Ž. Pu­ljić: Re­for­ma­to­ri tre­ba­ju svi­jest da svi­jet ne po­či­nje od njih

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Dar­ko Pa­vi­čić

Imam do­jam ka­ko je „sku­pi­na en­tu­zi­jas­ta“ra­di­la „sa­mos­tal­no“, bez po­ve­za­nos­ti s ins­ti­tu­ci­ja­ma ko­je ima­ju što re­ći, ka­že mons. Že­li­mir Pu­ljić dar­ko.pa­vi­cic@ve­cer­nji.net “Ku­ri­ku­lar­na re­for­ma va­žan je na­ci­onal­ni pro­jekt na ko­jem tre­ba uklju­či­ti sve struk­tu­re druš­tva jer za­cr­ta­va i us­mje­ra­va za de­set­lje­ća na ono što se ti­če od­go­ja i obra­zo­va­nja, pa se s tim pro­jek­tom ne bi tre­ba­lo žu­ri­ti i va­lja mu po­sve­ti­ti dos­tat­nu po­zor­nost i vri­je­me”, ko­men­ti­rao je naj­no­vi­ja zbi­va­nja oko ku­ri­ku­lu­ma pred­sjed­nik HBK mons Že­li­mir Pu­ljić, nad­bi­skup za­dar­ski.

Ne smi­je bi­ti krat­kog da­ha

– Imam do­jam iz ovih jav­nih ras­pra­va ka­ko je „ sku­pi­na en­tu­zi­jas­ta“ra­di­la na po­vje­re­nom za­dat­ku dos­ta „sa­mos­tal­no“, bez struk­tu­ral­ne po­ve­za­nos­ti s odre­đe­nim ins­ti­tu­ci­ja­ma ko­je bi im po lo­gi­ci stva­ri ima­le što re­ći i sa­vje­to­va­ti. Po­go­to­vu ako se ra­di o ma­te­ri­ji ko­jom se te ins­ti­tu­ci­je de­set­lje­ći­ma ba­ve – ka­že mons. Pu­ljić, do­da­ju­ći ka­ko oni ko­ji su sa­da ili će bi­ti uklju­če­ni u taj pro­jekt mo­ra­ju “u du­hu re­for­m­ske ko­rek­t­nos­ti i znans­tve­ne po­niz­nos­ti ra­di­ti sa svi­ješ­ću ka­ko je škol­s­tvo nas­ta­lo i funk­ci­oni­ra­lo sto­lje­ći­ma te da svi­jet ne po­či­nje od nas“. – Pos­to­ji so­lid­na pod­lo­ga zna­nos­ti, is­kus­ta­va i ma­te­ri­ja­la ko­je tre­ba uze­ti u ob­zir. Ku­ri­ku­lar­na re­for­ma mo­ra usvo­ji­ti znans­tve­ne i an­tro­po­lo­ške prin­ci­pe ko­ji će joj ga­ran­ti­ra­ti traj­nost i „dug ži­vot“. U pro­tiv­nom ri­ski­ra se uči­ni­ti ne­što što će bi­ti vr­lo krat­kog i pro­laz­nog da­ha. A to ni­je smi­sao re­for­me – ka­že mons. Pu­ljić. – Oči­to je škol­s­tvo ni­je onak­vo kak­vo bi tre­ba­lo bi­ti i da pro­mje­na tre­ba. Ne smi­je se za­zi­ra­ti od to­ga da ta pro­mje­na bu­de naj­k­va­li­tet­ni­ja mo­gu­ća i, ako ne­ke stva­ri ni­su do­bro na­prav­lje­ne, da ih se tre­ba pre­is­pi­ta­ti ka­ko bi bi­le naj­bo­lje što mo­gu bi­ti. Ni­sam pro­tiv­nik ku­ri­ku­lu­ma jer ovo što sa­da imamo ne funk­ci­oni­ra, ali ne znam za­što se sva­ki go­vor o to­me da se ne­što tre­ba do­ra­di­ti dr­ži na­pa­dom na ku­ri­ku­lum – ka­že bi­skup du­bro­vač­ki mons. Ma­te Uzi­nić, do­da­ju­ći da je HBK dao svo­je pri­op­će­nje pri­je tri go­di­ne o spor­nom mo­du­lu zdrav­s­tve­nog od­go­ja. – Da Cr­k­va sto­ji iza bi­lo če­ga, ne­ma ni­kak­va te­me­lja, prem­da Cr­k­va i bi­sku­pi že­le naj­bo­lje za na­šu dje­cu i, kao i svi dru­gi, že­li pro­mje­nu sus­ta­va ško­lo­va­nja. Ali sa­dr­žaj ko­ji će se po­nu­di­ti tre­ba bi­ti što je mo­gu­će bolji, a ne da bu­de po­vr­š­nos­ti ili pod­lo­ga za ne­ka ide­olo­ška pre­pu­ca­va­nja ili ne­či­je dru­ge in­te­re­se – re­kao nam je mons. Uzi­nić.

“Oho­li struč­nja­ci”

– Tre­ba bi­ti mu­dri­ji i ništa ne lo­mi­ti na br­zi­nu. Pri­je su tra­ži­li da se uklju­či što vi­še struč­nja­ka u iz­ra­du ku­ri­ku­lu­ma i po­zi­va­li su ih, a sa­da, ka­da su pred­lo­že­ni no­vi struč­nja­ci, po­na­ša­ju se oho­lo. Ta­ko­đer, ka­žu ka­ko se po­li­ti­ka ne smi­je mi­je­ša­ti u to pi­ta­nje, a po­li­ti­ka ih je do­ve­la i sad po­nov­no tra­že od po­li­ti­ke da ih po­du­pre. S od­go­jem dje­ce i zna­noš­ću tre­ba bi­ti iz­nim­no opre­zan – upo­zo­rio je si­sač­ki bi­skup mons. Vla­do Ko­šić.

Uzi­nić: Ako ne­ke stva­ri ni­su do­bro na­prav­lje­ne, tre­ba ih pre­is­pi­ta­ti ka­ko bi bi­le naj­bo­lje mo­gu­će Ko­šić: Ka­žu ka­ko se po­li­ti­ka ne smi­je mi­je­ša­ti, a tra­že od po­li­ti­ke da ih po­du­pre

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.