Tra­že da se iz op­tuž­ni­ce pro­tiv Kal­me­te iz­dvo­ji is­kaz Dra­ge Ta­di­ća

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (ija)

Ho­će li optužnica pro­tiv Bo­ži­da­ra Kal­me­te i os­ta­lih op­tu­že­ni­ka u afe­ri HAC - Re­mor­ker bi­ti po­t­vr­đe­na, tre­ba­lo bi se zna­ti u po­ne­dje­ljak. Na­ime, op­tuž­no vi­je­će od­go­di­lo je od­lu­či­va­nje o pra­vo­moć­nos­ti op­tuž­ni­ce, jer pri­je to­ga mo­ra od­lu­či­ti o zah­tje­vu obra­ne Zdrav­ka Li­va­ko­vi­ća, ko­ja je tra­ži­la da se iz spi­sa kao ne­za­ko­nit iz­dvo­ji is­kaz Dra­ge Ta­di­ća. Li­va­ko­vi­će­voj obra­ni spor­no je što je Ta­dić na­kon svog is­ka­za, od­lu­kom ta­daš­njeg glav­nog dr­žav­nog od­vjet­ni­ka Mla­de­na Ba­ji­ća, do­bio par­ci­jal­ni imu­ni­tet, od­nos­no tzv. opros­ni­cu. Pre­ma obra­ni, Ta­dić opros­ni­cu ni­je mo­gao do­bi­ti jer je ri­ječ o kaz­ne­nom dje­lu za ko­je je za­pri­je­če­na kaz­na do 10 go­di­na za­tvo­ra.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.