Tre­ća od­go­da iz­bo­ra us­tav­nih su­da­ca do­ve­la nas na prag us­tav­ne kri­ze

Pro­mje­ne u zad­nji čas, me­đu kan­di­da­ti­ma umi­je­ša­ni u afe­re, pre­pi­si­va­či struč­nih ra­do­va

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Umjes­to o struč­nos­ti kan­di­da­ta, be­sram­no se ras­prav­lja je li pri­hvat­lji­vo pre­pi­si­va­ti, ne pla­ća­ti po­re­ze, laž­no se pred­stav­lja­ti Tea Ro­mić, Ro­ma­na Ko­va­če­vić Ba­ri­šić, Ma­rin­ko Ju­ra­sić, Di­ja­na Ju­ra­sić, Da­vor Ivan­ko­vić po mo­guć­nos­ti onaj iza ko­je­ga se ne­će vu­ći re­po­vi – po­ru­čio je SDP-ov Pe­đa Gr­bin, dok je HDZov Dra­žen Boš­nja­ko­vić ta­ko­đer po­t­vr­dio da dvi­je ve­li­ke stran­ke in­ten­ziv­no raz­go­va­ra­ju. – Po­ku­ša­va­mo do­ći do rje­še­nja, da iz­a­be­re­mo su­ce i omo­gu­ći­mo da Us­tav­ni sud nas­ta­vi s dje­lo­va­njem, da ne os­ta­ne bez kvo­ru­ma. Pro­ces ni­je la­gan, u idu­ćih ne­ko­li­ko da­na ulo­žit će­mo mak­si­mal­ne na­po­re i trud ka­ko bi­smo iza­bra­li – za­klju­čio je Boš­nja­ko­vić, ko­ji je op­ti­mis­ti­čan da će dvi­je ve­li­ke stran­ke ipak pos­ti­ći do­go­vor.

Za­što ne­ma Sa­nje Ba­rić?

Hr­vat­ska je na pra­gu us­tav­ne kri­ze zbog sus­tav­nog pod­cje­nji­va­nja du­ha i smisla Us­ta­va i Us­tav­nog za­ko­na – sma­tra prof. dr. Bran­ko Smer­del, pred­stoj­nik Ka­te­dre za us­tav­no pra­vo Prav­nog fa­kul­te­ta u Za­gre­bu. – Prof. Po­dol­njak se ža­li ka­ko na po­pi­su ne­ma pro­fe­so­ra pra­va, a ot­kad se pre­tvo­rio u po­li­ti­ča­ra, po­nav­lja da je te­ori­ja jed­no, a prak­sa dru­go. Za­što ni­je pred­lo­žio pro­fe­so­ri­cu Sa­nju Ba­rić, ko­ja je pri­je 10 mje­se­ci do­bi­la 99 gla-

Ak­tiv­ni sa­bor­ski zas­tup­ni­ci po­s­ljed­nji su put 1991. bi­li kan­di­da­ti za Us­tav­ni sud

so­va i ni­ka­da ništa ni­je pre­pi­sa­la. I nje­mu se, kao i ve­ći­ni, svi­dje­la op­ci­ja kon­sen­zu­sa prem­da tu ni­je ri­ječ o kon­sen­zu­su o naj­k­va­li­tet­ni­jim stručnjacima o ko­ji­ma se jav­no ras­prav­lja u Sa­bo­ru, već o taj­nim stra­nač­kim do­go­vo­ri­ma, po­ne­kad i kom­plo­ti­ma pro­tiv ne­kih lju­di. Umjes­to o struč­nos­ti i po­uz­da­nos­ti kan­di­da­ta, be­sram­no se ras­prav­lja o to­mu je li pri­hvat­lji­vo pre­pi­si­va­ti struč­ne ra­do­ve, ne pla­ća­ti po­re­ze ili pred­stav­lja­ti se tu­đim ime­nom – re­kao je prof. Smer­del, je­dan od vo­de­ćih us­tav­no­prav­nih auto­ri­te­ta. Po sve­mu što je i Po­dol­njak re­kao, ia­ko je od­bio go­vo­ri­ti o ime­ni­ma, oči­to je da su spor­ne kan­di­da­tu­re po­li­ti­ča­ra Da­vo­ri­na Mla­ka­ra, Jo­si­pa Le­ke i In­grid An­ti­če­vić-Ma­ri­no­vić, dok je Snje­ža­na Ba­gić spor­na zbog pla­gi­ra­nja struč­nog ra­da. Po­li­tič­ki kan­di­da­ti su su­dje­lo­va­li čak u ras­pra­vi, a dvo­je SDP-ovih zas­tup­ni­ka su i gla­so­va­li o ut­vr­đe­nju kan­di­da­cij­ske lis­te za Us­tav­ni sud sve dok “is­tak­nu­te prav­ni­ke” Po­vje­rens­tvo za sp­rje­ča­va­nje sukoba in­te­re­sa ni­je upo­zo­ri­lo da svo­jim su­dje­lo­va­njem na­ru­ša­va­ju objek­tiv­nost i ne­pris­tra­nost pos­tup­ka pred sa­bor­skim Od­bo­rom. Ina­če, zad­nji put su 1991. (An­te Je­la­vić Mi­tro­vić i Ivan Ma­ri­jan Se­ve­ri­nac) ak­tiv­ni sa­bor­ski zas­tup­ni­ci pred­la­ga­ni za Us­tav­ni sud. Ma­to Ar­lo­vić ni­je bio zas­tup­nik.

PA­TRIK MACEK/PIXSELL

Po­dol­njak: Za šes­te­ro kan­di­da­ta iz­vjes­no je da bi do­bi­li po­dr­šku naj­ma­nje 130 zas­tup­ni­ka

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.