Au­to­bu­som u Eu­ro­pu za 9 eura

Ci­je­na ovi­si o po­nu­di i po­traž­nji te o to­me ko­ji se dan u tjed­nu pu­tu­je

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Jo­sip Bo­hu­tin­ski

Uvo­de li­ni­je za Slo­ve­ni­ju, Aus­tri­ju, Nje­mač­ku i Ita­li­ju, a od je­se­ni i do­ma­će li­ni­je na ko­ji­ma će ci­je­na kar­te bi­ti već od pet eura jo­sip.bo­hu­tin­ki@ve­cer­nji.net Od 16. lip­nja put­ni­ci iz Hrvatske mo­ći će pu­to­va­ti pre­ma Slo­ve­ni­ji, Nje­mač­koj, Aus­tri­ji i Ita­li­ji Flixbu­som, me­đu­na­rod­nim auto­bus­nim ope­ra­to­rom ko­ji nu­di kar­te u jed­nom smje­ru već od de­vet eura.

Nje­mač­ka kom­pa­ni­ja

Flixbus je nje­mač­ka kom­pa­ni­ja ko­ja je os­no­va­na 2013. go­di­ne. Do­sad se pro­ši­ri­la na 19 ze­ma­lja i tre­nu­tač­no ima vi­še od 100.000 dnev­nih ve­za s 800 des­ti­na­ci­ja. Os­no­va­li su pred­stav­niš­tva u Ber­li­nu, Mün­c­he­nu, Pa­ri­zu i Mi­la­nu, a Za­greb će im bi­ti sje­di­šte za sred­nju i is­toč­nu Eu­ro­pu. Za po­če­tak će u Hr­vat­skoj sa svo­jim lo­kal­nim part­ne­ri­ma – auto­bu­se­ri­ma Vin­ce­kom, Bri­oni Pula, Sla­vo­ni­ja bu­som i Kne­že­vi­ćem – otvo­ri­ti osam li­ni­ja iz Spli­ta, Ri­je­ke, Vu­ko­va­ra, Vin­ko­va­ca i Za­gre­ba pre­ma Mün­c­he­nu, Ljub­lja­ni, Be­ču, Mi­la­nu, Sal­z­bur­gu, Stut­t­gar­tu i Fran­k­fur­tu. Na­je­sen Flixbus pla­ni­ra Hr­vat­sku po­ve­zi­va­ti i sa Švi­car­skom, Če­škom, Slo­vač­kom i BiH, a po­kre­nut će i ne­ko­li­ko do­ma­ćih li­ni­ja te ta­ko po­ve­za­ti gra­do­ve Hrvatske me­đu­sob­no. U Flixbu­su ka­žu da će cijene kar­te u do­ma­ćem pri­je­vo­zu bi­ti već od pet eura. A ko­li­ko će put­nik pla­ti­ti kar­tu za Flixbus, ovi­si ko­li­ko ra­ni­je mo­že is­pla­ni­ra­ti pu­to­va­nje. Ci­je­na kar­te ovi­si i o po­nu­di i po­traž­nji i o to­me ko­ji dan u tjed­nu put­nik že­li pu­to­va­ti. Kao svo­ju pred­nost u od­no­su na dru­ge auto­bu­se­re u Flixbu­su is­ti­ču pri­je sve­ga udob­nost, ali i si­gur­nost jer u sva­kom svom auto­bu­su nu­de vi­še pros­to­ra iz­me­đu sje­da­la, utič­ni­cu, bes­pla­tan internet, mo­guć­nost kup­nje na­pi­ta­ka

ŽARKO BA­ŠIĆ/ PIXSELL

Čel­ni­ci Flixbu­sa An­dré Sc­hwäm­mle­in, je­dan od tro­ji­ce os­ni­va­ča Flixbu­sa, i De­an Če­bo­hin, di­rek­tor ra­zvo­ja za sred­nju i is­toč­nu Eu­ro­pu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.