Da­nas se čo­vjek ot­ki­da od Bo­ga

U go­vo­ru na Ka­to­lič­kom sve­uči­li­štu “de­mon­ti­rao” rod­nu ide­olo­gi­ju

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Dar­ko Pa­vi­čić

U čo­vje­ku se ra­za­ra dos­to­jans­tvo, sli­ka i slič­nost Bo­gu ko­ja je naj­tješ­nje utis­nu­ta u nje­go­vu du­šu, re­kao je Ro­bert Sa­rah re­dak­ci­ja@ve­cer­nji.net Pre­fekt Kon­gre­ga­ci­je za bo­go­štov­lje i dis­ci­pli­nu sa­kra­me­na­ta kar­di­nal Ro­bert Sa­rah svoj je bo­ra­vak u Za­gre­bu za­vr­šio nas­tu­pom na 10. ob­ljet­ni­ci Hr­vat­skog ka­to­lič­kog sve­uči­li­šta, gdje je dos­lov­ce de­mon­ti­rao rod­nu (gen­der) ide­olo­gi­ju, do­ka­zu­ju­ći ka­ko ona po­sve ra­za­ra ide­al obi­te­lji, ko­ji je te­melj sva­ko­ga druš­tva.

Su­prot­stav­lja­nje Bo­gu

– Da­nas se, uz po­moć ide­olo­gi­je o ro­du, čo­vjek ot­ki­da od Bo­ga i pre­pu­šta naj­dub­ljem pre­zi­ru. Po­ti­če ga se, a i pri­si­lja­va, da se na ra­zi­ni mo­ral­nih vred­no­ta i spol­nos­ti po­na­ša go­re od ži­vo­ti­nje. U nje­mu se ra­za­ra dos­to­jans­tvo, sli­ka i slič­nost Bo­gu ko­ja je naj­tješ­nje utis­nu­ta u nje­go­vu du­šu – re­kao je Sa­rah, do­dav­ši ka­ko ide­olo­gi­ju ro­da po­du­pi­ru Uje­di­nje­ni na­ro­di te po­dr­ža­va, pro­mi­če i spro­vo­di Svjet­ska zdrav­s­tve­na or­ga­ni­za- ci­ja, a “sve dr­ža­ve ko­je je od­bi­ju pri­hva­ti­ti odre­da se kaž­nja­va ili se na njih ra­de ja­ki pri­tis­ci ka­ko bi ih se pri­si­li­lo da tu ide­olo­gi­ju ugra­de u svo­je ra­zvoj­ne pro­gra­me, ina­če im pri­je­ti opas­nost da im se us­kra­ti nov­ča­na po­moć za nji­hov ra­zvi­tak”. Pre­ma nje­mu, za­pad­njač­ke dr­ža­ve od­lu­či­le su se na udru­ži­va­nje ka­ko bi se iz­rav­no su­prot­sta­vi­le Bo­gu do­no­se­ći za­ko­ne ko­ji ra­za­ra­ju brak i obi­telj.

Pri­ča pro­tes­tant­ske obi­te­lji

– To je od­luč­na vo­lja, s go­le­mim nov­ča­nim, teh­nič­kim i me­dij­skim sred­stvi­ma, ne sa­mo da se smr­vi brak ne­go u pr­vom re­du da se ra­zo­ri cilj bra­ka i pro­mi­je­ni na­ziv obi­telj­ske sta­ni­ce. Ko­ris­te se i vi­so­ki pre­la­ti iz bo­ga­tih na­ro­da ka­ko bi uni­je­li pre­ina­ke u kr­š­ćan­ski na­uk i mo­ral, ko­ji se ti­ču bra­ka, ras­tav­lje­nih i po­nov­no vjen­ča­nih te dru­gih ne­ured­nih sta­nja – re­kao je Sa­rah, po­zi­va­ju­ći se na apos­tol­sku pos­t­si­no­dal­nu po­bud­ni­cu pa­pe Fra­nje “Ra­dost lju­ba­vi”. – Ta ide­olo­gi­ja za­miš­lja druš­tvo bez spol­nih raz­li­ka i po­dri­va an­tro­po­lo­ški te­melj obi­te­lji. Ona uvo­di od­goj­ne pro­jek­te i za­kon­ska us­mje­re­nja ko­ja po­ti­ču na osob­ni iden­ti­tet i osje­til­ni iden­ti­tet u ko­ri­je­nu od­sje­če­ne od bi­olo­ške raz­li-

Ta ide­olo­gi­ja že­li druš­tvo bez spol­nih raz­li­ka i po­dri­va an­tro­po­lo­ški te­melj obi­te­lji Na dr­ža­ve se ra­de ja­ki pri­tis­ci ka­ko bi ih se pri­si­li­lo da tu ide­olo­gi­ju ugra­de u svo­je pro­gra­me

R. Sa­rah (po­kraj Jo­si­pa Bo­za­ni­ća) bio je gost na Ka­to­lič­kom sve­uči­li­štu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.