Mi­nis­tar Ku­še­vić ne mo­že bi­ti i član Od­bo­ra za mjes­nu sa­mo­upra­vu

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (h)

Po­vje­rens­tvo za od­lu­či­va­nje o su­ko­bu in­te­re­sa jed­no­glas­no je u če­t­vr­tak do­ni­je­lo miš­lje­nje da mi­nis­tar gra­di­telj­stva i pros­tor­nog ure­đe­nja Lo­vre Ku­še­vić ne mo­že is­to­dob­no bi­ti i član Od­bo­ra za mjes­nu sa­mo­upra­vu u op­ći­ni Ne­re­žiš­će, ia­ko za to ne do­bi­va nak­na­du, a rav­na­te­lji­ci DHMZ-a Na­ta­ši Stre­lec-Ma­ho­vić od­go­vo­ri­lo je da ne­će bi­ti u su­ko­bu in­te­re­sa bu­de li i da­lje pre­da­va­la na fa­kul­te­tu i pre­zen­ti­ra­la vre­men­sku prog­no­zu na HRT-u. Po­zi­tiv­no miš­lje­nje Po­vje­rens­tvo je da­lo i u pred­me­tu gra­do­na­čel­ni­ka No­vog Ma­ro­fa Si­ni­še Jen­ka­ča da se na par­ce­li nje­go­ve maj­ke, ko­ja par­ce­lu da­je gra­du na bes­plat­no ko­ri­šte­nje 10 go­di­na, sa­gra­di dje­čje igra­li­šte.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.