In­te­re­si i te­ška na­rav is­klju­či­li Ale­na s Eura

Tem­pe­ra­ment Bar­ce­lo­ni­na ve­z­nja­ka ono je če­ga se pla­ši iz­bor­nik i zbog če­ga ga ne vodi na EP

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Oz­ren.mar­sic@ve­cer­nji.net

je to sa­svim ko­rek­t­no pos­lo­žio, svi smo bi­li za­do­volj­ni. Tu se­zo­nu za­vr­ši­li smo u sre­di­ni ljes­tvi­ce za­gre­bač­ke zo­ne, a An­te je od­mah po­tom do­bio no­vi an­ga­žman u Za­dru. Mi smo ga na ne­ki na­čin lan­si­ra­li kao tre­ne­ra – do­da­je Pa­peš. Ali ka­ko ste se od svih za­gre­bač­kih tre­ne­ra od­lu­či­li za ne­iskus­no­ga An­tu Ča­či­ća? – Do ta­da je An­te bio teh­ni­ko u Za­gre­bu, ra­dio je s Ili­jom Lon­ča­re­vi­ćem i od nje­ga učio. Ka­ko iz­nim­no ci­je­nim Ili­ju, to je An­ti bi­la zna­čaj­na pre­po­ru­ka za po­sao kod nas. Svi­dje­lo mi se kod Ča­či­ća što je, una­toč tre­ner­skom ne­iskus­tvu, nas­tu­pio sa­mo­uvje­re­no i odvaž­no. Ni­je se ni­ma­lo pre­pao tog iz­a­zo­va – na­gla­ša­va Pa­peš i za­klju­ču­je: – Kad smo se ne­dav­no sre­li, ze­zao sam ga: “Mo­raš mi oda­ti priz­na­nje što sam pre­poz­nao tvoj tre­ner­ski po­ten­ci­jal. Me­đu­tim, ni­sam mis­lio da ćeš ta­ko da­le­ko do­gu­ra­ti.” Na­rav­no da mi je dra­go što je An­te da­nas na iz­bor­nič­koj po­zi­ci­ji jer on je za­is­ta tre­ner ko­ji je u ka­ri­je­ri pro­šao sve.

Klub ko­ji je dao Bra­ču­na

NK TPK bio je pre­te­ča da­naš­nje­ga tre­će­li­ga­ša HAŠK-a, a naj­poz­na­ti­ji no­go­me­taš ko­je­ga je lan­si­rao taj klub le­gen­dar­ni je Di­na­mov bra­nič Mi­li­voj Bra­čun. U Ča­či­će­vo pak vri­je­me za TPK su me­đu os­ta­lim igra­li Mo­či­lar, Var­žić, Vr­banc, Stan­čić, Hri­ber­ski, Ko­šu­tić, To­kić, Šan­tek, Brus, Bu­čar..., a su­par­ni­ci u ta­daš­njoj za­gre­bač­koj re­gi­onal­noj li­gi jug bi­li su im Vrap­če, Chro­mos, Ja­ska, Tr­nje, No­vi Za­greb, Končar, Špan­sko, Ilo­vac... Je­dan od Ča­či­će­vih igra­ča u TPK bio je Ne­nad Bu­čar, da­nas 49-go­diš­njak, dje­lat­nik Za­greb­par­kin­ga. Iz­bor­ni­ka se sje­ća po čvr­stoj ru­ci. – Imao sam 21 go­di­nu ka­da je Ča­čić pos­tao naš tre­ner i za me­ne je on bio auto­ri­tet. Ma­lo je te­že mo­žda ta­kav od­nos us­pos­tav­ljao sa sta­ri­jim igra­či­ma – ka­že nam Bu­čar. An­ti­na se­zo­na u TPK bi­la je obi­lje­že­na pa­do­vi­ma i us­po­ni­ma. Ni­je sve iš­lo glat­ko. – Na­kon pr­vih 6-7 ko­la bi­li smo uvjer­lji­vo po­s­ljed­nje­pla­si­ra­ni i ne­što je hit­no tre­ba­lo po­du­ze­ti. Ta­da se Ča­čić od­lu­čio na od­lu­čan rez. Iz mom­ča­di je mak­nuo ne­ko­li­ci­nu sta­ri­jih igra­ča po­put Var­ži­ća, Vr­ban­ca..., os­ta­vio Mo­či­la­ra, Or­mo­ža i Stan­či­ća i, ia­ko je to iz­a­zva­lo šok za sve u klu­bu, us­li­je­dio je uz­let. Na­ni­za­li smo de­set utak­mi­ca bez po­ra­za i je­sen okon­ča­li na šes­tom mjes­tu. Tre­ba­lo je ima­ti hra­bros­ti po­vu­ći ta­kav po­tez, oso­bi­to s Mi­ros­la­vom Var­ži­ćem ko­ji je bio straš­no mo­ćan igrač – na­gla­ša­va Ne­nad Bu­čar.

