Igra i Ame­ri­ka. I to ci­je­la! Zad­nja šan­sa Me­ssi­ju za tro­fej

S nes­trp­lje­njem se če­ka po­če­tak no­go­met­nog spek­tak­la (od 3. do 26. lip­nja), jer osim pu­no go­lo­va tu su i atrak­tiv­ne na­vi­ja­či­ce

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Sport@ve­cer­nji.net

Na utak­mi­ca­ma Co­pa Ame­ri­ke u pro­sje­ku se pos­tig­ne 3,48 po­go­da­ka, što je gol vi­še ne­go na Europ­skom pr­vens­tvu Hr­vo­je De­lač Go­to­vo is­to­vre­me­no dok će se Cris­ti­ano Ro­nal­do s Por­tu­ga­lom igra­ti na Europ­skom pr­vens­tvu, Li­onel Me­ssi s Ar­gen­ti­nom će igra­ti na Co­pa Ame­ri­ci. Upra­vo re­zul­ta­ti ko­je os­tva­re na ovim na­tje­ca­nji­ma mo­gli bi bi­ti pre­sud­ni za osva­ja­nje Zlat­ne lop­te na kra­ju go­di­ne.

Važ­no je za­bi­ti gol vi­še

Ovo­go­diš­nje iz­da­nje Co­pe, ko­ja će se igra­ti od 3. do 26. lip­nja, ne­što je druk­či­je ne­go ina­če. Ka­ko se obi­lje­ža­va sto­ta ob­ljet­ni­ca na­tje­ca­nja, or­ga­ni­za­to­ri su od­lu­či­li pro­ši­ri­ti na­tje­ca­nje s 12 re­pre­zen­ta­ci­ja na 16 te će sna­ge od­mje­ri­ti već uobi­ča­je­ne čla­ni­ce CONMEBOL-a (Ar­gen­ti­na, Bo­li­vi­ja, Bra­zil, Či­le, Ko­lum­bi­ja, Ek­va­dor, Pa­ra­gvaj, Pe­ru, Uru­gvaj i Ve­ne­cu­ela) i CONCACAF-a (Ha­iti, Ja­maj­ka, Kos­ta­ri­ka, Mek­si­ko, Pa­na­ma i SAD). Uz to, po­seb­nom iz­da­nju pr­vi put u po­vi­jes­ti do­ma­ćin će bi­ti SAD pa će se na sta­di­oni­ma i oko njih osim sam­be i tan­ga ple­sa­ti i na rit­mo­ve hip-ho­pa. Co­pa mo­žda ni­je pre­tje­ra­no po­pu­lar­na iz­van Ame­ri­ka, ba­rem ne kao Eu­ro, ali ima svo­jih dra­ži. Kroz po­vi­jest na njoj su nas­tu­pa­li ve­li­ki maj­sto­ri, od Di Ste­fa­na, Peléa, Ma­ra­do­ne i Ro­nal­da, pa sve do da­naš­njih zvi­jez­da Me­ssi­ja, Suáre­za i Neyma­ra. Gle­da­te­lji­ma je zanimljiva i zbog to­ga što se igra­či on­dje vo­le na­di­gra­va­ti i igra­ju po poz­na­toj “važ­no je za­bi­ti gol vi­še”, što se vi­di i po sta­tis­ti­ci. Na­ime, u 752 odi­gra­ne utak­mi­ce u po­vi­jes­ti Co­pe pos­tig­nu­to je 2616 go­lo­va, što je u pro­sje­ku 3,48 po utak­mi­ci. Kad us­po­re­di­mo s EP-om, is­pa­da da na­vi­ja­či u pro­sje­ku u go­to­vo sva­koj utak­mi­ci vi­de gol vi­še. Kad sve­mu do­da­mo i atrak­tiv­ne na­vi­ja­či­ce na tri­bi­na­ma, ko­je su vi­še go­le ne­go odje­ve­ne, jas­no je za­što se u Ame­ri­ci s nes­trp­lje­njem če­ka po­če­tak spek­tak­la. Fa­vo­rit je Ar­gen­ti­na, što po­t­vr­đu­ju i kla­di­oni­ce ko­je na nji­ho­vo osva­ja­nje nu­de te­čaj 3. – Vri­je­me je za nas­lov, ne mo­gu vi­še gu­bi­ti fi­na­la – po­ru­čio je Me­ssi ko­me je ovo, tvr­de mno­gi, vje­ro­jat­no i po­s­ljed­nja šan­sa. Na sljedećoj Co­pi, ko­ja se odr­ža­va 2019. go­di­ne, imat će 32 go­di­ne i te­ško će se su­prot­sta­vi­ti do­ma­ćem Bra­zi­lu.

