Na­dam se da će do is­te­ka za­kon­skog ro­ka us­tav­ni su­ci bi­ti iz­a­bra­ni

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

– Na Pan­tov­ča­ku po­zor­no pra­te zbi­va­nja u ve­zi s iz­bo­rom us­tav­nih su­da­ca, a pred­sjed­ni­ca RH Ko­lin­da Gra­bar-Ki­ta­ro­vić uvje­re­na je i na­da se da će do is­te­ka za­kon­skog ro­ka bi­ti iz­a­bra­ni no­vi su­ci. Prem­da Pan­tov­čak, ra­di spu­šta­nja ten­zi­ja iz­me­đu su­kob­lje­nih po­li­ti­ka ne dra­ma­ti­zi­ra ova zbi­va­nja ko­ja su, osim to­ga, u is­klju­či­voj in­ge­ren­ci­ji Sa­bo­ra, ka­da se ne bi iza­bra­li no­vi su­ci, to bi zna­či­lo da ni­su svi s hrvatske po­li­tič­ke sce­ne shva­ti­li ko­ji je to mi­ni­mum ko­ji su političari duž­ni da­ti ka­da je nor­mal­no funk­ci­oni­ra­nje dr­ža­ve po­sri­je­di. Sa­bor­ski Od­bor za Us­tav ni ju­čer ni­je us­pio ut­vr­di­ti lis­tu od de­set kan­di­da­ta za us­tav­ne su­ce, a od utor­ka će­mo for­mal­no bi­ti u us­tav­noj kri­zi. SDP i HDZ nas­tav­lja­ju raz­go­vo­re o ko­nač­noj lis­ti. Na­kon što je HDZ u sri­je­du uju­tro, umjes­to doc. dr. sc. Ma­ri­ja Je­lu­ši­ća, na već do­go­vo­re­nu lis­tu sta­vio doc. dr. sc. Mar­ka Ba­bi­ća, ju­čer je, ka­ko doz­na­je­mo, ipak odus­tao od Ba­bi­ća i na lis­tu vra­tio Je­lu­ši­ća. Me­đu­tim, SDP-u su i da­lje spor­ni HDZ- ov sa­bor­ski zas­tup­nik Davorin Mla­kar, zbog afe­re ve­za­ne uz slu­čaj Hypo ban­ke, te ak­tu­al­na us­tav­na sut­ki­nja dr. sc. Snje­ža­na Ba­gić, zbog pre­pi­si­va­nja ra­da ko­le­ge, no HDZ ba­rem za­sad ni­je spre­man odus­ta­ti od njih. Is­ti lju­di spor­ni su i Mos­tu, no oni ima­ju pro­blem i sa SDP- ovim kan­di­da­ti­ma – Jo­si­pom Le­kom i In­grid An­ti­če­vić-Ma­ri­no­vić jer dr­že da po­li­ti­ča­ri­ma ne bi tre­ba­lo bi­ti mjes­ta me­đu kan­di­da­ti­ma. Ia­ko ni­je htio re­ći toč­na ime­na, pred­sjed­nik Od­bo­ra za Us­tav i zas­tup­nik Mosta Ro­bert Po­dol­njak ju­čer je po­ru­čio ka­ko je Most već ra­ni­je upo­zo­rio stran­ke da su pro­tiv iz­bo­ra ak­tiv­nih po­li­ti­ča­ra, kao i da im je ne­pri­hvat­lji­vo da me­đu kan­di­da­ti­ma ne­ma ni jed­nog pro­fe­so­ra pra­va.

“Iza­be­ri­mo šest kan­di­da­ta”

– To je ne­pri­hvat­lji­vo, ta­kav us­tav­ni sud ne pos­to­ji u Eu­ro­pi, i to sam re­kao vi­še pu­ta na ne­for­mal­nim raz­go­vo­ri­ma. Ne mo­že­te s jed­ne stra­ne u Us­tav­ni sud sta­vi­ti zna­tan broj po­li­ti­ča­ra, a iz­os­ta­vi­ti sve pro­fe­so­re us­tav­nog pra­va – po­ru­čio je Po­dol­njak te do­dao ka­ko su raz­go­vo­ri u pro­tek­la če­ti­ri mje­se­ca bi­li vr­lo ko­rek­t­ni, no pro­blem se po­ja­vio ka­da se in­zis­ti­ra da mo­ra bi­ti iz­a­bra­no svih de­set kan­di­da­ta, o ko­ji­ma pos­to­ji ne­su­gla­sje is­pu­nja­va­ju li te­melj­ne stan­dar­de prav­nog zna­nja ili etič­nos­ti. Tvr­di da kon­sen­zus za pre­os­ta­lih šest kan­di­da­ta pos­to­ji i da bi na gla­so­va­nju do­bi­li po­dr­šku naj­ma­nje 130 zas­tup­ni­ka pa je oče­ki­vao da će se ba­rem tih šest kva­li­tet­nih kan­di­da­ta iz­a­bra­ti i ti­me iz­bje­ći us­tav­na kri­za. Most će, naj­av­lju­je, po­dr­ža­ti tih šest kan­di­da­ta, ali ne i os­ta­le ako lis­ta os­ta­ne na onih de­set ime­na ko­ja su se do­sad spo­mi­nja­la. – Ju­čer smo naj­a­vi­li da će­mo nas­ta­vi­ti raz­go­vo­re, cilj je da pos­tig­ne­mo kon­sen­zus. Ne tre­ba po­li­ti­zi­ra­ti, ne­go iz­a­bra­ti Us­tav­ni sud,

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.