Po­vje­rens­tvo će od Ka­ra­mar­ka tra­ži­ti od­go­vo­re na do­dat­na pi­ta­nja?

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Pe­tra Ma­re­tić Žo­nja

U Po­vje­rens­tvu ka­žu da na te­me­lju pris­ti­gle do­ku­men­ta­ci­je ne­će do­no­si­ti ko­nač­nu od­lu­ku jer je ne­pot­pu­na i ne­do­volj­na pe­tra.ma­re­tic@ve­cer­nji.net Po­vje­rens­tvo za od­lu­či­va­nje o su­ko­bu in­te­re­sa ne­će do­ni­je­ti ko­nač­nu od­lu­ku o pr­vom pot­pred­sjed­ni­ku Vla­de To­mis­la­vu Ka­ra­mar­ku pri­je ne­go što im se dos­ta­ve do­dat­na za­tra­že­na do­ku­men­ta­ci­ja i oči­to­va­nja. Ka­ko doz­na­je­mo u Po­vje­rens­tvu, u ve­zi sa slu­ča­jem Ka­ra­mar­ko pris­ti­gla je, pri­je sve­ga, pos­lov­na do­ku­men­ta­ci­ja tvrtke Dri­mia u vlas­niš­tvu Ane Ka­ra­mar­ko, a sti­glo je i oči­to­va­nje Jo­si­pa Pe­tro­vi­ća, vlas­ni­ka tvrtke Pe­ri­tus, ali ne i nje­go­va pos­lov­na do­ku­men­ta­ci­ja s MOL-om ko­ja će se još jed­nom za­tra­ži­ti. Me­đu­tim, Pe­tro­vić tak­vu do­ku­men­ta­ci­ju ni­je du­žan dos­ta­vi­ti. Ni­je is­klju­če­no ni da će Po­vje­rens­tvo od Ka­ra­mar­ka za­tra­ži­ti da do­pu­ni svo­je oči­to­va­nje i da od­go­vo­ri na ne­ka do­dat­na pi­ta­nja.

Vla­da je pos­la­la vr­lo kra­tak do­pis ko­ji ima oz­na­ku “po­vjer­lji­vo” i tra­žit će se ski­da­nje oz­na­ke

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.