Ne­ured­ni duž­ni­ci za­dr­ža­li kre­di­te u fran­ci­ma

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Lju­bi­ca Ga­ta­rić

Sva­ki dru­gi pre­os­ta­li kre­dit u fran­ci­ma ne­na­pla­tiv, 43 ti­su­će duž­ni­ka ko­ji su pri­hva­ti­li ko­nver­zi­ju do­bi­lo 1,1 mi­li­jar­du ku­na pre­pla­te lju­bi­ca.ga­ta­ric@ve­cer­nji.net Zad­njeg da­na ožuj­ka u bi­lan­ca­ma ba­na­ka os­ta­lo je 4,7 mi­li­jar­di ku­na kre­di­ta ve­za­nih uz švi­car­ski fra­nak, pet pu­ta ma­nje ne­go što je bi­lo fra­nač­kih kre­di­ta (23,6 mi­li­jar­di ku­na) uo­či ko­nver­zi­je!

Di­gli ru­ke od sve­ga

Glav­ni­nu pre­os­ta­lih kre­di­ta, 3,38 mi­li­jar­di ku­na, dr­ži sta­nov­niš­tvo, i to uglav­nom kao stam­be­ni kre­dit. Tvrtke ni­su bi­le obu­hva­će­ne ko­nver­zi­jom i one i na­da­lje du­že oko 1,3 mi­li­jar­de ku­na kre­di­ta u CHF. Vla­da je ne­dav­no obja­vi­la da je na­kon ko­nver­zi­je CHF kre­di­ta u eur­ske dug sta­nov­niš­tva sma­njen za 6,6 mi­li­jar­di ku­na, a po­vrh ot­pi­sa tre­ći­ne du­ga, oko 43 ti­su­će duž­ni­ka do­bi­lo je i oko 1,1 mi­li­jar­du ku­na po­vra­ta za pre­pla­će­ne ka­ma­te. Hr­vat­ska na­rod­na ban­ka u naj­no­vi­jem iz­vje­šta­ju o sta­nju kre­di­ta po va­lu­ta­ma na dan 31. ožuj­ka na­vo­di da su zad­njeg da­na ožuj­ka gra­đa­ni ima­li još 3,1 mi­li­jar­du ku­na stam­be­nih kre­di­ta u CHF, dok je vri­jed­nost stam­be­nih eur­skih kre­di­ta na­kon ko­nver­zi­je sko­či­la za de­set mi­li­jar­di ku­na. Prem­da je do tog da­tu­ma ve­ći­na ba­na­ka pro­ve­la ko­nver­zi­ju, bi­lo je i po­nov­lje­nih iz­ra­ču­na pa je mo­gu­će da će se svo­ta pre­os­ta­lih fra­nač­kih kre­di­ta još sma­nji­va­ti, no po­sve je si­gur­no da još ne­ko vri­je­me ne­će nes­ta­ti iz ban­kar­skih bi­lan­ci. Sva­ki dru­gi duž­nik ko­ji je os­tao u fran­ci­ma pres­tao je vra­ća­ti kre­dit, pa sad ban­ke mo­ra­ju pre­sje­ći što da­lje s 1,7 mi­li­jar­di ku­na tak­vih pro­ble­ma­tič­nih kre­di­ta. Uo­či ko­nver­zi­je, vri­jed­nost kre­di­ta no­mi­ni­ra­nih u fran­ci­ma ko­je gra­đa­ni ni­su mo­gli vra­ća­ti bi­la je 3,6 mi­li­jar­di ku­na, što zna­či da je po­lo­vi­ca njih pre­ba­ci­la kre­dit u eur­ski, dok su os­ta­li di­gli ru­ke od sve­ga. Ko­nver­zi­ja je uklju­či­va­la i 1,1 mi­li­jar­du ku­na po­tro­šač­kih kre­di­ta u CHF od ko­jih se 31. ožuj­ka za­dr­ža­lo 276 mi­li­ju­na ku­na, od ko­jih je 78 pos­to pro­ble­ma­tič­nih.

Kre­di­ti po kar­ti­ca­ma ured­ni

Ge­ne­ral­no, pr­vi put na­kon vi­še­go­diš­neg ras­ta doš­lo je do pa­da udje­la lo­ših kre­di­ta na 16 pos­to, ve­ći­nom kod tvrt­ki kao re­zul­tat čiš­će­nja bi­lan­ci i ot­pi­sa du­go­va­nja u pred­ste­čaj­nim na­god­ba­ma. Una­zad pola go­di­ne, vri­jed­nost svih kre­dit­nih pla­sma­na pa­la je za 12 mi­li­jar­di ku­na, od če­ga je po­lo­vi­ca ot­pi­sa­na u ko­nver­zi­ji. Naj­ma­nje je os­ci­la­ci­ja kod po­tro­šač­kih kre­di­ta sta­nov­niš­tva ko­ji se dr­že na 50-ak mi­li­jar­di ku­na, no lju­di su ne­što oprez­ni­ji s krat­ko­roč­nim za­du­že­nji­ma jer se za sto­ti­njak mi­li­ju­na sma­nji­la za­du­že­nost po kre­dit­nim kar­ti­ca­ma (iz­no­si 3,6 mi­li­jar­di ku­na) kao i ulas­ci u do­pu­šte­ni mi­nus ko­ji su pa­li na 7,88 mi­li­jar­di ku­na. Ako se ne ra­ču­na dr­ža­va ko­ja sve svo­je oba­ve­ze vra­ća na vri­je­me, naj­u­red­ni­ji su duž­ni­ci lju­di ko­ji se za­du­žu­ju pre­ko kre­dit­nih kar­ti­ca jer je kod njih udio ne­vra­će­nih kre­di­ta sa­mo 3,66 pos­to, za raz­li­ku od 12 pos­to gra­đa­na u mi­nu­su ko­ji su pres­ta­li vra­ća­ti mi­li­jar­du ku­na ko­je su po­tro­ši­li ula­skom u cr­ve­no.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.