Kli­jen­tu nu­di­li sas­tan­ke s Mos­to­vim čla­no­vi­ma Vla­de

Ugo­vor dos­tav­ljen me­di­ji­ma ukra­den je, a u Griz­li­ju za to op­tu­žu­ju HDZ i Ka­ra­mar­ka

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Jo­sip Bo­hu­tin­ski

Griz­li nu­di sas­tan­ke s Bo­žom Pe­tro­vom, mi­nis­tri­ma Ore­pi­ćem i Špr­ljom te za­mje­ni­kom mi­nis­tra Ni­že­ti­ćem jo­sip.bo­hu­tin­ski@ve­cer­nji.net Tvrt­ka za od­no­se s jav­noš­ću Griz­li ko­mu­ni­ka­ci­je, ko­ja ra­di za Most, sklo­pi­la je ugo­vor s aus­trij­skim Bra­un­sber­ger Hol­din­gom za PR us­lu­ge ve­za­no za nji­hov spor s ta­ko­đer aus­trij­skim Fo­cus Inves­tom oko tr­go­vač­kog cen­tra West Ga­te. U ugo­vo­ru za te us­lu­ge, ko­ji Ve­čer­nji list ima u po­sje­du, na­ve­de­no je da će Griz­li otvo­ri­ti tu te­mu pre­ko por­ta­la – Ener­gy­press ili Se­ebiz.eu, za­tim da će tu pri­ču po­nu­di­ti vo­de­ćim no­vi­na­ma u Hr­vat­skoj Ve­čer­njem ili Ju­tar­njem lis­tu, a otvo­rit će tu te­mu i u TV emi­si­ji po­put Otvo­re­nog.

Griz­li je do­bio po­čet­nih 1500 eura, a od svib­nja do pro­sin­ca do­bi­vat će 600 eura mje­seč­no

Kaz­ne­na pri­ja­va

U ugo­vo­ru je na­ve­de­no da bi u toj emi­si­ji su­dje­lo­vao i mi­nis­tar pra­vo­su­đa An­te Špr­lje, ko­ji je u Vla­di iz kvo­te Mosta. Na­da­lje je na­ve­de­no da je plan do­go­vo­ri­ti sas­ta­nak pred­stav­ni­ka Bra­un­sber­ge­ra s mins­trom Špr­ljom i za­mje­ni­kom mi­nis­tra gra­di­telj­stva San­drom Ni­že­ti­ćem, ko­ji je ta­ko­đer Mos­tov ka­dar. Kao kraj­nji cilj u ugo­vo­ru je na­ve­de­no da Dr­žav­no od­vjet­niš­tvo po­dig­ne kaz­ne­nu pri­ja­vu pro­tiv svih od­go­vor­nih stra­na. U ko­mu­ni­ka­cij­skoj stra­te­gi­ji za pro­jekt West Ga­te Griz­li na­vo­di, iz­me­đu os­ta­log, da im je cilj da u Otvo­re­nom osim Špr­lje na te­mu West Ga­tea gos­tu­ju i Ni­že­tić te pred­stoj­nik Dr­žav­nog ure­da za uprav­lja­nje dr­žav­nom imo­vi­nom (DUDDI) To­mis­lav Bo­ban, ko­ji je na tu po­zi­ci­ju do­šao na pri­jed­log Mosta. U tom do­ku­men­tu na­vo­di se i da Griz­li mo­že po­ve­za­ti Bra­un­sber­ger s ključ­nim pred­stav­ni­ci­ma Vla­de pa ta­ko pred­la­žu sas­tan­ke i s pot­pred­sjed­ni­kom Vla­de i čel­ni­kom Mosta Bo­žom Pe­tro­vom te mi­nis­trom unu­tar­njih pos­lo­va Vla­hom Ore­pi­ćem, još jed­nim Mos­to­vim mi­nis­trom. Bra­un­sber­ger je Griz­li­ju za us­lu­ge PR-a kod skla­pa­nja ugo­vo­ra pla­tio 1500 eura, a obve­zao se od svib­nja do pro­sin­ca 2016. mje­seč­no mu pla­ća­ti 600 eura. Pri to­me, ako se is­pu­ni plan o ak­tu­ali­zi­ra­nju te­me

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.