Šest glav­nih to­ča­ka pri­je­po­ra u re­for­mi hr­vat­skog škol­s­tva

Ku­ri­ku­lum

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page - Ire­na Kus­tu­ra

Bi­lo bi naj­pa­met­ni­je da se sve vr­ste po­li­ti­ke os­ta­ve pos­la ko­ji ne ra­zu­mi­ju i pus­te stru­ci ra­di­ti ono što zna bo­lje od po­li­ti­ke i uli­ce, ka­že Lis­teš Tret­man Do­mo­vin­skog ra­ta, po­pis lek­ti­re, pre­op­te­re­će­nost uče­ni­ka i nastavnika, plan re­or­ga­ni­za­ci­je op­ćih gim­na­zi­ja, pro­ble­ma­ti­čan sa­dr­žaj pred­me­ta iz tzv. STEM po­dru­čja sa­mo su ne­ke od te­ma iz pred­lo­že­ne ku­ri­ku­lar­ne re­for­me ko­je su iz­a­zva­le naj­žeš­će re­ak­ci­je i pri­mjed­be struč­nja­ka i ins­ti­tu­ci­ja u struč­noj ras­pra­vi, ali i iz­a­zva­le po­dje­le u ve­li­kom di­je­lu jav­nos­ti. Tre­ba­ju li uče­ni­ci sed­mog raz­re­da či­ta­ti “Taj­ni dnev­nik Adri­ana Mo­lea” Sue Town­send, u ko­jem je i re­če­ni­ca “Pim­pač mi je 13 cen­ti­me­ta­ra du­ga­čak kad sam spol­no uz­bu­đen, a u nor­mal­nom sta­nju ni­je ni vri­je­dan mje­re­nja”, žes­to­ko se ras­prav­lja na rad­nim mjes­ti­ma i u ka­fi­ći­ma. Na uda­ru se na­šao i Fe­ri­ćev “An­đeo u of­saj­du”, a mno­gi­ma je naj­ve­ći pro­blem što su u jed­noj va­ri­jan­ti iz lek­ti­re bi­li is­pa­li Ma­ru­lić, Zo­ra­nić, Ili­ja­da i Odi­se­ja itd.

Mla­di­nić: Tre­ba­lo je kre­nu­ti od de­fi­ni­ra­nja kon­cep­ta no­ve ško­le, a on­da ra­di­ti na sa­dr­ža­ju

Ško­lo­va­nje mo­ra bi­ti na­por­no

Ka­kav je to rat na pos­tju­gos­la­ven­skom pros­to­ru? Pa rat je bio u Hr­vat­skoj! ka­že Lj. Vo­kić

– Ne odo­bra­vam dje­la s por­no­graf­skim po­glav­lji­ma. Ona se či­ta­ju u pri­vat­nim tre­nu­ci­ma opu­šta­nja, a mjes­to im ni­je u ško­li. To što je net­ko do­bio na­gra­du na ne­kom na­tje­ča­ju ne zna­či da je na­pi­sao vri­jed­no dje­lo – ka­te­go­ri­čan je pred­sjed­nik Druš­tva pro­fe­so­ra hr­vat­skog je­zi­ka Sreć­ko Lis­teš. Iro­nič­no do­da­je da je si­gu­ran da “hr­vat­ska dje­ca ne­će mo­ra­ti is­e­lja­va­ti iz do­mo­vi­ne zbog to­ga što su tre­ba­li pro­či­ta­ti Ma­ru­li­ća ili Zo­ra­ni­ća. Ško­lo­va­nje je uvi­jek bi­lo na­po­ran po­sao, ali bez na­po­ra ne­ma us­pje­ha”, upo­zo­ra­va. Lis­teš je si­gu­ran da ve­ći­na pro­s­vjed­ni­ka “ništa ne zna o

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.