Zvo­ni­mir Mr­šić pre­ko no­ći za­ra­dio oko 100.000 ku­na

Vecernji list - Hrvatska - - Biznis -

Po­drav­ka je pre­ko Za­gre­bač­ke bur­ze obja­vi­la da je ku­pi­la 1000 svo­jih di­oni­ca za še­fa upra­ve Zvo­ni­mi­ra Mr­ši­ća u sklo­pu na­gra­đi­va­nja me­nadž­men­ta op­cij­skim di­oni­ca­ma. Na toj tran­sak­ci­ji Mr­šić bi mo­gao za­ra­di­ti, pre­ma nes­luž­be­nim pro­cje­na­ma, oko 100.000 ku­na. Šef upra­ve za sva­ku go­di­nu man­da­ta ima pra­vo na 7000 op­cij­skih di­oni­ca, ukup­no njih 35.000 za pet go­di­na pa je nje­go­va po­ten­ci­jal­na za­ra­da u sfe­ri ne­ko­li­ko mi­li­ju­na ku­na. – Pla­ši me pri­ča da je Po­lan­čec za tri go­di­ne u upra­vi Po­drav­ke do­bio čak 24.000 op­cij­skih di­oni­ca. Ako se to pom­no­ži s os­tva­re­nom za­ra­dom po di­oni­ci, za­vr­ti vam se u gla­vi – iz­ja­vio je Mr­šić u si­ječ­nju 2007., dok je još bio ko­priv­nič­ki gra­do­na­čel­nik iz re­do­va SDP-a. Iz Po­drav­ki­na go­diš­njeg iz­vješ­ća za proš­lu go­di­nu vi­di se da je svim me­na­dže­ri­ma vi­še­ga ran­ga na ras­po­la­ga­nju oko 160.000 op­cij­skih di­oni­ca. to­ne

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.