Pred­la­gao sam rje­še­nje ko­jim bi se ova si­tu­aci­ja iz­bje­gla

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

– I pri­je ne­ko­li­ko mje­se­ci pred­la­gao sam rje­še­nje ko­jim bi se ova si­tu­aci­ja iz­bje­gla. Sa­bor je tre­bao iz­mi­je­ni­ti Us­tav­ni za­kon o pro­ved­bi Us­ta­va i pro­pi­sa­ti da se odred­ba o dvo­tre­ćin­skom iz­bo­ru us­tav­nih su­da­ca ne mo­že pro­ves­ti bez us­kla­đe­nja s dru­gim odred­ba­ma, a dok se to ne na­pra­vi, su­ce tre­ba bi­ra­ti ve­ći­nom svih zas­tup­ni­ka.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.