Po­čeo je u Sa­mo­bo­ru

Nje­gov pak otac Zlat­ko, ta­daš­nji pred­sjed­nik, sje­ća se ka­ko su ne­ki sta­ri­ji igra­či, me­đu nji­ma i Var­žić, sa­mi iz­a­zva­li An­ti­nu re­ak­ci­ju. Na jed­noj utak­mi­ci os­ta­vio ih je na klu­pi, a ka­da ih je htio uves­ti u igru, oni su to uvri­je­đe­no od­bi­li pa je Ča­čić imao do­bar po­vod za eli­mi­na­ci­ju. Ne­što slič­no kao u slu­ča­ju Ivi­ce Oli­ća u pri­ja­telj­skoj utak­mi­ci s Ru­si­ma u Ros­to­vu na Do­nu. – An­te je pr­vu utak­mi­cu, pri­ja­telj­sku, vo­dio u Sa­mo­bo­ru. Čim je pre­uzeo mom­čad, pro­mi­je­nio je fi­lo­zo­fi­ju igre in­zis­ti­ra­ju­ći na igri pre­ko kri­la. To mi se od­mah svi­dje­lo – ka­zao je Zlat­ko Bu­čar. Jes­te li i da­nas u kon­tak­tu s biv­šim še­fom, pi­ta­mo Ne­na­da Bu­ča­ra. – Pri­je ko­ju go­di­nu po­sje­tio sam ga u nje­go­vu ka­fi­ću Ba­ga­te­la. Sje­tio me se, bio je vr­lo sr­da­čan. A na­kon po­bje­de nad Bu­ga­ri­ma pos­lao sam mu čes­tit­ku SMS-om i na nju mi je od­go­vo­rio. An­te Ča­čić uvi­jek je bio gos­po­din – is­tak­nuo je Bu­čar. Za­nim­lji­vom se či­ni us­po­red­ba tre­ner­skih pu­te­va An­te Ča­či­ća i nje­go­vih su­par­ni­ka na Eu­ru. Te 1988. go­di­ne, ka­da je Ča­čić vo­dio TPK u za­gre­bač­koj zo­ni, Fa­tih Te­rim već je vo­dio tur­sko­ga pr­vo­li­ga­ša An­ka­ragücü, Špa­njo­lac Vi­cen­te del Bosque sje­dio je na klu­pi dru­ge mom­ča­di Re­al Ma­dri­da, a iz­bor­nik Če­ha Pa­vel Vr­ba još je bio no­go­me­taš, u Ba­ni­ku iz Ha­vi­ro­va. Di­na­mov dvo­jac os­ta­vio je do­bar do­jam u si­ro­maš­noj HNL, ali u dvo­bo­ji­ma s Haj­du­kom, Ri­je­kom i u Li­gi pr­va­ka bio je bez učin­ka Oz­ren Mar­šić Ne­mir­no će se na­red­nih par da­na me­ško­lji­ti brk An­te Ča­či­ća, “ma­li” je po­lu­dio zbog iz­ba­ci­va­nja s po­pi­sa put­ni­ka na Eu­ro. O Ale­nu Ha­li­lo­vi­ću je ri­ječ, zlat­ni deč­ko hr­vat­skog no­go­me­ta, os­tao je i bez dru­gog ve­li­kog na­tje­ca­nja s Hr­vat­skom. Ni­ko Ko­vač ni­je ga po­zvao ni na ši­ri spi­sak za Svjet­sko pr­vens­tvo u Bra­zi­lu pri­je dvi­je go­di­ne. Ha­li­lo­vić se ni­je na­šao me­đu 30 po­zva­nih igra­ča za pri­pre­me, a sa­da je u “mi­nu­tu do dva­na­est” ot­pao s Ča­či­će­vog po­pi­sa za Fran­cu­sku. Od­la­ska u Bra­zil sta­jao ga je je­zik Zdrav­ka Ma­mi­ća, ko­ji je ka­zao da Ha­li­lo­vić mo­ra na SP ili mo­ra odstupiti Da­vor Šu­ker. Ha­li­lo­vić ni­je otišao na SP, Šu­ker je i da­lje pred­sjed­nik, a Ko­vač je otišao dos­ta kas­ni­je. Ili Ma­mić ni­je mo­ćan ka­ko se na­ga­đa ili je Ha­li­lo­vić ta­da ot­pao zbog to­ga što je već pri­je Bra­zi­la pot­pi­sao za Bar­ce­lo­nu, pa mu ni­je tre­ba­lo di­za­ti ci­je­nu. Sa­da se opet vr­ti slič­na pri­ča, iza Ha­li­lo­vi­ća su dvi­je se­zo­ne na Pi­ri­ne­ji­ma, u ovoj dru­goj igrao je vi­še ne­go do­bro u Spor­tin­gu iz Gi­jo­na, ali Ča­čić ga se hlad­no odre­kao. Da se ra­zu­mi­je­mo, tro­jac, ko­ji je u po­ne­dje­ljak ot­pao sa­svim je ne­bi­tan u re­pre­zen­ta­ci­ji, te­ško je vje­ro­va­ti da bi Du­je Ća­le­ta- Car (šte­ta što taj sta­me­ni sto­per ni­je na Eu­ro ško­lo­va­nju), Do­ma­goj An­to­lić i Ha­li­lo­vić do­bi­li ko­ju mi­nu­tu na Eu­ru. Ali, Ha­li­lo­vi­ća se, to se mo­že ču­ti kao bi­tan raz­log, Ča­čić ri­je­šio zbog to­ga što s njim ni­je na čis­to. Ne go­vo­ri­mo o no­go­met­noj kva­li­te­ti, kod Ha­li­lo­vi­ća zna­nje ni­je spor­no, ali nje­gov tem­pe­ra­ment je ono če­ga se Ča­čić pla­ši. Eks­plo­ziv­nost i fi­nan­cij­ska neo­vis­nost, po­na­ša­nje zvi­jez­de re­al­na su opas­nost da Ha­li­lo­vić is­ko­či iz ok­vi­ra i po­re­me­ti oz­ra­čje u re­pre­zen­ta­ci­ji. To je bi­lo ono os­nov­no či­me se Ča­čić vo­dio i sta­vio is­pred nje­ga Mar­ka Ro­ga i An­tu Ćo­ri­ća. Ha­li­lo­vić bi imao pra­vo upi­ta­ti iz­bor­ni­ka “u če­mu su to Rog i Ćo­rić bolji od me­ne” i ne bi po­gri­je­šio. Di­na­mov mla­di dvo­jac os­ta­vio je do­bar do­jam u si­ro­maš­noj Hr­vat­skoj li­gi. Pri­mje­ri­ce, Rog je ove se­zo­ne u HNL-u us­pio pos­ti­ći tri po­got­ka i sva tri je za­bio Lo­ko­mo­ti­vi. A to su, ka­ko

