Vi­di se tko iz­najm­lju­je na cr­no, pod po­ve­ća­lom i vi­ken­di­ce

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Rad­mi­la Ko­va­če­vić

Na­kon po­čet­nih te­ško­ća, eVi­si­tor se uho­da­va, a pris­tup ne­ma naj­vi­še 10 pos­to iz­najm­lji­va­ča, ka­že Ivi­čić No­vi sus­tav pri­ja­ve tu­ris­ta eVi­si­tor iz­najm­lji­va­či­ma je dos­tu­pan i pre­ko sus­ta­va e- Gra­đa­ni. Tom su se no­vos­ti po­hva­li­li mi­nis­tri­ca upra­ve Du­brav­ka Jur­li­na-Ali­be­go­vić, mi­nis­tar tu­riz­ma An­ton Kli­man i šef HTZ- a Ra­to­mir Ivi­čić, ko­ji ka­žu da se in­ten­ziv­no ra­di ka­ko bi se gra­đa­ni­ma omo­gu­ći­lo što je mo­gu­će vi­še e-us­lu­ga. U eVi­si­tor, s 94.000 obje­ka­ta za smje­štaj, ho­te­li su se već uve­za­li, a od go­to­vo 69.000 iz­najm­lji­va­ča svo­je je gos­te na taj na­čin do­sad evi­den­ti­ra­lo njih ne­što vi­še od 15.000. Naj­ve­ći se pri­ti­sak tek oče­ku­je, a di­rek­tor HTZ-a Ivi­čić uvje­ra­va da se sus­tav na­kon po­čet­nih te­ško­ća uho­da­va i da mu ne mo­že pris­tu­pi­ti sa­mo 10% iz­najm­lji­va­ča, ko­ji ne­ma­ju internet. – Oni to mo­gu oba­vi­ti u tu­ris­tič­koj za­jed­ni­ci ili agen­ci­ji. No­vi sus­tav po­ve­zan je i s Ca­rin­skom upra­vom i Tu­ris­tič­kom in­s­pek­ci­jom, ko­je sa­da la­ko mo­gu pra­ti­ti iz­najm­lji­va­nje na cr­no, uklju­ču­ju­ći vi­ken­di­ce – ka­že Ivi­čić. Što se ti­če bro­ja tu­ris­ta pre­ma eVi­si­to­ru, tu­ris­tič­ki čel­ni­ci za­sad oba­vje­šta­va­ju o sta­nju po da­ni­ma, ali tvr­de da sus­tav da­je i ku­mu­la­tiv­ne po­dat­ke. No oni im, ka­žu, slu­že za in­ter­ne po­tre­be.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.