Uobi­ča­jen ili ne­eti­čan ugo­vor?

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

PR struč­nja­ci s ko­ji­ma smo raz­go­va­ra­li ima­ju po­di­je­lje­no miš­lje­nje o ugo­vo­ru Griz­li­ja i Bra­un­sber­ge­ra. Ni­su htje­li s ime­nom i pre­zi­me­nom go­vo­ri­ti na tu te­mu jer se ra­di, ka­ko su ka­za­li, o nji­ho­vim ko­le­ga­ma. Jed­ni ta­ko ka­žu da su tak­vi ugo­vo­ri uobi­ča­je­ni u nji­ho­voj bran­ši i da je lo­gič­no da Griz­li jed­nom kli­jen­tu nu­di svo­je kon­tak­te s dru­gim kli­jen­tom. Ka­žu da bi bi­lo spor­no da Griz­li Aus­tri­jan­ci­ma ga­ran­ti­ra da će član­ci i emi­si­je bi­ti objav­lje­ni. Je­dan PR struč­njak ka­že da je u tom ugo­vo­ru nejasna gra­ni­ca iz­me­đu PR-a i lo­bi­ra­nja i da je u nje­mu na­ve­de­na kom­bi­na­ci­ja jed­nog i dru­gog. On sma­tra da je Griz­li taj po­sao ugo­vo­rio jef­ti­no i da je ugo­vor po­ma­lo na­iv­no sas­tav­ljen jer su na­ve­li kon­kret­na ime­na i me­di­je, a što se ina­če ne ra­di. No ne­ki na­ši su­go­vor­ni­ci, ko­ji su na is­tak­nu­tim po­zi­ci­ja­ma u Hr­vat­skoj udru­zi za od­no­se s jav­noš­ću i Su­du čas­ti te udru­ge, sma­tra­ju da je Griz­li­jev ugo­vor s Bra­un­sber­ge­rom ne­eti­čan jer se jed­nom kli­jen­tu nu­de kon­tak­ti te agen­ci­je s dru­gim nje­nim kli­jen­tom ko­ji je po­li­tič­ka stran­ka tre­nu­tač­no na vlas­ti. Slu­čaj Griz­li­ja jed­nog na­šeg su­go­vor­ni­ka iz PR bran­še pod­sje­tio je na slu­čaj sa­vjet­ni­ce biv­šeg pre­mi­je­ra Zo­ra­na Mi­la­no­vi­ča, Zin­ke Bar­dić ko­ja je bi­la u Vla­di vo­lon­ter, a pla­ću je do­bi­va­la od svo­je agen­ci­je. Kli­jen­te te agen­ci­je je na sas­tan­ke pri­mao ta­daš­nji pre­mi­jer. Što se ti­če spo­ra oko West Ga­tea, Bra­un­sber­ger tvr­di da ga je dru­gi inves­ti­tor u taj pro­jekt, Fo­cus Invest, pre­va­rio oko zem­lji­šta. Pro­blem su bi­li ka­na­li na ko­ji­ma je cen­tar sa­gra­đen, a ko­ji su bi­li u dr­žav­nom vlas­niš­tvu. Pr­vot­na ci­je­na tih ka­na­la bi­la je 200 eura po če­tvor­nom me­tru, no na kra­ju su pla­će­ni 55 eura. U Bra­un­sber­ge­ru sma­tra­ju da su oni za te ka­na­le, kad su ula­zi­li u pro­jekt 2005., pla­ti­li pu­no vi­še od tih 55 eura te da su ošte­će­ni za 18 mi­li­ju­na eura, a RH za 10-ak mi­li­ju­na eura. Zbog to­ga su pod­ni­je­li i kaz­ne­nu pri­ja­vu pro­tiv Fo­cu­sa. Pred­stav­nik Fo­cu­sa Ot­to Ba­rić od­ba­cu­je sve te op­tuž­be. Ka­že da su, osim što su za 35.000 če­tvor­nih me­ta­ra ka­na­la pla­ti­li 55 eura po kva­dra­tu, dr­ža­vi us­tu­pi­li bes­plat­no 35.000 kva­dra­ta. Sad mu žu­pa­nij­ske ces­te za zem­lju ko­ju je pla­tio 55 eura, ka­že, nu­de pet eura po kva­dra­tu.

Za­mje­nik mi­nis­tra gra­di­telj­stva San­dro Ni­že­tić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.