Po­ru­ke gra­đa­na s pro­s­vje­da za ško­lu

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

mlje sred­nje Eu­ro­pe – upo­zo­ra­va Na­zor.

Ke­mi­ja bez sa­dr­ža­ja

I rav­na­telj Pe­te gim­na­zi­je Pe­tar Mla­di­nić ka­že da je po­gre­šan pris­tup, da je tre­ba­lo kre­nu­ti od de­fi­ni­ra­nja kon­cep­ta no­ve ško­le, a on­da ra­di­ti na sa­dr­ža­ju. – Tih pet, šest pri­je­po­ra su ključ­ni, oni su se spo­mi­nja­li kao raz­log za po­kre­ta­nje re­for­me, ko­ja ne da ih ni­je ri­je­ši­la ne­go ih je do­dat­no za­kom­pli­ci­ra­la – is­ti­če Mla­di­nić pod­sje­ća­ju­ći da ne­ma re­for­me bez osi­gu­ra­va­nja nov­ca za edu­ka­ci­ju nastavnika i opre­ma­nje ško­la. – Do­ku­ment ne va­lja, spor­no je mno­go to­ga, ni­je do­vr­šen i kon­fu­zan je – jas­na je Sa­nja Lu­kić iz udru­ge Nas­tav­ni­ci or­ga­ni­zi­ra­no, do­da­ju­ći da, pri­mje­ri­ce, ku­ri­ku­lum ke­mi­je ne­ma sa­dr­žaj, već sa­mo is­ho­de. – Re­for­mu tre­ba nas­ta­vi­ti i do­ra­đi­va­ti do pri­hvat­lji­vog rje­še­nja – is­ti­če Lu­kić sma­tra­ju­ći da je sa­svim sve­jed­no ho­će li je vo­di­ti Jo­kić ili net­ko dru­gi. Kao jed­nim od naj­ve­ćih pro­ble­ma na­ši su­go­vor­ni­ci sma­tra­ju po­is­to­vje­ći­va­nje re­for­me i nje­zi­na vo­di­te­lja Bo­ri­sa Jo­ki­ća. – Pos­to­je i dru­gi lju­di ko­ji su spo­sob­ni to ra­di­ti – za­klju­ču­je Lu­kić. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Hr­vat­ska mo­že i mo­ra bo­lje Obra­zov­na je re­for­ma jav­ni in­te­res Uči­mo ih da bu­du sret­ni Jer ne že­lim da mi dje­ca bu­du glu­pa kao ja! Jer že­lim bo­lje za svo­ju dje­cu Za ško­le pu­ne znans­tve­nih spoz­na­ja, a ne dog­mi Po­li­tič­ka pi­sme­nost – vje­ro­na­uk = građanski odgoj Edu­ka­ci­ja, a ne in­dok­tri­na­ci­ja Že­lim da mi di­je­te zna bro­ji­ti do pet, a ne kao pot­pred­sjed­nik Vla­de Za na­rod bis­tri­ji od mo­ra Ne ka­že se kle­ri­ku­lar­na ne­go ku­ri­ku­lar­na re­for­ma Mi­nis­tre, do­bra vam je fri­zu­ra, a zna­nje? The­se Ca­na­di­ans sup­port cur­ri­cu­lar re­form Zem­lja ni­je rav­na plo­ča Na­še (ne)zna­nje je nji­ho­vo ima­nje Mi­nis­tre, ovo ni­je fe­šta. Vrag je od­nio ša­lu Ja zas­lu­žu­jem bo­lje!! Kak­va ško­la da­nas, tak­va Hr­vat­ska su­tra Ni li­je­vo ni des­no ne­go obra­zo­va­nje Obra­zov­na re­for­ma do­mo­lju­ban čin Ne­će­mo bi­lo kak­vu re­for­mu Ni­je nam do fe­šte Ku­ri­ku­lum od­mah, kle­ro­fa­ši­zam ni­kad! Ne­do­pus­ti­va la­ko­ća cen­zu­ri­ra­nja Da, za klin­ce pa­met­ni­je od nas Ne­ću bu­ba­ti, ho­ću ra­zu­mje­ti Ku­pu­je­mo obra­zo­va­nje i tak­vo nam je zna­nje. Oni nas ši­ša­ju dos­lov­ce kao glu­pe ov­ce. Ho­ću en­gle­ski umjes­to vje­ro­na­uka Ne tre­ba nam cje­lo­vi­ta ku­ri­ku­lar­na re­for­ma, imamo mi svo­je pas­ti­re Ka­ra­mar­ko, svi idu van iz HR, os­tat ćeš bez gla­so­va di­jas­po­re! Fe­šta će bi­ti kad Šus­tar ode! Ma­lo vas je, al nas pu­no za­je­ba­va­te! Što če nam ško­la mi smo Hr­va­ti! Vje­ro­na­uku ni­je mjes­to u ško­li Mi­nis­tre, sje­di 1 Upa­li­te svi­tlo. Par­ty is over La Cro­atia puo far di me­glio Mis­li iz­van ok­vi­ra Pro­tiv pra­nja moz­go­va Eks­pe­ri­ment ko­ji že­li­mo I me­ne se ti­če

HSU Sil­va­no Hre­lja

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.