ORE­ŠKO­VIĆ SPRE­MAN OTI­ĆI

Sjed­ni­ca Vla­de od­go­đe­na pa odr­ža­na te­le­fon­ska

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page - Mar­ko Špo­ljar

Po­li­tič­ki su­ko­bi pre­mi­je­rov po­sao uči­ni­li ne­mo­gu­ćim Ju­ra­sić: Sta­bil­nost je ugro­že­na, pred­sjed­ni­ca mo­ra re­agi­ra­ti Ne po­pu­ni li se Us­tav­ni sud, u uto­rak nas­tu­pa us­tav­na kri­za

Iz­bor us­tav­nih su­da­ca po­ka­zao je sav jad i bi­je­du na­še po­li­ti­ke. Po­li­tič­ka “eli­ta” pris­kr­bit će nam i us­tav­nu kri­zu. Sta­bil­nost je ugro­že­na. Pred­sjed­ni­ca dr­ža­ve vi­še ne mo­že šu­tje­ti. Tre­ba­la bi se ogla­si­ti i aka­dem­ska za­jed­ni­ca, re­le­vant­ne prav­ne udru­ge... Na ko­rak smo od pro­va­li­je. Ova dr­ža­va gla­vi­nja. U ko­joj bi oz­bilj­noj zem­lji pre­mi­jer “nes­tao” usred sjed­ni­ce Vla­de sve i da nam ne­ka po­gi­belj pri­je­ti. Ako smo pre­ma­li da za­vr­ši­mo na nas­lov­ni­ca­ma svjet­skih me­di­ja, u sva­kom slu­ča­ju u uto­rak, kad for­mal­no nas­tu­pa us­tav­na kri­za, mo­gli bi­smo bi­ti vi­jest da­na me­đu­na­rod­ne po­li­ti­ke. Što to zna­či, pri­je svih tre­ba­lo bi pi­ta­ti mi­nis­tra fi­nan­ci­ja, ali su­viš­no je. Ne sa­mo jer i pro­sječ­no upu­će­ni nas­lu­ću­ju što to zna­či za državne fi­nan­ci­je, inves­ti­ci­je i gos­po­dar­stvo, već i sto­ga što je Zdrav­ko Ma­rić, sve i da mo­že bi­ti otvo­ren, odveć pris­to­jan i od­mje­ren. Sra­mo­ta je ak­tu­al­ne po­li­tič­ke “eli­te” ko­joj su pu­na us­ta na­vod­nog do­mo­ljub­lja, hi­nje­ne bri­ge za jav­no do­bro i na­zo­vi­od­luč­nos­ti da se, na­kon svih pro­ma­ša­ja ko­je svi sku­pa pla­ća­mo, ko­nač­no na naj­od­go­vor­ni­je i naj­zah­tjev­ni­je po­zi­ci­je u zem­lji bi­ra­ju naj­zas­luž­ni­ji, struč­no i mo­ral­no ne­upit­ni. Ko­ji bi do­mo­ljub i od­go­vo­ran po­li­ti­čar u zem­lji ko­ja to­li­ko va­pi za kak­vim-tak­vim mo­ral­nim i vri­jed­nos­nim si­dri­štem ta­ko upor­no in­zis­ti­rao na kri­te­ri­ju po­li­tič­ke po­dob­nos­ti!? Zar je uis­ti­nu ne­mo­gu­će sas­ta­vi­ti i jed­nu od sto­žer­nih dr­žav­nih ins­ti­tu­ci­ja bez po­li­tič­kih pos­luš­ni­ka i me­di­okri­te­ta ko­ji pro­tek­log de­set­lje­ća ni­su ima­li ni mi­ni­mum sa­mo­po­što­va­nja, već su se uglav­nom jav­no is­ti­ca­li po to­mu što su uvi­jek mis­li­li što su stran­ka i vo­đa tra­ži­li od njih!? Zar je po­red to­li­ko kva­li­tet­nih kan­di­da­ta nuž­no in­zis­ti­ra­ti na kom­pro­mi­ti­ra­ni­ma i/ili sus­pek­t­ni­ma? O osob­nom in­te­gri­te­tu tih kan­di­da­ta go­vo­ri već i to što su se uop­će ima­li hra­bros­ti kan­di­di­ra­ti, a ka­mo­li što be­sram­no pri­hva­ća­ju bi­ti iz­bor uz to­li­ko kva­li­tet­ni­jih i za raz­li­ku od njih ne­upit­nih kan­di­da­ta. Kak­vo smo to druš­tvo ako se oni ne sra­me? I to nam go­vo­ri da gle­da­mo na­mje­šte­nu utak­mi­cu. Zar se ne usu­đu­je­mo re­ći im da je dos­ta!? Vla­da se oči­to­va­la na in­ter­pe­la­ci­ju o ra­du Mi­nis­tar­stva kul­tu­re i da­la po­dr­šku mi­nis­tru Zlat­ku Ha­san­be­go­vi­ću