad pra­vo mo­ra­li­zi­ra­ti čak i ako se sud­ski do­ka­že da je Mi­li­jan Br­kić pre­pi­si­vao di­plom­ski rad!? Zbog naj­a­ve da ne­ke kan­di­da­te ne­će po­dr­ža­ti, SDP i HDZ su iz po­s­ljed­njeg kru­ga kon­zul­ta­ci­ja is­klju­či­li Ro­ber­ta Po­dol­nja­ka, pred­sjed­ni­ka Od­bo­ra za Us­tav, po­ža­lio se on. Is­pri­čao se gra­đa­ni­ma zbog no­ve od­go­de te iz­ra­zio na­du da će se dvi­je naj­ve­će stran­ke ipak do­go­vo­ri­ti i da će se su­ci iz­a­bra­ti na vri­je­me. Ne bi bio pro­blem, do­da- je, i da se sa­da iz­a­be­re ba­rem šest su­da­ca, a os­ta­li u bo­lje vri­je­me. - Sa­da će­mo vje­ro­jat­no pro­ma­ši­ti rok ko­ji smo sa­mi oda­bra­li, to je lo­ša po­ru­ka jav­nos­ti.

Kan­di­da­ti bez re­po­va

Ovaj put imamo stvar­no iz­van­red­no do­bre kan­di­da­te i pro­pus­ti­ti pri­li­ku da iz­a­be­re­mo naj­bo­lje je vr­lo lo­še – ka­zao je Po­dol­njak. HDZ- ov Dra­žen Boš­nja­ko­vić je us­t­vr­dio da vje­ru­je da će no­vi raz­go­vo­ri uro­di­ti plo­dom, dok je SDP-ov Pe­đa Gr­bin po­ru­čio da nje­go­va stran­ka ima obve­zu pre­ma jav­nos­ti iz­a­bra­ti kan­di­da­te iza ko­jih ne­će bi­ti re­po­va. Ključ­no je pi­ta­nje za­što se HDZ pre­do­mis­lio. Ba­bi­ća se do­živ­lja­va kao pred­stav­ni­ka des­ne sla­von­ske stru­je, te se špe­ku­li­ra ka­ko se s nji­me HDZ do­dvo­ra­va HDSSB-u i Bra­ni­mi­ru Gla­va­šu. Pi­ta­nje je i mo­gu li zas­tup­ni­ci Do­mo­ljub­ne ko­ali­ci­je svo­jim bi­ra­či­ma po­gle­da­ti u oči na­kon što dig­nu ru­ku za An­ti­če­vić Ma­ri­no­vić i Le­ku. Ka­ko je SDP pris­tao čak i na Mla­ka­ra, “žr­tvo­va­njem” Ba­bi­ća kao “ne­mo­ral­ne po­nu­de” ne­pri­hvat­lji­ve SDP-u, na­mje­ra­va li HDZ ra­z­vla­či­ti tu sa­gu ili se na­da obos­tra­nom odus­tan­ku od “ne­po­dob­nih kan­di­da­ta”. Što bi i ve­ći­na jav­nos­ti poz­dra­vi­la, jer tro­je po­li­ti­ča­ra iona­ko su u su­ko­bu in­te­re­sa.

Je li Ba­bić “žr­tvo­van” ra­di ra­z­vla­če­nja ili ka­ko bi HDZ i SDP odus­ta­li od ne­po­dob­nih kan­di­da­ta?

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.