Gla­vaš: Ni­sam ni­kog ubio ni na­re­dio ne­ko­me da ubi­je

Ušte­da od čak

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Iva­na.ja­ke­lic@ve­cer­nji.net

Na Vr­hov­nom su­du odr­ža­na je jav­na sjed­ni­ca u slu­ča­ju Gla­vaš, na­kon što je Us­tav­ni sud la­ni uki­nuo pra­vo­moć­nu pre­su­du zbog rat­nih zlo­či­na Iva­na Ja­ke­lić – Ni­sam ni­ko­ga ubio, ni­sam pri­kri­vao zlo­čin i ni­sam ni­ko­me na­re­dio da ne­ko­ga ubi­je. Već 11 go­di­na žr­tva sam po­li­tič­kog i po­li­cij­skog pro­go­na pa mi je te­ško re­ći što oče­ku­jem od sve­ga. Že­lja mi je da Vr­hov­ni sud uki­ne ne­pra­vo­moć­nu pre­su­du i sve vra­ti na po­če­tak jer bi ta­da, uvje­ra­vam vas, na op­tu­že­nič­koj klu­pi osim me­ne i mo­jih su­op­tu­že­ni­ka sje­di­li i lju­di ko­ji su iz­vr­ši­te­lji tih uboj­stva. Ako su­du ni­je u in­te­re­su da se to ot­kri­je, tu ništa ne mo­gu, osim bo­ri­ti se i da­lje. Naj­bo­lje znam kak­vu sam ci­je­nu pla­tio u ovih 11 go­di­na, no pro­gon i za­tvor ni­su me slo­mi­li. Mo­ja je sa­vjest čis­ta. U in­te­re­su za­do­vo­lja­va­nja prav­de naj­bo­lje bi bi­lo da Vr­hov­ni sud pos­tu­pi po upu­ti Us­tav­nog su­da te da ova pre­su­da na kon- cu bu­de uki­nu­ta – ka­zao je ju­čer Bra­ni­mir Gla­vaš, ko­ji se se­dam go­di­na na­kon što mu je iz­re­če­na ne­pra­vo­moć­na pre­su­da zbog rat­nih zlo­či­na nad ci­vi­li­ma u Osi­je­ku, ko­jom je ne­pra­vo­moć­no osu­đen na 10 go­di­na za­tvo­ra, po­no­vo na­šao na Vr­hov­nom su­du. Sud­sko vi­je­će pod pre­sje­da­njem sut­ki­nje Ile­ane Vi­nje po­nov­no tre­ba pro­ves­ti žal­be­ni pos­tu­pak s ob­zi­rom na to da je Us­tav­ni sud u si­ječ­nju la­ni uki­nuo pra­vo­moć­nu pre­su­du. Pra­vo­moć­nom pre­su­dom, ko­ju je Vr­hov­ni sud do­nio 2010. Gla­vaš je bio osu­đen na osam go­di­na za­tvo­ra. Pr­vos­tu­panj­ska kaz­na bi­la je uma­nje­na i nje­go­vim su­op­tu­že­ni­ci­ma, ko­ji se, za raz­li­ku od Gla­va­ša, ju­čer ni­su po­ja­vi­li na jav­noj sjed­ni­ci ko­ja će trajati i da­nas. Ti­je­kom te sjed­ni­ce sut­ki­nja iz­vjes­ti­te­lji­ca Snje­ža­na Mr­ko­ci iz­ni­je­la je što se do­ga­đa­lo u pred­me­tu. Pod­sje­ti­la je ta­ko da su Gla­vaš i os­ta­li op­tu­že­ni­ci na glav­noj ras­pra­vi ni­je­ka­li kriv­nju, za raz­li­ku od is­tra­ge ka­da je dvo­je od njih priz­na­lo zlo­čin. No ta su priz­na­nja kas­ni­je po­vuk­li us­t­vr­div­ši da su ih da­li pod po­li­cij­skom pri­si­lom.

Ile­ana Vi­nja Sud­skim vi­je­ćem ko­je će od­lu­či­va­ti o slu­ča­ju Gla­vaš pred­sje­da sut­ki­nja Ile­ana Vi­nja

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.