mar­ko.spo­ljar@ve­cer­nji.net Kri­za ko­ja već da­ni­ma tre­se Ban­ske dvo­re zbog sukoba Mosta i HDZ-a zbog zah­tje­va za opo­ziv pr­vog pot­pred­sjed­ni­ka Vla­de To­mis­la­va Ka­ra­mar­ka ju­čer je do­dat­no po­ja­ča­na u zad­nji čas od­go­đe­nom sjed­ni­com Vla­de. Pola sa­ta pri­je po­čet­ka sjed­ni­ce, oko 13.30 sa­ti, pre­mi­jer Ti­ho­mir Ore­ško­vić otišao je iz Ban­skih dvo­ra bez pra­vog objaš­nje­nja. “Zbog iz­ne­nad­nih oba­ve­za pred­sjed­ni­ka Vla­de”, po­ru­či­li su iz Vla­de. Pre­ma in­for­ma­ci­ja­ma Ve­čer­njeg lis­ta, pre­mi­jer Ti­ho­mir Ore­ško­vić na­pras­no je otišao iz Ban­skih dvo­ra ne­tom pri­je naj­av­lje­ne sjed­ni­ce Vla­de ka­ko bi upu­tio snaž­nu po­li­tič­ku po­ru­ku svi­ma u vla­da­ju­ćoj ko­ali­ci­ji da se uoz­bi­lje, za­ko­pa­ju rat­ne sje­ki­re ka­ko bi Vla­da na­po­kon po­če­la s oz­bilj­nim ra­dom. Pre­mi­jer je oči­to pot­pu­no svjes­tan da je nje­go­va Vla­da došla do ru­ba li­ti­ce – zbog po­li­tič­ke nes­ta­bil­nos­ti inves­ti­to­ri sve ma­nje vjeruju Hr­vat­skoj, a ras­te i ci­je­na ka­pi­ta­la. Hr­vat­ska ni­je us­pje­la pro­da­ti euro­obvez­ni­ce jer je po­nu­đe­na ka­ma­ta jed­nos­tav­no bi­la pre­ve­li­ka. Ci­je­na za­du­ži­va­nja oči­to ras­te (i) zbog ve­li­ke opas­nos­ti da se vla­da­ju­ća ko­ali­ci­ja vr­lo br­zo ras­pad­ne. Si­tu­aci­ja je to na­pe­ti­ja jer se sve to do­go­di­lo sa­mo dan na­kon što ni­je us­pje­la ka­va po­mi­re­nja iz­me­đu pred­sjed­ni­ka Vla­de i dvo­ji­ce pot­pred­sjed­ni­ka To­mis­la­va Ka­ra­mar­ka i Bo­že Pe­tro­va. Ka­ra­mar­ko i Pe­trov su, pre­ma na­šim in­for­ma­ci­ja­ma, s te kave otiš­li s is­tim sta­vo­vi­ma s ko­ji­ma su i doš­li na raz­go­vor s Ore­ško­vi­ćem. Sto­ga ju­če­raš­nji po­li­tič­ki ma­ne­var pre­mi­je­ra Ore­ško­vi­ća tre­ba či­ta­ti kao po­ru­ku Mos­tu i HDZ-u, a pr­vens­tve­no Bo­ži Pe­tro­vu i To­mis­la­vu Ka­ra­mar­ku, da je ovo zad­nji čas da pro­na­đu mo­del su­rad­nje i da Ore­ško­vi­će­va Vla­da pre­ži­vi. Ju­čer je odr­ža­na te­le­fon­ska sjed­ni­ca na ko­joj su mi­nis­tri iz­gla­sa­li sa­mo dvi­je od 14 naj­av­lje­nih to­ča­ka dnev­nog re­da. Vla­da je od­lu­či­la u Sa­bor upu­ti­ti aman­d­man na ko­nač­ni pri­jed­log Za­ko­na o so­ci­jal­noj skr­bi te se oči­to­va­la na in­ter­pe­la­ci­ju o ra­du Mi­nis­tar­stva kul­tu­re, od­nos­no od­go­vor­nos­ti mi­nis­tra kul­tu­re Zlat­ka Ha­san­be­go­vi­ća za na­ru­ša­va­nje “ugle­da Mi­nis­tar­stva kul­tu­re, Vla­de i RH, te ugro­ža­va­nja slo­bo­de iz­ra­ža­va­nja”, ko­ju je po­kre­nu­lo 16 zas­tup­ni­ka HNS-a, La­bu­ris­ta i SDP-a. Na­rav­no, Vla­da je po­dr­ža­la mi­nis­tra kul­tu­re.

Kak­vo smo mi to druš­tvo ako se kom­pro­mi­ti­ra­ni kan­di­da­ti ne sra­me!? Mi­nis­tri na te­le­fon­skoj sjed­ni­ci iz­gla­sa­li sa­mo dvi­je od 14 naj­av­lje­nih to­ča­ka dnev­nog re­da

Pre­mi­jer Ore­ško­vić pri­mio je pred­stav­ni­ke BAT-a, a po­tom ne­tra­gom nes­tao iz Ban­skih dvo­ra

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.