Ma­rić: Ocje­ne su po­zi­tiv­ne, La­lo­vac: Pro­blem je pu­no ši­ri

Mo­guć­nost tes­ti­ra­nja pro­izvo­da Fo­ra ra­di­oni­ce 5. lip­nja, (kod ma­log je­ze­ra) sa­ti

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Lju­bi­ca.ga­ta­ric@ve­cer­nji.net

U OR­GA­NI­ZA­CI­JI: Grad Za­greb PART­NE­RI PRO­JEK­TA: U SU­RAD­NJI: Pro­ra­čun si­gu­ran, no pro­ble­mi s pla­sma­nom dr­žav­nih obvez­ni­ca utje­cat će i na ci­je­nu re­fi­nan­ci­ra­nja du­ga jav­nih po­du­ze­ća Lju­bi­ca Ga­ta­rić – Tran­sak­ci­ja ni­ti je ne­us­pje­la ni­ti se, kao što se go­vo­ri u me­di­ji­ma, ni­je do­go­di­la. Sa­mo smo od­lu­či­li od­go­di­ti iz­da­nje i u do­gled­no vri­je­me po­bolj­ša­ti uvje­te za­du­ži­va­nja – ka­zao je mi­nis­tar fi­nan­ci­ja Zdrav­ko Ma­rić ko­ji po­ku­ša­va sa­ni­ra­ti šte­tu na­kon što se vra­tio iz Lon­do­na neo­bav­lje­na pos­la. – Nit­ko tko vo­li svo­ju zem­lju ne smi­je li­ko­va­ti nad ovom si­tu­aci­jom, ali je tre­ba oz­bilj­no shva­ti­ti i upo­zo­ri­ti da se pres­ta­ne s tak­vim na­či­nom ko­mu­ni­ka­ci­je, da se po­zi­tiv­ni tren­do­vi nas­ta­ve i da na­po­kon pro­di­še­mo – pro­ko­men­ti­rao je i nje­gov pret­hod­nik Bo­ris La­lo­vac ko­ji se ogla­sio iz sje­di­šta SDP-a. Vla­da je pla­ni­ra­la u Lon­do­nu pro­da­ti mi­li­jar­du ku­na dr­žav­nih obvez­ni­ca, no po­vuk­la se kad su inves­ti­to­ri po­ku­ša­li unov­či­ti po­li­tič­ku nes­ta­bil­nost u zem­lji. Ma­rić tvr­di da kon­tro­li­ra si­tu­aci­ju, pro­ra­čun se pu­ni u skla­du s oče­ki­va­nji­ma, i pla­ća­nja ne do­la­ze u pi­ta­nje. La­lo­vac pak ka­že da je Vla­di pos­la­na po­li­tič­ka, a ne eko­nom­ska po­ru­ka, ko­ja mo­že utje­ca­ti na pla­ća­nja kod ku­će jer inves­ti­to­ri že­le sta­bil­nu Vla­du. – Ako se tak­va si­tu­aci­ja nas­ta­vi, de­ve­ti, de­se­ti i je­da­na­es­ti mje­sec iz­a­zvat će oz­bilj­ne pro­ble­me u jav­nim fi­nan­ci­ja­ma. U pi­ta­nje do­la­zi i res­truk­tu­ri­ra­nje kre­di­ta Hr­vat­skih auto­ces­ta, Hr­vat­skih ces­ta, Hr­vat­skih že­ljez­ni­ca te dalj­nje za­du­ži­va­nje i fi­nan­ci­ra­nje jav­nih po­du­ze­ća, ali i ka­ko će kre­nu­ti Vla­din plan ras­pro­da­je imo­vi­ne, od­nos­no pri­va­ti­za­ci­je. Ako se pri­va­ti­za­ci­ja u ovom tre­nut­ku do­go­di, inves­ti­to­ri će tra­ži­ti naj­ni­žu mo­gu­ću ci­je­nu. Ovo je pu­no ši­ri pro­blem od sa­mog ne­us­pje­ha iz­da­va­nja euro­obvez­ni­ca – po­ru­čio je La­lo­vac. – Jas­no smo is­tak­nu­li na­še ci­lje­ve. Prve ocje­ne ko­je smo do­bi­li od EK su po­zi­tiv­ne i kons­truk­tiv­ne. Do­brim di­je­lom to je po­t­vr­dio i MMF – ka­že Ma­rić uvje­ren da u do­gled­no vri­je­me mo­že po­bolj­ša­ti iz­da­nje tran­sak­ci­je. – No­vi iz­bo­ri si­gur­no ne bi do­bro utje­ca­li na iz­da­va­nje obvez­ni­ca – ka­že mi­nis­tar ko­ji će ovaj mje­sec Vla­di­nu po­li­ti­ku bra­ni­ti i pred rej­tin­škim agen­ci­ja­ma či­ji ana­li­ti­ča­ri sre­di­nom mje­se­ca do­la­ze u Hr­vat­sku.

Zdrav­ko Ma­rić Že­li­mo uči­ni­ti sve što je mo­gu­će ka­ko bi se ci­je­na du­ga za sve sni­zi­la

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.