Na no­vim iz­bo­ri­ma Most

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Di­ja­na.ju­ra­sic@ve­cer­nji.net

I Ka­ra­mar­ko i Pe­trov oti­ći će iz Vla­de jer će Vla­da pas­ti. Naj­po­šte­ni­je je da se ide na no­ve iz­bo­re pa ko­ga god gra­đa­ni iza­bra­li Di­ja­na Ju­ra­sić S po­li­to­lo­gom prof. dr. Ti­ho­mi­rom Ci­pe­kom raz­go­va­ra­li smo o ak­tu­al­noj po­li­tič­koj si­tu­aci­ji u zem­lji, ka­ko bi se mo­gla ras­ples­ti i je­su li no­vi iz­bo­ri nuž­nost ko­joj sve vodi.

Je li ras­pad ko­ali­ci­je pi­ta­nje tre­nut­ka, od­nos­no je li na­kon sve­ga mo­gu­ća ikak­va funk­ci­onal­na su­rad­nja iz­me­đu HDZ-a i Mosta?

Ni­je, mis­lim da je ras­pad ko­ali­ci­je pi­ta­nje tre­nut­ka. Mo­žda i pre­ži­ve pr­vi val ako opo­zi­ci­ja ne sku­pi ve­ći­nu za opo­ziv Ka­ra­mar­ka, ali jas­no je da će to na kra­ju za­vr­ši­ti no­vim iz­bo­ri­ma. Ova je Vla­da od po­čet­ka di­sfunk­ci­onal­na i jas­no je da je Hr­vat­ska uš­la u eks­pe­ri­ment ko­ji ni­je us­pio. Nig­dje u Eu­ro­pi ne­ma­te Vla­du ko­joj je na če­lu me­na­džer, ko­ji ne kon­tro­li­ra ni­jed­nu stran­ku. On ne­ma os­nov­ni alat za vla­da­nje, a to je po­li­tič­ka moć. Pr­vi cilj Vla­de da rej­ting agen­ci­je po­dig­nu rej­ting Hrvatske ni­je us­pio.

Ako Vla­da ipak op­s­ta­ne, tko će pre­ži­vje­ti – Pe­trov ili Ka­ra­mar­ko ko­ji ga na­mje­ra­va iz­ba­ci­ti iz Vla­de, kao ka­men­čić ko­ji žu­lja u ci­pe­li, ka­ko ka­že?

I je­dan i dru­gi oti­ći će iz Vla­de jer će Vla­da pas­ti i ići će se na no­ve iz­bo­re. Vla­da bu pa­la, al’ Hr­vat­ska se ne bu da­la, rek­li su na­ši kaj­kav­ci. Naj­po­šte­ni­je je da se ide na no­ve iz­bo­re, da gra­đa­ni oda­be­ru no­vu vlast, pa ko­ga god oda­bra­li jer ova Vla­da na če­lu s me­na­dže­rom oči­to ne funk­ci­oni­ra do­bro.

Ni­je re­al­no oče­ki­va­ti da će svih 12 zas­tup­ni­ka Mosta gla­sa­ti za opo­ziv Ka­ra­mar­ka

Ka­ko će po va­ma pro­ći zah­tjev za opo­ziv Ka­ra­mar­ka?

Mis­lim da će bi­ti vr­lo ti­jes­no. HDZ ima ne­ke me­ha­niz­me da spri­je­či da se for­mi­ra 76 gla­so­va za ru­še­nje Vla­de, od­nos­no pot­pred­sjed­ni­ka Vla­de.

Je li Ka­ra­mar­ko bez po­kri­ća sa­mo­uvje­ren da će op­s­ta­ti on i Vla­da?

Ri­ječ je o lju­di­ma ko­ji su vje­šti u pre­go­va­ra­nju, vi­djet će­mo ka­ko će to za­vr­ši­ti. Ako se us­pi­je odr­ža­ti Vla­da, što ne is­klju­ču­jem, lju­di će po­če­ti gle­da­ti svo­je in­te­re­se i je li bo­lje da os­ta­nu zas­tup­ni­ci i mi­nis­tri. Do­sa­daš­nja is­kus­tva po­ka­zu­ju da, kad su stran­ke u Vla­di u su­ko­bu, mi­nis­tri os­ta­ju.

Nig­dje u Eu­ro­pi ne­ma­te Vla­du ko­joj je na če­lu me­na­džer bez po­li­tič­ke mo­ći

Ho­će­te re­ći da ni­je re­al­no ni oče-

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.