Na Olim­pi­ja­di će pr­vi put nas­tu­pi­ti eki­pa iz­bje­gli­ca

Vecernji list - Hrvatska - - Tv & Vodič - (maš) (maš) (luc)

Do sa­da je Me­đu­na­rod­ni olim­pij­ski od­bor po­pi­sao 43 spor­ta­ša ko­ji ima­ju sta­tus iz­bje­gli­ce pre­ma stan­dar­di­ma UN-a Na Olim­pij­skim igra­ma u Rio de Ja­ne­iru bit će is­pi­sa­na vr­lo spe­ci­fič­na stra­ni­ca po­vi­jes­ti olim­pij­skog po­kre­ta – na ovim će igra­ma, pr­vi put u po­vi­jes­ti, nas­tu­pi­ti spor­ta­ši iz­bje­gli­ce, i to pod olim­pij­skom zas­ta­vom. Do sa­da je Me­đu­na­rod­ni olim­pij­ski od­bor na­pra­vio po­pis od 43 vr­hun­ska spor­ta­ša ko­ji bi se mo­gli kva­li­fi­ci­ra­ti za igre na ko­ji­ma će nas­tu­pi­ti njih de­set. Na­mje­ra je Me­đu­na­rod­nog olim­pij­skog od­bo­ra upo­zo­ri­ti na te­ži­nu i raz­mje­re iz­bje­glič­ke kri­ze, ko­ja po­ga­đa sve slo­je­ve druš­tva, pa i vr­hun­ske spor­ta­še ko­ji su zbog iz­bje­gliš­tva iz­gu­bi­li svo­ju zem­lju, pa i mo­guć­nost da se na­tje­ču na ovom naj­pres­tiž­ni­jem svjet­skom na­tje­ca­nju. Za ne­ko­li­ko da­na bit će objav­ljen po­pis onih ko­ji će se na­tje­ca­ti pod olim­pij­skom zas­ta­vom. Ula­sku u taj tim na­da­ju se Po­po­le Mi­sen- ga i Yo­lan­de Ma­bi­ka, džu­da­ši iz De­mo­krat­ske Re­pu­bli­ke Kon­go ko­ji već dvi­je i pol go­di­ne ži­ve kao iz­bje­gli­ce upra­vo u Bra­zi­lu. Nji­ho­vi ži­vo­ti prot­ka­ni su ra­tom, na­si­ljem, gu­bit­kom obi­te­lji i straš­nim uvje­ti­ma ži­vo­ta u do­mo­vi­ma za si­ro­čad. Me­đu čla­no­vi­ma ovo­ga ti­ma mo­gla bi se na­ći i 17-go­diš­nja Si­rij­ka Yu­sra Mar­di­ni, ko­ja je iz Grč­ke u Tur­sku pre­la­zi­la u čam­cu za na­pu­ha­va­nje. Ka­da je on po­čeo to­nu­ti, mla­da hra­bra spor­ta­ši­ca ba­ci­la se u mo­re ka­ko bi po­mo­gla svo­jim su­put­ni­ci­ma da se ne uto­pe. U užem su iz­bo­ru i dvo­ji­ca bi­cik­lis­ta te jed­na tri­atlo­nac, ta­ko­đer iz Si­ri­je. Sig­nal ku­ti­ja ko­je bi­lje­že sve po­dat­ke o le­tu i raz­go­vor po­sa­de u kok­pi­tu do­la­zi sa vr­lo ve­li­ke du­bi­ne Fran­cu­ski brod ko­ji pre­tra­žu­je po­dru­čje na ko­jem se 19. svib­nja sru­šio air­bus Egyp­tAi­ra de­tek­ti­rao je sig­na­le ko­je emi­ti­ra­ju cr­ne ku­ti­je zra­ko­plo­va. Egi­pat­ske vlas­ti su pri­op­ći­le da je na po­dru­čju po­tra­ge su­že­nom na pet če­tvor­nih klo­me­ta­ra brod La­pla­ce za­bi­lje­žio sig­nal za lo­ci­ra­nje cr­nih­ku­ti­ja ko­ji do­la­zi sa vr­lo ve­li­ke du­bi­ne. Na­jav­lje­no je da će se do kra­ja tjedna La­pla­ceu pri­dru­ži­ti još je­dan brod spe­ci­ja­li­zi­ran za pre­tra­ži­va­nje na ve­li­kim du­bi­na­ma. Ti­mo­vi za po­tra­gu već se po­ma­lo bo­re s vre­me­nom za­to jer cr­ne ku­ti­je stra­da­log zra­ko­plo­va sig­na­le za lo­ci­ra­nje emi­ti­ra­ju naj­vi­še 30 da­na od pa­da, što zna­či da im os­ta­je ot­pri­li­ke dva tjedna da pro­na­đu ku­ti­je ko­je će ba­rem u ne­koj mje­ri ra­zjas­ni­ti što se do­go­di­lo sa stra­da­lim zra­ko­plo­vom. Zra­ko­plov se sru­šio u Sre­do­zem­no mo­re ne­po­sred­no na­kon što je ušao u egi­pat­ski zrač­ni pros­tor, a u ne­sre­ći je po­gi­nu­lo svih 66 put­ni­ka i čla­no­va po­sa­de. Sr­bi­jan­ski ve­le­pos­la­nik u Ni­ge­ri­ji Jo­van Ma­rić (75) u fo­ku­su je ta­moš­nje jav­nos­ti na­kon što su na po­vr­ši­nu is­pli­va­li skan­da­li ko­ji se po­ve­zu­ju s nje­go­vim dje­lo­va­njem u glav­nom ni­ge­rij­skom gra­du. Pre­ma pi­sa­nju sr­bi­jan­skih me­di­ja, Ma­rić, po zva­nju psi­hi­ja­tar- sek­so­log, zah­ti­je­va da ga se os­lov­lja­va “sek­se­len­ci­jom”, a is­ti na­ziv ko­ris­ti i u služ­be­nim di­plo­mat­skim kon­tak­ti­ma, što je šo­ki­ra­lo os­ta­le di­plo­ma­te i pred­stav­ni­ke vlas­ti u Ni­ge­ri­ji. Ta­ko­đer ga se op­tu­žu­je da uop­će ne obav­lja svoj po­sao i ne us­pos­tav­lja di­plo­mat­ske kon­tak­te, no za­to or­ga­ni­zi­ra lu­de tu­lu­me na ko­je do­la­ze lo­kal­ne mla­de dje­voj­ke. Ma­rić je, na­vo­de me­di­ji, od­lu­čio ot­pus­ti­ti i du­go­go­diš­njeg ku­ha­ra u ta­moš­njem ve­le­pos­lans­tvu i za­mi­je­nio ga je mla­dom ku­ha­ri­com, a pri­li­kom jed­nog le­ta za Be­ograd u nje­go­voj je prt­lja­zi pro­na­đe­na bje­lo­kost ko­ju je po­ku­šao pro­kri­jum­ča­ri­ti iz zem­lje.

Mla­da si­rij­ska pli­va­či­ca spa­ša­va­la je svo­je su­put­ni­ke ka­da je ča­mac po­čeo to­nu­ti

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.