In­di­vi­du­al­no smo bolji od Tu­ra­ka i Če­ha, ali tim­ski - ni­sam si­gu­ran

Ci­co Kranj­čar

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page - To­mis­lav Da­so­vić

Po­vra­tak u hr­vat­ski no­go­met? Za­ni­ma­le bi me sa­mo dvi­je op­ci­je: Di­na­mo i re­pre­zen­ta­ci­ja, ka­že Zlat­ko Kranj­čar to­mis­lav.da­so­vic@ve­cer­nji.net Biv­ši iz­bor­nik Zlat­ko Kranj­čar (59) još ni­je od­lu­čio ho­će li pri­hva­ti­ti po­ziv HNS-a za utak­mi­cu pro­tiv Tur­ske na otvo­re­nju EP-a. – U Pa­riz ću, u po­sjet kćer­ki La­ni i nje­zi­noj obi­te­lji, ići kra­jem lip­nja. Tre­nu­tač­no sam u raz­miš­lja­nji­ma o od­la­sku na od­mor, na mo­re – ka­že Kranj­čar na ka­vi u Li­sin­skom. Je li na vi­di­ku no­vi tre­ner­ski an­ga­žman? – Ne­mam po­nu­da, pa tek pri­je tri tjedna vra­tio sam se iz Do­he. Ni­sam baš to­li­ko že­ljan pos­la, ne ne­dos­ta­je mi. Za­ni­mao bi vas po­vra­tak u hr­vat­ski no­go­met? – Sa­mo dvi­je op­ci­je: Di­na­mo i re­pre­zen­ta­ci­ja. Ili klub ko­ji ima am­bi­ci­je i or­ga­ni­za­ci­ju kao NK Za­greb kad smo bi­li pr­va­ci. Po­pis za EP? Iz­ne­na­đe­ni bri­sa­njem Ha­li­lo­vi­ća? – Do­volj­no je pre­pus­ti­ti tu od­lu­ku iz­bor­ni­ku, i mis­lim da je od­lu­čio sam. Uvi­jek će se na­ći net­ko po­go­đen nje­go­vim oda­bi­rom, u ovom slu­ča­ju An­to­lić i Ha­li­lo­vić mo­gu bi­ti ne­za­do­volj­ni, što je i lo­gič­no, ali ne s ve­li­kim raz­lo­gom. Uš­li su me­đu 27, bi­li su dio re­pre­zen­ta­ci­je, i na njih će se i da­lje ra­ču­na­ti. Ne svi­đa mi se, me­đu­tim, prav­da­nje iz­bor­ni­ka za svoj oda­bir. To ni­je po­treb­no, još ma­nje po­ru­či­ti Ha­li­lo­vi­ću da se od­mo­ri, An­to­li­ću da je po­treb­ni­ji klu­bu ili da Ćo­rić i Rog idu na EP za na­gra­du i da ni­su u kom­bi­na­ci­ji za sas­tav. To psi­ho­lo­ški ni­je do­bro jer sva su 23 igra­ča ko­ja su ta­mo na ras­po­la­ga­nju i mo­gu igra­ti.

