Sve je po­dre­đe­no “bo­gu” ove ci­vi­li­za­ci­je – pro­fi­tu

Vecernji list - Hrvatska - - Komentari & Analize - So­fi­ja Gje­bić Ma­ru­šić či­ta­te­lji­ca iz Za­gre­ba

U član­ku u va­šem lis­tu pi­še se ka­ko jed­na far­ma­ce­ut­ska tvrt­ka ra­zvi­ja sup­s­tan­ci­je (to ni­je li­jek) ko­ji­ma će omo­gu­ći­ti že­na­ma da ne­ma­ju mens­tru­aci­ju? No­vo­ro­đe­na dje­voj­či­ca ima jaj­ne sta­ni­ce. Ti­je­kom ži­vo­ta jaj­ne sta­ni­ce će doz­ri­je­va­ti i bi­ti eli­mi­ni­ra­ne (od onih oplo­đe­nih nas­tat će no­vi čo­vjek). Što će bi­ti od za­os­ta­lih jaj­nih sta­ni­ca kad že­na uđe u me­no­pa­uzu i kad su uvje­ti druk­či­ji? Ma­lig­na al­te­ra­ci­ja, zar se to ne bi mo­glo oče­ki­va­ti? Na­da­lje, ako se i la­iku ka­že da hor­mo­ni me­đu­sob­no dje­lu­ju, osim onog glav­nog dje­lo­va­nja da sva­ki hor­mon ima još mno­go uči­na­ka, bit će mu sa­svim jas­no da na­ru­ša­va­nje hor­mon­ske rav­no­te­že ne mo­že ni­ka­ko bi­ti bez vr­lo oz­bilj­nih po­s­lje­di­ca. Hor­mo­ni dje­lu­ju na fi­zič­ko i psi­hič­ko sta­nje je­din­ke. Ru­še­njem jed­ne ste­pe­ni­ce uru­ša­va se prak­tič­ki či­tav sus­tav. Ne go­vo­ri se o to­me da su že­ne u ge­ne­ra­tiv­noj do­bi a ko­je ne uzi­ma­ju kon­tra­cep­ti­ve za­šti­će­ne od npr. ko­ro­nar­ne bo­les­ti. Sa­mo je­dan do­dat­ni de­talj, ra­zi­na ura­ta u kr­vi na­kon me­no­pa­uze u že­na ras­te na ra­zi­nu one u mu­ška­ra­ca, jer žen­ski hor­mo­ni po­ti­ču iz­lu­či­va­nje ura­ta. U pri­ro­di ne­ma ništa su­viš­no. A u ime če­ga se to sve ra­di? Da že­na vi­še ne bu­de že­na, već objekt sve­ko­li­kog is­ko­ri­šta­va­nja, sek­su­al­nog, is­ko­ri­šta­va­nja na rad­nom mjes­tu. Na­vo­di se da je za vri­je­me mens­tru­aci­je že­ni te­ško, a ako joj je to sta­nje pot­pu­no pri­hat­lji­vo, eto tre­ba ju uvje­ri­ti da joj je te­ško i da mo­že bez to­ga. A što je s me­te­oro­pa­ti­ma? Ko­li­ko li se sa­mo o to­me pi­še. Za­što se tu ne­što ne bi uči­ni­lo, jer su me­te­oro­pa­ti (a to bi pre­ma ono­me ka­ko se to pri­ka­zu­je mo­ra­la bi­ti naj­ve­ća ve­ći­na lju­di) uglav­nom sma­nje­ne rad­ne spo­sob­nos­ti. Moć far­ma­ce­ut­ske in­dus­tri­je je po­ve­za­na s pro­fi­tom za ko­ji će se sve uči­ni­ti. Pri­je ne­ko­li­ko go­di­na na kon­gre­su Eu­rop­skog ne­fro­lo­škog druš­tva i Eu­rop­skog druš­tva za di­ja­li­zu i tran­s­plan­ta­ci­ju pro­fe­sor iz Lon­do­na je us­t­vr­dio slje­de­će: Ima­te pet stu­di­ja (o ne­kom li­je­ku), tri ne­ga­tiv­ne, dvi­je po­zi­tiv­ne. Ne­ga­tiv­ne ne­će obja­vi­ti ni­je­dan ča­so­pis. Poz­nat mi je slu­čaj jed­ne ve­li­ke stu­di­je pro­ve­de­ne u Sje­di­nje­nim Ame­rič­kim Dr­ža­va­ma u ko­joj je po­ka­za­no da pos­to­ji zna­čaj­na po­ve­za­nost iz­me­đu bro­ja po­ba­ča­ja i ri­zi­ka ra­zvo­ja ra­ka doj­ke. Stu­di­ju ni­je htio nit­ko obja­vi­ti, a stu­di­ja je bi­la pro­ve­de­na na ve­li­kom bro­ju i za­do­vo­lja­va­la je sve po­treb­ne kri­te­ri­je. In­for­ma- ci­je ko­je se da­ju pu­čans­tvu su se­lek­tiv­ne. Na­da­lje is­tra­ži­va­nja su sku­pa, a to net­ko mo­ra fi­nan­ci­ra­ti. Onaj ko­ji fi­nan­ci­ra oda­bi­re što mu je od in­te­re­sa, ali oda­bi­re ne­ri­jet­ko i re­zul­tat. Sve je po­dre­đe­no bo­gu ove ci­vi­li­za­ci­je pro­fi­tu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.