Uki­da se em­bar­go na me­so i po­vr­će za hra­nu za dje­cu

Vecernji list - Hrvatska - - Biznis - (jra) (jra)

Ru­si­ja je uki­nu­la em­bar­go na uvoz me­sa i po­vr­ća iz EU na­mi­je­nje­nog pro­izvod­nji dje­čje hra­ne, iz­vi­jes­ti­la je ru­ska agen­ci­ja Ria. S po­pi­sa ro­be pod em­bar­gom, uz po­t­vr­du ru­skog Mi­nis­tar­stva po­ljo­pri­vre­de o na­mje­ni uve­ze­ne ro­be, is­klju­če­ni su smrz­nu­ta go­ve­di­na, svje­že, ra­s­hla­đe­no ili smrz­nu­to me­so pe­ra­di te smrz­nu­to i su­še­no po­vr­će. Em­bar­go na os­ta­le pro­izvo­de iz EU, Nor­ve­ške, SAD-a, Ka­na­de i Aus­tra­li­je tra­je pak do 5. ko­lo­vo­za 2016., a na­vod­no se već raz­ma­tra i nje­go­vo pro­du­lje­nje do kra­ja 2017.

ukup­na je ovo­go­diš­nja na­ci­onal­na kvo­ta za iz­lov pla­vo­pe­raj­ne tu­ne u Ja­dra­nu te­me­ljem Pra­vil­ni­ka o ulo­vu, uz­go­ju i pro­me­tu tu­ne, iglu­na i igla­na. Ulov­na se­zo­na za pli­va­ri­ča­re tu­no­lov­ce za­vr­ša­va 24. lip­nja u 24 sa­ta ili do is­ko­ri­šte­nja kvo­te od 515,38 to­na unu­tar tog raz­dob­lja. U Ja­dra­nu za po­tre­be uz­ga­ja­li­šta tre­nu­tač­no lo­vi 11 pli­va­ri­ča­ra u tri­ma za­jed­nič­kim ri­bo­lov­nim ope­ra­ci­ja­ma. Naj­ma­nja ulov­na ve­li­či­na tu­na za po­tre­be da­ljeg uz­go­ja je 8 ki­lo­gra­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.