Lo­vren je sad po­tre­ban

Ne­dos­ta­je li Ča­či­ću is­kus­tva u op­ho­đe­nju s ve­li­kim igra­či­ma, na pri­mjer s Lo­vre­nom? – Sla­žem se da je ono što je Lo­vren iz­ja­vio bi­lo ne­pri­mje­re­no i ne­pro­fe­si­onal­no. I da si to mo­gu do­zvo­li­ti sa­mo Me­ssi i Ro­nal­do. Me­đu­tim, sva­ko­me je čast i za­do­volj­stvo bi­ti u re­pre­zen­ta­ci­ji, i to je Lo­vren “iks” pu­ta do­ka­zao. Ali, ni­je li i An­te ne­što na­kon Bu­dim­pe­šte iz­ja­vio? Tre­ba­lo je to ta­da od­mah raš­čis­ti­ti, i ova­kav ras­plet spri­je­či­ti. Ča­čić je ovak­vu od­lu­ku do­nio zbog se­be i mi­ra u re­pre­zen­ta­ci­ji. Ali is­to­dob­no je po­ru­čio da će o Lo­vre­nu, bu­de li spre­man i po­tre­ban, raz­mis­li­ti po­nov­no poslije Eura. No, ni­je li on po­treb­ni­ji sad ne­go poslije? Igru će­mo po­dre­di­ti Mo­dri­ću, ka­zao je iz­bor­nik. Ne­di­plo­mat­ski? – Igra se u raz­li­či­tim fa­za­ma te­me­lji na vi­še igra­ča, ne sa­mo na jed­nom. Na pri­mjer, obra­na baš ne uli­je­va po­vje­re­nje, dak­le mo­ra­mo bi­ti vr­lo dis­ci­pli­ni­ra­ni, kom­pak­t­ni, svi iza lop­te, da ne bi obra­na došla u ne­ugod­na is­ku­še­nja. Si­gur­no je Mo­drić po­kre­tač igre, kao u Re­al Ma­dri­du; on odu­zi­ma lop­te, pri­hva­ća ih, tran­sfor­mi­ra igru iz obra­ne pre­ma na­pri­jed, dis­tri­bu­ira... Ali, tu su i dru­gi važ­ni igra­či, Ra­ki­tić, Badelj... Ba­de­lja vi­di­te u pr­vih 11? – Ovi­si o sus­ta­vu igre. Ako je to 4-2-3-1, on­da ga vi­dim. Is­pa­da Bro­zo­vić? Ha, i Bro­zo­vić ula­zi po­lu­des­no, mo­že do­ći u ob­zir, ne­moj­mo za­ne­ma­ri­ti Kra­ma­ri­ća... Ma ovo su slat­ke bri­ge za iz­bor­ni­ka, ima pu­no va­ri­jan­ti za pr­vih 11 – na­gla­ša­va Kranj­čar ne že­le­ći su­ge­ri­ra­ti Ča­či­ću po­čet­ni sas­tav za Tur­sku. Op­ti­mist ste? – Je­sam, ali za sa­da za pro­laz sku­pi­ne. Za pla­sman još da­lje tre­ba ti i ma­lo sre­će, dis­po­ni­ra­nost i na­dah­nu­će svih igra­ča. Ne­moj­mo ra­di­ti at­mo­sfe­ru kao da će­mo si­gur­no pro­ći sku­pi­nu, ne smi­je­mo pod­ci­je­ni­ti Če­šku, Špa­njol­sku i Tur­sku. Ni­smo li bolji od Tu­ra­ka i Če­ha? – Bolji smo, gle­da­mo li in­di­vi­du­al­no, ali kak­vi smo ko­lek­tiv­no? Bi­li smo bolji i od Mek­si­ka i od Aus­tra­li­je pa ni­smo proš­li. Vr­lo je bi­tan taj dan kad do­đe utak­mi­ca od­lu­ke. Na star­tu tur­ni­ra naj­važ­ni­je je ne iz­gu­bi­ti, ta pr­va utak­mi­ca uno­si sa­mo­po­uz­da­nje, po­vje­re­nje.

Raz­go­va­rao sam sa Zdrav­kom

Ka­kav je vaš od­nos s Ma­mi­ćem? – Ko­mu­ni­ci­ra­mo naj­nor­mal­ni­je. Za Us­krs sam bio u druš­tvu s To­mom Iv­ko­vi­ćem kad ga je Ma­mić na­zvao. Tomo je re­kao da je sa mnom pa me Zdrav­ko po­že­lio ču­ti. Raz­go­va­ra­li smo krat­ko. Zna­te li da sa­mo on od­lu­ču­je o iz­bor­ni­ku? – Ne­ka i da­lje od­lu­ču­je. Po me­ni, ako je de­mo­kra­ci­ja, on­da bi se tre­bao bi­ra­ti po kva­li­te­ta­ma, po ku­ri­ku­lu­mu. Ne vje­ru­jem da je od­lu­ka jed­ne oso­be naj­bit­ni­ja. Ta­ko je iz­a­brao Štim­ca, Ko­va­ča i Ča­či­ća? – Pa ne­ka bi­ra i da­lje. Ne­mam pro­blem s tim, No­go­met­ni je sa­vez iz­nad svih ne­su­gla­si­ca – za­klju­čio je Zlat­ko Kranj­čar.

‘Ne­mam pro­blem s tim što Ma­mić od­lu­ču­je o iz­bor­ni­ku’, ka­že Kranj­čar

REUTERS

Zlat­ko Kranj­čar ima am­bi­ci­ju po­nov­no pos­ta­ti še­fom re­pre­zen­ta­ci­je

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.