Ne­ma Neyma­ra ni Lu­iza

Ar­gen­tin­ci 23 go­di­ne ni­su us­pje­li osvo­ji­ti Co­pu pa će im to bi­ti do­dat­ni mo­tiv. Uz to, u slu­ča­ju osva­ja­nja nas­lo­va iz­jed­na­či­li bi se s Uru­gva­jem s 15 tro­fe­ja na vječ­noj ljes­tvi­ci. Dru­gi fa­vo­rit ovo­go­diš­njeg iz­da­nja su nji­ho­vi vječ­ni ri­va­li Bra­zil, ali u ob­zir tre­ba uze­ti či­nje­ni­cu da ne­ma­ju naj­ve­ću zvi­jez­du – Neyma­ra. Čel­ni­ci Bar­ce­lo­ne za­bra­ni­li su mu nas­tup jer će ove go­di­ne za­igra­ti na OI. Me­đu na­vi­ja­či­ma već su kre­nu­le te­ori­je za­vje­re pa se ta­ko mo­že ču­ti da su Ka­ta­lon­ci to na­pra­vi­li na­mjer­no jer že­le Me­ssi­ju osi­gu­ra­ti ti­tu­lu. No, te­ško da je to na pa­me­ti bi­lo i bra­zil­skom iz­bor­ni­ku Dun­gi ko­ji je šo­ki­rao kad je s po­pi­sa iz­os­ta­vio i Da­vi­da Lu­iza, Thi­aga Sil­vu, Mar­ce­la, Ro­bin­ha, Da­ni­la, a zbog oz­lje­da su ot­pa­li i Bar­cin Ra­fin­ha te Ben­fi­cin Eder­son... U re­do­ve fa­vo­ri­ta još se ubra­ja i do­ma­ćin SAD, ko­ji pod Klin­sman­nom igra sve bo­lje. Za raz­li­ku od proš­log na­tje­ca­nja, bit će ja­či za Chris­ti­ana Pu­li­si­ca, ta­len­ti­ra­nog ve­z­nja­ka dort­mun­d­ske Bo­ru­ssi­je, či­ji je djed iz Hrvatske. – Na­po­kon ću mo­ći na­vi­ja­ti za svo­ju re­pre­zen­ta­ci­ju. Vo­lim Co­pu, atrak­tiv­na je, a go­di­na­ma sam na­vi­jao za Ar­gen­ti­nu i Me­ssi­ja. Ovaj put ne. Leo, žao mi je – ka­zao je le­gen­dar­ni Ko­be Bryant, ko­ji ima ulogu am­ba­sa­do­ra Co­pe Ame­ri­ce. Uru­gvaj ovog pu­ta ne vi­de ni kao “dark hor­sea”, po­seb­no jer će Lu­is Suárez zbog oz­lje­de pro­pus­ti­ti prve utak­mi­ce. Me­đu­tim, ta­ko je i Či­le proš­li put do­šao na tur­nir s re­pu­ta­ci­jom naj­lo­ši­je re­pre­zen­ta­ci­je u po­vi­jes­ti, bez osvo­je­nog nas­lo­va i s re­kord­na 182 po­ra­za pa je otišao do kra­ja... Ci­je­li tekst pro­či­taj­te u Maxu!

Na­po­kon ću mo­ći na­vi­ja­ti za svoj SAD, a ne Ar­gen­ti­nu i Me­ssi­ja, ka­že Ko­be Bryant

REUTERS

Po­bjed­nič­ki po­kal Co­pa Ame­ri­ci ovo je sto­ta ob­ljet­ni­ca pa je sto­ga na­tje­ca­nje pro­ši­re­no sa 12 na 16 re­pre­zen­ta­ci­ja

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.