“Za li­je­pe i do­bre že­ne ne­ma mjes­ta na po­zor­ni­ci”

Po­lo­žaj že­ne pro­pi­tu­je se na pr­vom fes­ti­va­lu “Umjet­nost i že­na” u Osi­je­ku

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Su­za­na.le­pan-ste­fan­cic@ve­cer­nji.net

U svom pre­da­va­nju pro­fe­so­ri­ca Sa­nja Nik­če­vić stu­den­ti­ma je go­vo­ri­la o tre­nu­tač­nom po­gle­du na že­ne u pred­sta­va­ma i fil­mo­vi­ma Su­za­na Le­pan Šte­fan­čić Ona je li­je­pa, skrom­na, do­bra. Dru­gim ri­je­či­ma, gle­da­no iz da­naš­nje per­s­pek­ti­ve, ona je – glu­pa­ča, pa­te­tič­na i neo­d­luč­na. I kao tak­va, pro­tje­ra­na je iz da­naš­njih dra­ma, ali i s po­zor­ni­ca.

Iz­vr­nut sus­tav vri­jed­nos­ti

Pro­fil je to, pri­mje­ri­ce, Sha­kes­pe­are­ove Ju­li­je. Što­vi­še, i u stvar­nom se ži­vo­tu “cmo­lja­vi­ca­ma” do­živ­lja­va že­ne ko­je pe­ku kruh, bar se ta­ko mo­glo ču­ti me­đu osječ­kim stu­den­ti­ma. Sa­že­tak je to otvo­re­nog pre­da­va­nja pro­fe­so­ri­ce Sa­nje Nik­če­vić o to­me smi­je li ta­kav

Fes­ti­val Umjet­nost i že­na tra­je u Osi­je­ku do 10. lip­nja na Umjet­nič­koj aka­de­mi­ji

Na oku­pu Pro­fe­so­ri­ca Sa­nja Nik­če­vić sa svo­jim stu­den­ti­ca­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.