Pro­blem druš­tva je što struč­nost ni­je kri­te­rij na svim po­dru­čji­ma

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

– Stru­ka je po­tis­nu­ta, ne sa­mo u iz­bo­ru us­tav­nih su­da­ca ne­go i u svim po­dru­čji­ma, i to je jed­na od glav­nih bolj­ki na­šeg druš­tva. Pa­ra­doks je da smo pos­ta­li de­mo­krat­ska zem­lja, a na svim po­dru­čji­ma imamo to da struč­nost ni­je glav­ni kri­te­rij. Ka­drov­ska po­li­ti­ka u druš­tvu tak­va je da se na raz­nim funk­ci­ja­ma po­jav­lju­ju lju­di za ko­je bi pri­je bi­lo ne­za­mis­li­vo da se na­đu na tak­vim funk­ci­ja­ma – ka­že aka­de­mik Zvonko Kusić, čel­nik HAZU. No, vje­ru­je da će o ta­ko važ­nom pi­ta­nju po­li­tič­ke eli­te ipak po­ka­za­ti od­go­vor­nost i iz­a­bra­ti ih.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.