Idu li lju­di pre­ma ka­tas­tro­fi ili spa­su?

Osam­de­se­tih je obja­vio “Ka­mo ideš, čo­vje­če?!”, a sa­da je iz ti­ska iz­aš­lo mno­go op­šir­ni­je dje­lo Fi­li­pa Ćor­lu­ki­ća, u ko­jem tvr­di: Sve što nam tre­ba je u sve­tim knji­ga­ma

Vecernji list - Hrvatska - - Panorama - Zo­ran.vi­tas@ve­cer­nji.net

Ovo op­sež­no dje­lo (525 stra­ni­ca) je znans­t­ne­no­po­pu­lar­na ana­li­za sve­tih knji­ga, ali je i prog­no­za čo­vje­ko­ve bu­duć­nos­ti Zo­ran Vi­tas Još se po an­tik­va­ri­ja­ti­ma i onli­ne oglas­ni­ci­ma mo­že pro­na­ći ne­ko od pr­vih iz­da­nja knji­ge Ka­mo ideš, čo­vje­če!? auto­ra Fi­li­pa Ćor­lu­ki­ća. Ka­ko nam autor ot­kri­va, knji­ga se u iz­lo­zi­ma naš­la po­čet­kom 80-ih u nak­la­di od oko pet ti­su­će pri­mje­ra­ka, ko­ja je vr­lo br­zo raz­grab­lje­na. Us­to, pro­da­va­li su se i po­čes­to ne­le­gal­ni re­prin­ti, čak i iz­van gra­ni­ca on­daš­nje Ju­gos­la­vi­je. Za­što? Mo­žda za­to što je autor pri­lič­no za­nim­ljiv čo­vjek. Di­plo­mi­rao je fi­zi­ku, po­tom ra­dio i u voj­noj in­dus­tri­ji, in­dus­tri­ji pa­pi­ra, naf­t­noj in­dus­tri­ji... Ima ih ko­ji će ga sma­tra­ti kon­tro­verz­nim zbog sta­vo­va o an­ti­fa­šiz­mu ili dje­lo­va­nju u udru­zi po­ve­za­noj s os­ni­va­njem Hrvatske pra­vos­lav­ne cr­k­ve.

Ana­li­za i epa o Gil­ga­me­šu

No, bez oko­li­ša­nja će od­go­vo­ri­ti da je naj­ve­ća šte­ta u ovom da­naš­njem tre­nut­ku ba­vi­ti se par­ti­za­ni­ma i us­ta­ša­ma ia­ko je i sam pre­ži­vio Ble­iburg. Sve os­ta­lo su tek miš­lje­nja, a zbog tak­vih ras­pra­va tap­ka­mo u mjes­tu dok nam je po­vi­jest ljud­skog ro­da na­mi­je­ni­la jed­nu sa­svim dru­gu sud­bi­nu. A ko­ju, na ža­lost, ne po­štu­je­mo. O to­me go­vo­ri nje­go­va knji­ga Quo va­dis ho­mo. Da bi či­ta­telj knji­gu do kra­ja shva­tio, do­is­ta se mo­ra kon­cen­tri­ra­ti jer ri­ječ je op­sež­noj ana­li­zi stva­ra­nja i pos­to­ja­nja ljud­skog ro­da, i to u pris­tu­pu, ali na znans­tve­no-po­pu­la­ran na­čin. Ka­da pro­či­ta­te pr­vi dio, imat će­te do­jam da ste neg­dje ne­što slič­no pro­či­ta­li. Za nje­ga su tri sve­te knji­ge, Bi­bli­ja, od­nos­no Sta­ri i No­vi za­vjet i Ku­ran u vjer­skom po­gle­du jed­na knji­ga u nas­tav­ci­ma, tek tri­lo­gi­ja ko­ja se bavi jed­nom te is­tom te­mom. I ne sa­mo one, po­vez­ni­cu je u svo­joj ana­li­zi Ćor­lu­kić pro­na­šao i u Epu o Gil­ga­me­šu. – Uvi­jek sam nas­to­jao ne ne­što na­uči­ti, ne­go ra­zu­mje­ti, a tu ni­je bi­lo vre­men­skog ogra­ni­če­nja. Ka­da sam pro­či­tao Bi­bli­ju, os­ta­lo mi je upit­no što za­pra­vo zna­či lju­bav pre­ma bliž­nje­mu, pre­ma svim lju­di­ma, i što je to za­pra­vo Bog, za što pi­še da su naj­važ­ni­je za­po­vi­je­di. U osam­lje­nos­ti svo­je

Ime bož­je Na Moj­si­je­vo upor­no in­zis­ti­ra­nje da mu ka­že ime, Bog mu od­go­va­ra: Ehjeh ašer ehjeh. (2M. 3,14)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.