Jur­čić: Naj­ma­nje je važ­no je li na po­pi­su za Eu­ro Ha­li­lo­vić ili Čop

Ha­li­lo­vić nam se ja­vio, ali ni­je že­lio ko­men­ti­ra­ti od­lu­ku iz­bor­ni­ka Ča­či­ća

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Ro­bert.ju­na­ci@ve­cer­nji.net

Kod ku­će sam u Za­gre­bu, ali ni­sam spre­man raz­go­va­ra­ti u ovom tre­nut­ku – re­kao nam je ‘po­to­nu­lim’ gla­som Alen Ha­li­lo­vić Ro­bert Ju­na­ci Ko­ga god da je iz­bor­nik An­te Ča­čić od­lu­čio sta­vi­ti na po­pis onih ko­ji su bi­li na pri­pre­ma­ma re­pre­zen­ta­ci­je, a na kra­ju su pos­ta­li pre­ko­broj­ni – po­gri­je­šio bi. Uvi­jek će se na­ći ar­gu­men­ti za­što je net­ko dru­gi tre­bao ot­pas­ti, pa je ta­ko i sad, kad je obja­vio da s tre­nin­zi­ma u re­pre­zen­ta­ci­ji pres­ta­ju Do­ma­goj An­to­lić, Alen Ha­li­lo­vić i Du­je Ća­le­ta- Car.

Igrat će ih sa­mo 14 ili 15

A za­pra­vo je do­bro na­pi­sao naš iz­vjes­ti­telj s priprema u Ro­vi­nju – tro­jac ko­ji je ot­pao, za­pra­vo je ot­pao s klu­pe re­pre­zen­ta­ci­je i te­ško da bi u Fran­cu­skoj do­bi­li po­ko­ju mi­nu­tu, osim ako Hr­vat­ska pro­tiv Tur­ske, Če­ške ili Špa­njol­ske ne bi vo­di­la s če­ti­ri-pet po­go­da­ka raz­li­ke. A šan­sa da se ta­ko ne­što do­go­di do­is­ta je mi­zer­na. – Mis­lim da uop­će ni­je važ­no tko ide, po­go­to­vu za igra­če ko­ji su na po­pi­su od 19., 20. mjes­ta na­da­lje, jer ti igra­či iona­ko ne­će igra­ti na Europ­skom pr­vens­tvu – ka­že Kru­nos­lav Jur­čić, naš ne­ka­daš­nji re­pre­zen­ta­ti­vac, a da­nas tre­ner. Ka­ko bi­lo, Ča­čić je mo­rao obja­vi­ti tko su pre­ko­broj­ni, a tom troj­cu to ni­je do­bro sje­lo, ne­ki su snu­žde­no (An­to­lić), a ne­ki lju­ti­to (Ha­li­lo­vić) na­pus­ti­li kamp re­pre­zen­ta­ci­je u Ro­vi­nju i otiš­li ku­ća­ma. – Zna­lo se da će tro­ji­ca bi­ti pre­ko­broj­na i, tko god da je mo­rao ot­pas­ti, ne bi mu bi­lo dra­go. No mis­lim da je pot­pu­no sve­jed­no ide li na Eu­ro, pri­mje­ri­ce, Alen Ha­li­lo­vić ili Du­je Čop. U Fran­cu­skoj će igra­ti 14 ili 15 igra­ča, a os­ta­li će bi­ti na klu­pi, osim što će im u ži­vo­to­pis bi­ti upi­sa­no da su bi­li na Europ­skom pr­vens­tvu. K to­me, valj­da je i iz­bor­nik u do­sa­daš­njem di­je­lu priprema vi­dio što su mu pri­ori­te­ti pa on­da de­ta­lje ko­ji su mo­žda bi­li od­lu­ču­ju­ći – za­klju­čio je Kru­no Jur­čić. Du­je Ća­le­ta- Car mo­gao je la­ko nas­lu­ti­ti da će on bi­ti je­dan od onih ko­ji ne­će na put, svi su me­di­ji upra­vo u nje­ga upr­li pr­stom od kad se i na­šao na po­pi­su od 27 igra­ča. An­to­lić i Ha­li­lo­vić na­da­li su se da će u Fran­cu­sku i jas­no je da su sad ra­zo­ča­ra­ni.

Alen: U Za­gre­bu sam

– Ne bih sad još ništa ko­men­ti­rao – ja­vio nam se Alen Ha­li­lo­vić ko­ji je od­mah na­kon sas­tan­ka iz­bor­ni­ka s igra­či­ma odju­rio u so­bu po stva­ri i on­da na­pus­tio ho­tel re­pre­zen­ta­ci­je. Već ju­čer uju­tro ja­vio se iz svo­je no­ve ‘ba­ze’. – Evo me do­ma, u Za­gre­bu sam, ali ne bih raz­go­va­rao u ovom tre­nut­ku – za­klju­čio je ‘po­to­nu­lim’ gla­som mla­di igrač Bar­ce­lo­ne ko­ji tek s tim klu­bom mo­ra vi­dje­ti gdje će igra­ti slje­de­će se­zo­ne, jer u Spor­ting Gi­jon vi­še ne­će. Mlad je, bu­de li ra­zvio svoj no­go­met­ni ta­lent, bit će vre­me­na za nje­ga. Baš kao i za Ća­le­tu- Ca­ra ko­ji je po­ka­zao ve­li­ki ka­pa­ci­tet i u bu­duć­nos­ti bi mo­gao pos­ta­ti va­žan stup u na­šoj obra­ni. Mno­go ma­nje ga ima ka­pe­tan Di­na­ma Do­ma­goj An­to­lić ko­ji će ovog mje­se­ca na­pu­ni­ti 26 go­di­na. Ia­ko su to tek zre­le igrač­ke go­di­ne, ovo mu je bi­la velika pri­li­ka, nje­mu bi u CV-u od­la­zak na Eu­ro mno­go zna­čio, po­dig­nuo bi mu vri­jed­nost, mo­žda i ci­je­nu. Ka­ko bi­lo, Ča­čić je taj za­da­tak, ko­li­ko god ne­ugo­dan bio, oba­vio, na­daj­mo se da će onaj važ­ni­ji – igra na­še mom­ča­di u Fran­cu­skoj – oba­vi­ti ka­ko tre­ba.

IGOR KRALJ/PIXSELL

Alen Ha­li­lo­vić ra­zo­ča­ran je Ča­či­će­vom od­lu­kom KRU­NOS­LAV JUR­ČIĆ

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.