Ni­či­ja dje­voj­či­ca “na če­ka­nju”

Mir­ja­nu u ovom tre­nut­ku nit­ko ne mo­že po­svo­ji­ti jer ni­je “prav­no čis­ta”, a nad­lež­ne ins­ti­tu­ci­je tvr­de da je pre­vi­še ne­jas­no­ća ko­je tre­ba pro­vje­ri­ti pri­je sva­ke od­lu­ke

Vecernji list - Hrvatska - - Panorama - Ma­ri­na Bo­ro­vac

I da­lje je ve­se­la cu­ri­ca ko­ja se ra­do igra s dru­gom dje­com u do­mu. Za ro­di­te­lje i ne pita, kao ni za ba­ku i dje­da. Po­la­ko uči hr­vat­ski Ni osam mje­se­ci na­kon što je u par­ku u Ve­li­koj Go­ri­ci pro­na­đe­na na­pu­šte­na dje­voj­či­ca nad­lež­ne ins­ti­tu­ci­je ni­su od­lu­či­le o nje­zi­noj sud­bi­ni i ona se sve ovo vri­je­me na­la­zi u do­mu za na­pu­šte­nu dje­cu u za­gre­bač­koj Na­zo­ro­voj uli­ci. Na op­ćin­skom su­du u Ve­li­koj Go­ri­ci tra­ju pos­tup­ci pro­tiv nje­zi­na oca Re­mi­ja B. te ba­ke i dje­da zbog po­vre­de pra­va dje­te­ta, od­nos­no nje­zi­na za­pu­šta­nja i za­ne­ma­ri­va­nja.

Pe­ti ro­đen­dan u sr­p­nju

Ti su pos­tup­ci ujed­no i pre­pre­ka da je njih tro­je mo­že po­sje­ći­va­ti u do­mu. A maj­ka za kćer u pro­tek­lih osam mje­se­ci ni­je ni­jed­nom pi­ta­la. Ona se sa ses­trom bli­zan­kom na­pu­šte­ne dje­voj­či­ce na­la­zi u Ita­li­ji, naj­vje­ro­jat­ni­je u Ri­mu. Ka­ko će se i ka­da ovaj slu­čaj okon­ča­ti, te­ško je re­ći jer je otac dje­voj­či­ce u me­đu­vre­me­nu na­vod­no – nes­tao. Dje­voj­či­cu, za ko­ju se kas­ni­je ut­vr­di­lo da se zo­ve Mir­ja­na Pa­ris, slu­čaj­na je pro­laz­ni­ca pro­naš­la sa­mu u par­ku 5. lis­to­pa­da proš­le go­di­ne. Is­pa­lo je da je su je on­dje os­ta­vi­li ro­di­te­lji na­kon što su se po­sva­đa­li. Maj­ka je vje­ro­va­la da je kćer odveo otac, a on je mis­lio da je s maj­kom, sve dok u me­di­ji­ma ni­je objav­lje­na fo­to­gra­fi­ja ve­se­le tam­no­pu­te dje­voj­či­ce i pri­ča o po­tra­zi za nje­zi­nim iden­ti­te­tom. U pr­vi se tren pret­pos­ta­vi­lo da je dje­voj­či­ca os­ta­la na­pu­šte­na usred iz­bje­glič­kog va­la ko­ji je u to vri­je­me pro­la­zio kroz na­šu zem­lju i po­ku­ša­lo se do­ku­či­ti ko­jim je­zi­kom go­vo­ri pa su u dom u Na­zo­ro­voj sti­za­li broj­ni pre­vo­di­te­lji. Te­le­fo­ni u do­mu bi­li su se “uža­ri­li” jer su ju mno­gi htje­li po­svo­ji­ti. A on­da se ot­kri­lo da je je­zik ko­jim go­vo­ri dje­voj­či­ca rom­ski ba­ja­ški i po­če­la se ras­pli­ta­ti nje­zi­na pri­ča. Mir­ja­na Pa­ris ima ses­tru bli­zan­ku i u sr­p­nju će na­pu­ni­ti pet go­di­na. Ro­đe­ne su u za­tvo­ru u La­ussa­ni u Švi­car­skoj, gdje je nji­ho­va ma­ti bi­la zbog sit­nih kra­đa. Na­kon iz­la­ska iz za­tvo­ra otac Re­mi B. s nji­ma je ži­vio u Fran­cu­skoj, no maj­ka dje­voj­či­ca pro­naš­la je dru­gog i otiš­la u Ita­li­ju s dje­com. Dje­voj­či­ce su oca vi­dje­le lanj­skog lis­to­pa­da, kad ih je ma­ti do­ve­la na kr­šte­nje u Za­greb, u cr­k­vu Pre­obra­že­nja Gos­pod­njeg. Za vri­je­me ro­di­telj­ske sva­đe u par­ku obje su dje­voj­či­ce bi­la s nji­ma, no maj­ka je na kra­ju sa so­bom po­ve­la sa­mo jed­nu, a Mir­ja­nu Pa­ris ni­je nit­ko. Ka­da se ut­vr­di­lo da se ra­di o rom­skoj dje­voj­či­ci, in­te­res po­ten­ci­jal­nih po­sva­ja­te­lja je splas­nuo, no sve kad bi net­ko i htio po­svo­ji­ti tu pe­to­go­diš­nja­ki­nju, to ne mo­že uči­ni­ti jer ni­je “prav­no čis­ta” za po­sva­ja­nje. Da je Re­mi B. uis­ti­nu nje­zin otac, po­t­vr­di­la je ana­li­za DNK. Ali on nig­dje ni­je i služ­be­no upi­san kao ta­ta Mir­ja­ne Pa­ris. Na­vod­no do­ku­men­te o nje­zi­nu iden­ti­te­tu ima maj­ka, ali nje­zi­ni su te­le­fo­ni is­klju­če­ni pa nit­ko sa si­gur­noš­ću i ne mo­že tvr­di­ti gdje se ona uis­ti­nu na­la­zi. Ako ga na su­du u Go­ri­ci i osu­de, tek bi mu se u dru­gom pos­tup­ku even­tu­al­no mo­gla odu­ze­ti ro­di­telj­ska skrb ili bi on pot­pi­sao da se tog pra­va odri­če. Ia­ko bi pos­tup­ci ko­ji se ti­ču do­bro­bi­ti dje­te­ta tre­ba­li bi­ti ri­je­še­ni eks­pres­no, ovaj tra­je ne­uobi- ča­je­no du­go. Na su­du u Ve­li­koj Go­ri­ci to tu­ma­če či­nje­ni­com da je u ovom pred­me­tu mno­go ne­jas­no­ća ko­je tre­ba pro­vje­ri­ti pri­je do­no­še­nja od­lu­ke ko­ja će bi­ti naj­bo­lja za dje­voj­či­cu. Jed­na od op­ci­ja ko­ja se u ovom tre­nut­ku ipak mo­že po­kre­nu­ti jest da se Mir­ja­nu Pa­ris da­de na udom­lja­va­nje. U Cen­tru za so­ci­jal­nu skrb u Ve­li­koj Go­ri­ci, ko­ji je nad­le­žan za ovaj slu­čaj, ka­žu da se nji­hov struč­ni tim tek tre­ba sas­ta­ti i od­lu­či­ti o ovoj op­ci­ji. Dok sud­ski pos­tu­pak tra­je, ba­ka i djed ne mo­gu bi­ti udo­mi­te­lji.

