Zvo­ni­mir Sol­do: Sas­tao sam se s pred­sjed­ni­kom Ko­som, za­in­te­re­si­ran sam za klu­pu bi­je­lih

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Oz­ren.mar­sic@ve­cer­nji.net (rj)

To što se 2008. ot­hr­vao Zdrav­ku Ma­mi­ću pos­ta­la mu je olak­ša­va­ju­ća okol­nost, jer di­na­mov­cu se u Haj­du­ku bro­ji sva­ko “krv­no zrn­ce” Oz­ren Mar­šić Bi­lo je to 14. svib­nja 2008., Di­na­mov tre­ner Zvo­ni­mir Sol­do u Po­lju­du je pro­tiv Haj­du­ka iz­bo­rio 0:0, osvo­jio Kup Hrvatske i u no­vi­nar­skom sa­lo­nu ob­z­na­nio da vi­še ni­je tre­ner. Sjeo je u au­to­bus, vra­tio se u Za­greb, ali os­tao je čvrst na­kon što je osje­tio ne­po­vje­re­nje bra­će Ma­mić. Sol­do je ne­ko­li­ko mje­se­ci pri­je nas­li­je­dio Ivan­ko­vi­ća, osvo­jio s Di­na­mom dvos­tru­ku kru­nu... Osam go­di­na kas­ni­je Sol­do bi opet mo­gao do­ći u no­vi­nar­ski sa­lon u Po­lju­du, ali ovaj put na pred­stav­lja­nje kao tre­ner Haj­du­ka. To što se te 2008. ot­hr­vao Zdrav­ku Ma­mi­ću i za­lu­pio mu vra­ti­ma pos­ta­la mu je olak­ša­va­ju­ća okol­nost. Jer, ka­da pos­ta­ješ tre­ner Haj­du­ka, a le­gen­dar­ni si igrač Di­na­ma, bro­ji ti se sva­ko “krv­no zrn­ce”. Sol­de ne­ma na tre­ner­skom ne­bu, na­kon Di­na­ma bio je na klu­pi Köl­na (od sr­p­nja 2009. do lis­to­pa­da 2010.), spo­mi­njan je kao kan­di­dat za beč­ku Aus­tri­ju, sad je imao kom­bi­na­ci­ja sa Stut­t­gar­tom, ko­ji je is­pao iz Bun­des­li­ge, ali Haj­duk je pri­mam­lji­va kom­bi­na­ci­ja. Sol­do je po­t­vr­dio sas­ta­nak u Za­gre­bu s Haj­du­ko­vim pred­sjed­ni­kom Iva­nom Ko­som. – Raz­go­va­ra­li smo, raz­mi­je­ni­li in­for­ma­ci­je. Ni­je to bi­lo ništa kon­kret­no, uos­ta­lom Haj­duk ima još ne­kih svo­jih stva­ri za ri­je­ši­ti. Za­že­lio sam se no­go­me­ta, a da ni­sam za­in­te­re­si­ran ne bih ni do­šao na sas­ta­nak – ka­zao je Sol­do. Po­tra­ga za tre­ne­rom još je­dan je do­kaz da je Da­mir Bu­rić sve da­lje od klu­pe. Za­nim­lji­vo, Bu­rić je sa Šol­te, ime oto­ka na­di­mak mu je ko­ji ni­je ra­do ra­bio, a na Šol­ti sva­ko ljeto pro­vo­di Sol­do. I da­lje je jak kan­di­dat Željko Ko­pić, i nje­ga je Haj­duk kon­tak­ti­rao. Ide­al­na mom­čad – frus­tri­ra­nih. Ta­ko je nje­mač­ki Bild na­zvao igra­če ko­ji iz raz­nih raz­lo­ga ne­će bi­ti u svo­jim re­pre­zen­ta­ci­ja­ma na Europ­skom no­go­met­nom pr­vens­tvu u Fran­cu­skoj. U toj se mom­ča­di na­šao i naš De­jan Lo­vren ko­jeg je An­te Ča­čić ot­pi­sao i pri­je po­čet­ka priprema, zbog ne­pri­mje­re­nog po­na­ša­nja. U sas­ta­vu je vi­še onih ko­je su iz­bor­ni­ci iz­os­ta­li s po­pi­sa iz raz­nih raz­lo­ga, a da ni­su oz­li­je­đe­ni (Zi­eler, Lo­vren, Gök­han, Re­us, Ba­lo­tel­li i Ben­ze­ma), a zbog oz­lje­da Fran­cu­sku pro­pu­šta­ju pe­to­ri­ca (Car­va­jal, Va­ra­ne, Co­en­trao, Mon­to­li­vo i Dža­go­jev). No ni­je tih 11 ko­je je Bild sta­vio u udar­nu mom­čad svi iz re­do­va zna­čaj­nih no­go­met­nih ime­na, tu su Pir­lo, Is­co, Di­ego Cos­ta, Ju­an Ma­ta, Mat­hi­eu, To­prak, Bel­la­ra­bi, Gün­do­gan.... Ima­la bi tak­va mom­čad što re­ći na Eu­ru.

Zvo­ni­mir Sol­do Na­kon Di­na­ma vo­dio je Köln, bio je i kan­di­dat za beč­ku Aus­tri­ju

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.