Ča­či­će­vi pr­vi su­par­ni­ci bi­li su Vrap­če, Chro­mos, Ilo­vac... Za­vr­šio je u sre­di­ni ljes­tvi­ce Žr­tvo­van je ka­pe­tan Di­na­ma An­to­lić, ko­ji će te­ško odra­di­ti ne­ki tur­bo mi­li­jun­ski tran­sfer

zna­mo, pri­ja­telj­ske utak­mi­ce za Di­na­mo. Re­ci­mo, u utak­mi­ca­ma Li­ge pr­va­ka, te u HNL dvo­bo­ji­ma s Haj­du­kom i Ri­je­kom Rog i Ćo­rić os­ta­li su bez učin­ka. To bi bi­li ne­ki Ha­li­lo­vi­će­vi adu­ti, ko­ji­ma bi pri­do­dao svo­jih 36 utak­mi­ca u Pri­me­ri za­či­nje­nih s tri go­la i pet asis­ten­ci­ja. Oni, ko­ji sve zna­ju objas­nit će da je Ha­li­lo­vić ot­pao zbog to­ga što sve­pri­sut­ni Ma­mić že­li di­za­ti ci­je­nu svo­jim mla­dim zvi­jez­da­ma. Za Ro­gov i Ćo­ri­ćev ži­vo­to­pis u bu­du­ćim pro­da­ja­ma su­di­oniš­tvo na Eu­ru bit će li­je­pa re­fe­ren­ca. Žr­tvo­van je ka­pe­tan Di­na­ma An­to­lić, ko­ji će te­ško odra­di­ti ne­ki tur­bo mi­li­jun­ski tran­sfer, da­lje idu Ćo­rić i Rog, ko­ji­ma se mi­li­ju­ni smi­je­še... No, sve su to pri­če, ta­le­nat Di­na­mo­vog dvoj­ca je nes­po­ran, Ćo­rić i Rog uz­da­ni­ce su hr­vat­skog no­go­me­ta, baš i Ha­li­lo­vić, a ka­ko nit­ko od njih ne bi ni igrao dr­ži vo­du onaj de­talj da Ča­čić ni­je že­lio igra­ča, ko­ji bi mo­gao is­ko­či­ti ako mu net­ko ka­že da do­ne­se vo­du ili da po­ne­se ču­nje­ve.

IGOR KRALJ/ PIXSELL IGOR KRALJ/ PIXSELL

An­te Ćo­rić Mar­ko Rog

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.