Mir­ja­na Pa­ris je pro­na­đe­na sa­ma u par­ku u Ve­li­koj Go­ri­ci. Tu je bi­la s ro­di­te­lji­ma i ses­trom bli­zan­kom, a ma­ma i ta­ta su na nju za­bo­ra­vi­li na­kon sva­đe

Otiš­la s do­mom na lje­to­va­nje

Dok se odras­li u sus­ta­vu lop­ta­ju s njom, Mir­ja­na Pa­ris u do­mu u Na­zo­ro­voj pro­naš­la je me­đu dje­com i od­go­ji­te­lji­ca­ma svo­je druš­tvo. Doz­na­je­mo da je i da­lje ve­se­la, ra­zu­mi­je sve što joj se go­vo­ri, no pri­ča spo­ri­je i ne­po­ve­za­ni­je no što bi to bi­lo pri­mje­re­no nje­zi­noj do­bi. Je­zik na ko­jem ko­mu­ni­ci­ra u do­mu je hr­vat­ski i vje­ro­jat­no će se do­go­di­ti da će ba­ja­ški za­bo­ra­vi­ti. Ro­di­te­lje ne spo­mi­nje. A ni ba­ku ni dje­da i pret­pos­tav­lja se njih za­pra­vo i ni­je poz­na­va­la, a da je oca vi­dje­la sa­mo ne­ko­li­ko pu­ta. Ne­du­go na­kon što je Mir­ja­na Pa­ris smje­šte­na u dom, kod nje­zi­ne ba­ke i dje­da po­li­ci­ja je pro­naš­la još tro­je dje­ce bez va­lja­nih do­ku­me­na­ta. Svi su oni bi­li smje­šte­ni u dom, a me­đu nji­ma je bi­la i sta­ri­ja ses­tra po ocu Mir­ja­ne Pa­ris. Ni njih dvi­je ni­su se poz­na­va­le. To tro­je dje­ce u me­đu­vre­me­no je otiš­lo iz do­ma, a Mir­ja­na Pa­ris je os­ta­la. Baš je ju­čer sa svo­jom gru­pom iz do­ma otiš­la na mo­re u Dal­ma­ci­ju.

Mir­ja­na i ses­tra bli­zan­ka ro­đe­ne su u za­tvo­ru u Švi­car­skoj gdje je ma­ma bi­la zbog sit­nih kra­đa Kod Mir­ja­ni­nih ba­ke i dje­da pro­na­đe­no je još tro­je dje­ce, svi bez va­lja­nih do­ku­men­ta

BORNA FILIĆ/PIXSELL

Mir­ja­na Pa­ris je ve­se­la i za­igra­na, dru­ži se s vrš­nja­ci­ma u gru­pi i od­go­ji­te­lji­ca­ma, a ju­čer su za­jed­no otiš­li na mo­re

BORNA FILIĆ/PIXSELL

Dok se vje­ro­va­lo da je dje­voj­či­ca na­pu­šte­na u iz­bje­glič­kom va­lu, jav­lja­li su se broj­ni mo­gu­ći po­svo­ji­te­lji

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.