“Ako potvrde pre­su­du, to bi mo­glo ra­zo­ri­ti Hr­vat­sku”

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (tr)

i gric­ka­li­ca, bes­plat­nu prt­lja­gu te mo­guć­nost ot­ka­za ili pro­mje­ne re­zer­va­ci­je do 15 mi­nu­ta pri­je po­la­ska bez na­pla­te. – Mi ni­smo ni­sko­bu­džet­ni auto­bus­ni pri­je­voz­nik, ni­je nam cilj bi­ti naj­jef­ti­ni­ji, ne­go da nu­di­mo naj­k­va­li­tet­ni­ju us­lu­gu – ka­zao je ju­čer na pred­stav­lja­nju Flixbu­sa u Hr­vat­skoj De­an Če­bo­hin, di­rek­tor ra­zvo­ja pos­lo­va­nja za sred­nju i is­toč­nu Eu­ro­pu.

Do Ham­bur­ga za 50 eura

Na pi­ta­nje no­vi­na­ra ko­ja je naj­vi­ša ci­je­na kar­te ako je naj­ni­ži iz­nos pet eura, ka­zao je da je to te­ško re­ći, ali da se mo­že, pri­mje­ri­ce, od Za­gre­ba do Ham­bur­ga ot­pu­to­va­ti nji­ho­vim bu­so­vi­ma za 50-ak eura ili pak od Za­gre­ba do Pa­ri­za za 40 eura. Flixbus je do­sad pre­ve­zao vi­še od 35 mi­li­ju­na put­ni­ka. Pra­vo­moć­na pre­su­da Pr­li­ću i dru­gi­ma mo­gla bi za so­bom po­vu­ći ti­su­će tuž­bi pro­tiv Hrvatske jer te­re­ti i ta­daš­nji dr­žav­ni vrh, re­kao je De­mo Za­jed­nič­ka te­mat­ska sjed­ni­ca sa­bor­skih od­bo­ra za rat­ne ve­te­ra­ne te pra­vo­su­đe o mo­gu­ćim po­s­lje­di­ca­ma pre­su­da Ha­aškog su­da u slu­ča­ju Pr­lić i dru­gi proš­la je ju­čer u me­đu­sob­nom pro­zi­va­nju vla­da­ju­ćih i opor­be, što je Željko Dil­ber (HDZ) na­zvao sra­mot­nim. Šes­to­ri­ca čel­ni­ka ne­ka­daš­nje Hrvatske za­jed­ni­ce Her­ceg-Bos­ne u Ha­agu ne­pra­vo­moć­no su osu­đe­na na kaz­ne iz­me­đu 10 i 25 go­di­na za zlo­čin nad Boš­nja­ci­ma, pod­sje­tio je Mi­odrag De­mo te do­dao ka­ko pre­su­da go­vo­ri o udru­že­nom zlo­či­nač­kom pot­hva­tu. – Ako i pra­vo­moć­ne pre­su­de os­ta­nu tak­ve, mo­gu ima­ti da­le­ko­sež­ne po­s­lje­di­ce za Hr­vat­sku, jer za udru­že­ni zlo­či­nač­ki pot­hvat te­re­te ta­daš­nji dr­žav­ni vrh na če­lu s pred­sjed­ni­kom Fra­njom Tuđ­ma­nom, mi­nis­trom obra­ne Goj­kom Šu­škom i ge­ne­ra­lom Jan­kom Bo­bet­kom. Te­ret te pre­su­de mo­gao bi bi­ti po­li­tič­ki i fi­nan­cij­ski ra­za­ra­ju­ći za Hr­vat­sku, jer se u ku­lo­ari­ma spo­mi­nju ti­su­će tuž­bi – na­gla­sio je De­mo.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.