Ci­bo­si se ras­pa­li pa je Ce­de­vi­ta vr­lo la­ko došla do meč-lop­te u tre­ćoj

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Dra­zen.braj­dic@ve­cer­nji.net

Da se na­ši igra­či ni­su opus­ti­li zbog manj­ka po­što­va­nja pre­ma Ci­bo­ni, bi­lo bi vi­še od 30 raz­li­ke – ka­zao je Ce­de­vi­tin tre­ner Velj­ko Mr­šić Dra­žen Braj­dić Bez oz­li­je­đe­nih ve­te­ra­na Jok­si­mo­vi­ća i Hu­ki­ća, ali i s usam­lje­nim Si­riš­če­vi­ćem (25 ko­še­va), ko­šar­ka­ši Ci­bo­ne bi­li su ne­rav­no­pra­van su­di­onik dru­ge fi­nal­ne utak­mi­ce za pr­va­ka Hrvatske. Ce­de­vi­ta­ši su do­mi­ni­ra­li od kra­ja prve pa sve do sre­di­ne če­t­vr­te če­t­vr­ti­ne te po­bi­je­di­li sa 97:83 pa će uz 2- 0 po­sve spo­koj­ni če­ka­ti pe­tak i meč-lop­tu za tre­ću uzas­top­nu kru­nu.

Mu­la­ome­ro­vić is­klju­čen

U 23. mi­nu­ti os­ta­li su ci­bo­si iz bez svog glav­nog tre­ne­ra Da­mi­ra Mu­la­ome­ro­vi­ća ko­ji je, na­kon jed­nog pri­go­vo­ra, do­bio dru­gu, is­klju­ču­ju­ću, teh­nič­ku po­gre­šku pa je kod 47:63 nas­ta­vio vo­di­ti po­moć­ni tre­ner Ba­ri­ša Kra­sić. – Su­đe­nje ni­je bi­lo na ra­zi­ni fi­na­la, po­se­bi­ce ne su­ca Jo­vo­vi­ća ko­ji me is­klju­čio zbog mo­je oprav­da­ne re­ak­ci­je. No, sve to ne uma­nju­je po­bje­du Ce­de­vi­te ko­ja je is­ko­ris­ti­la na­šu skra­će­nu ro­ta­ci­ju, ali i pro­ble­me s oz­lje­da­ma ne­kih igra­ča ko­ji su nas­tu­pi­li kao što su bra­ća Ži­žić – ka­zao je te­ner ci­bo­sa Mu­la­ome­ro­vić od či­jeg je is­klju­če­nja pa sve do tri mi­nu­te pri­je kra­ja sve iz­gle­da­lo kao do­sad­no pri­vo­đe­nje kra­ju ne­čeg po­sve iz­vjes­nog. No, on­da je Ame­ri­ka­nac Wal­ker za­ku­cao pre­ko Sla­vi­ce za 94:77 i po­tom ga od­gur­nuo i do­bio is­klju­ču­ju­ću teh­nič­ku po­gre­šku, što kao da je po­tak­nu­lo ci­bo­se da se iz­bo­re za što čas­ni­ji po­raz. – Wal­ke­ru se do­ga­đa da zbog svo­je ve­li­ke tje­les­ne sna­ge ne zna otr­pje­ti ta sit­na pov­la­če­nja pa pre­žus­tro re­agi­ra. Sla­vi­ca ga je po­vu­kao za no­gu dok je bio na obru­ču, na­kon če­ga Wal­ke­ro­va re­ak­ci­ja ni­je bi­la pri­mje­re­na – opi­sao je Ce­de­vi­tin tre­ner Velj­ko Mr­šić tu za­pa­lji­vu si­tu­aci­ju ko­ja je mo­gla do­ves­ti do pu­no ve­ćih okr­ša­ja jer su svi ci­bo­si, osim do ta­da naj­a­gre­siv­ni­jeg Kruš­li­na, s klu­pe ule­tje­li u te­ren. Za­hva­lju­ju­ći po­naj­pri­je od­lič­nom Ja­me­su Whi­teu, ko­ji je već u pr­vom po­lu­vre­me­nu za­bio 18 ko­še­va (od ukup­nih 19), ali i opet po­let­nom Lu­ki Ba­bi­ću, ce­de­vi­ta­ši su za pr­vih 14 mi­nu­ta za­bi­li čak 43 ko­ša. Na ve­li­ki od­mor otiš­lo se sa 57 na Ce­de­vi­ti­noj stra­ni i tu je utak­mi­ca bi­la ri­je­še­na. – Da se na­ši igra­či ni­su opus­ti­li, bi­lo bi vi­še od 30 raz­li­ke. Na­ža­lost, ni­su se opus­ti­li igra­či ko­ji su na­pra­vi­li 29 raz­li­ke, ne­go oni ko­ji su uš­li s klu­pe i ko­ji su po­ka­za­li ma­njak po­što­va­nja pre­ma Ci­bo­ni. A baš bi oni mo­ra­li po­ka­za­ti že­lju da oprav­da­ju uka­za­ne im mi­nu­te – ka­zao je Mr­šić naj­a­viv­ši da će od svo­jih igra­ča u pe­tak tra­ži­ti još bolju igru i za­vr­še­tak pos­la.

Zbog dru­gog pri­go­vo­ra Mu­la je do­bio is­klju­ču­ju­ću teh­nič­ku po­gre­šku

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.