U al­bu­mu za sli­či­ce po­go­di­li sa­mo ‘ma­le’ re­pre­zen­ta­ci­je

Slav­ni Pa­ni­ni iz­dao je al­bum u po­vo­du no­go­met­nog Eu­rop­skog pr­vens­tva, od 480 igra­ča 96 ih je “po­greš­nih”

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Da­mir.mr­vec@ve­cer­nji.net

Sa­mo za us­po­me­nu u al­bu­mu za hr­vat­sku re­pre­zen­ta­ci­ju fo­to­gra­fi­ra­li su se Lo­vren, Le­ško­vić, Pi­va­rić, Pa­ša­lić i Ha­li­lo­vić Da­mir Mr­vec Naj­poz­na­ti­ja svjet­ska tvrt­ka za pro­da­ju sli­či­ca za skup­lja­nje Pa­ni­ni, kao i za sva­ko ve­li­ko no­go­met­no pr­vens­tvo, na­pra­vi­la je al­bum i za EP ko­ji za osam da­na po­či­nje u Fran­cu­skoj. Fo­to­gra­fi­je svih igra­ča mo­ra­le su bi­ti dos­tav­lje­ne u cen­tra­lu Pa­ni­ni­ja pri­je če­ti­ri mje­se­ca pa je jas­no da su “pro­ma­ši­li” go­to­vo u sva­koj re­pre­zen­ta­ci­ji. Ukup­no je u al­bu­mu 96 sli­či­ca igra­ča ko­ji ne­će igra­ti na Europ­skom pr­vens­tvu. Na­rav­no, ni­je to ni­kak­va tra­ge­di­ja jer u če­ti­ri mje­se­ca do­go­di­le su se oz­lje­de, lo­ša for­ma ili ne­što tre­će.

Bez kik­sa s vra­ta­ri­ma

No, Pa­ni­ni ni­je na­pra­vio ni­jed­nu po­gre­šku ka­da je ri­ječ o re­pre­zen­ta­ci­ji Wa­le­sa. Po­go­dio je svih 20 igra­ča, ko­li­ko ih je u al­bu­mu od sva­ke re­pre­zen­ta­ci­je. Pa­ni­ni je po­go­dio i sve vra­ta­re. Jas­no, kod re­pre­zen­ta­ci­ja kod ko­jih ni­su bi­li si­gur­ni tko će bi­ti dru­gi vra­tar, sta­vi­li su sa­mo jed­nog. Ta­ko u al­bu­mu po jed­nog vra­ta­ra ima­ju Al­ba­ni­ja (Be­ri­sha), En­gle­ska (Hurt), Wa­les (Hen­ne­ssey), Slo­vač­ka ( Ko­za­čik), Ukra­ji­na (Pja­tov), Če­ška (Čech), Tur­ska (Ba­ba­can), Hr­vat­ska (Su­ba­šić), Ita­li­ja (Buf­fon), Šved­ska (Isak­sson) i Por­tu­gal (Pa­tri­cio). Naj­vi­še “po­greš­nih” igra­ča u al­bu­mu ima­ju re­pre­zen­ta­ci­je ko­je pu­ca­ju na sa­mu za­vr­š­ni­cu. Po šest sli­či­ca ko­je su u al­bu­mu “vi­šak” ima­ju Fran­cu­ska (Va­ra­ne, Sak­ho, Di­ar­ra, Sc­h­ne­ider­lin, Val­bu­ena i La­ca­zet­te), En­gle­ska (Jo­nes, Shaw, Ba­ines, Oxla­de- Cham­ber­la­in, Wal­cott i Wel­beck), Nje­mač­ka (Gin­ter, Durm, Gün­do­gan, Kra­mer, Re­us i Kru­se), Špa­njol­ska (Car­va­jal, Is­co, Ca­zor­la, Ma­ta, Cos­ta i Al­ca­cer), Ita­li­ja (Pir­lo, Mar­c­hi­sio, Ve­rat­ti, So­ri­ano, Bo­na­ven­tu­ra i Eder), te Por­tu­gal (Co­en­trao, An­dre, Ve­lo­so, Dan­ny, B. Sil­va i Eder).

Toč­nost do­sad 86 pos­to

U al­bu­mu sa sli­či­ca­ma u po­vo­du SP-a 2014. bi­li su Ri­bery, Co­le, Ro­bin­ho, Ar­be­loa, Van der Va­art... Ni­je­dan od njih ni­je bio u Bra­zi­lu

Hr­vat­ska ima pet “kri­vih”, kao i Ru­munj­ska, Švi­car­ska, Polj­ska i Bel­gi­ja. Sa­mo za us­po­me­nu za al­bum su se fo­to­gra­fi­ra­li Lo­vren, Le­ško­vić, Pi­va­rić, Pa­ša­lić i Ha­li­lo­vić. Od njih pe­to­ri­ce sa­mo je Ha­li­lo­vić bio na po­čet­nom po­pi­su od 27 igra­ča. Osim Wa­le­sa, Pa­ni­ni je do­bro po­go­dio i s Aus­tri­jom i Ma­đar­skom gdje je sa­mo po je­dan “uljez”. Za­nim­lji­vo je da je u al­bu­mi­ma SP-a od 1970. do 2014. Pa­ni­ni obja­vio 86 pos­to igra­ča ko­ji su igra­li na tom pr­vens­tvu, te sa­mo 14 pos­to onih ko­ji ni­su igra­li. Naj­ma­nje “po­greš­nih” sli­či­ca Pa­ni­ni je imao u al­bu­mu SP-a u Ita­li­ji 1990. – 8,2 pos­to. Za EP 2016. ima 20 pos­to onih ko­ji ne igra­ju. USKO­RO OSVOJI NO­VE AUTO­MO­BI­LE, NO­VAC, LJETOVANJA, LAPTOPE, MOBITELE, GAD­GE­TE, KU­PO­NE, TELEVIZORE, ROLE, POPUSTE U TR­GO­VI­NA­MA, SKUTERE, BI­CIK­LE...

REUTERS

An­drea Pir­lo igrao je u kva­li­fi­ka­ci­ja­ma za Ita­li­ju, ali ga iz­bor­nik ni­je zvao na EP

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.