Lju­di­ma iz ru­ku krao no­vac i nov­ča­ni­ke

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (ija)

I. R. (48) sum­nji­či se za tri dr­ske kra­đe ko­je je u svib­nju po­či­nio na po­dru­čju Ve­li­ke Go­ri­ce. Sum­nja se da je u dva na­vra­ta is­ko­ris­tio ne­paž­nju oso­ba ko­je su u ru­ka­ma dr­ža­le nov­ča­ni­ke i no­vac te im ih je is­trg­nuo iz ru­ku. U jed­nom na­vra­tu s le­đa je pri­šao žr­tvi te joj je s vra­ta strg­nuo lan­čić. Ukup­na je šte­ta 10.300 ku­na, a I. R. je pri­ve­den pri­tvor­skom nad­zor­ni­ku.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.