Tra­jek­ti za Obo­njan od 18. sr­p­nja do 10. ruj­na

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (rak)

žen­ski lik pos­to­ja­ti u su­vre­me­noj dra­mi. Mo­glo bi to, na­ša­li­la se ona, bi­ti re­kord­no krat­ko pre­da­va­nje jer od­go­vor je jed­nos­ta­van – ne smi­je. Po­lo­žaj že­ne pro­pi­tu­ju, na­ime, na Umjet­nič­koj aka­de­mi­ji u Osi­je­ku, na pr­vom fes­ti­va­lu “Umjet­nost i že­na”, ko­ji tra­je do 10. lip­nja. – Kak­vu sli­ku že­ne imamo u pred­sta­va­ma auto­ra ko­ji su naj­zas­tup­lje­ni­ji u me­di­ji­ma? Su­vre­me­na je, neo­vis­na, sklo­na po­ro­ci­ma, pra­ti je go­lo­ti­nja. Ia­ko os­lo­ba­đa že­nu, uvi­jek je u des­truk­tiv­nom okru­že­nju – opi­su­je pro­fe­so­ri­ca Nik­če­vić. – Zna­či, imamo pot­pu­no iz­vr­nut sus­tav vri­jed­nos­ti? – upi­ta­la je jed­na stu­den­ti­ca.

Ne­ma po­zi­tiv­nih dra­ma

– Da! No, pos­to­ji i do­bra vi­jest, i da­lje ima do­brih lju­di, una­toč to­me što nam sus­tav tu­ma­či da ne­ma mo­guć­nos­ti do­brih me­đu­ljud­skih od­no­sa. I da­lje ima­te ne­ke sret­ne obi­te­lji u ži­vo­tu, još uvi­jek se mo­že­te iz­vu­ći – re­zi­mi­ra ona. Lo­ša je vi­jest, sma­tra pro­fe­so­ri­ca Nik­če­vić, što je set vri­jed­nos­ti ko­ji pos­to­ji u Eu­ro­pi, “a ne sa­mo u Hr- vat­skoj i ne sa­mo zbog ko­mu­niz­ma”, ma­lo po­ma­lo ra­zo­rio sus­tav vri­jed­nos­ti. – Ne­ma po­zi­tiv­nih dra­ma o obi­te­lji, a da ni­je ame­rič­ki film iz 30-ih go­di­na – na­ve­la je. No­vi osječ­ki fes­ti­val tre­ti­ra pro­blem že­ne u umjet­nos­ti, ko­li­ko je ona pri­sut­na i ko­li­ko je stva­ra­te­lji­ca. Po­seb­na će goš­ća, na za­tva­ra­nju, bi­ti spi­sa­te­lji­ca Ire­na Vr­kljan. – Imamo i dvi­je pre­mi­jer­ne iz­ved­be proz­nih tek­s­to­va, pre­ina­če­nih u dram­sku igru, a to je “Skri­ve­no u oku” He­le­ne Sa­blić To­mić, na­še de­ka­ni­ce, te “Moj muž pjes­nik” ma­ke­don­ske knji­žev­ni­ce Ru­me­ne Bu­ža­rov­ske – na­vo­di pro­fe­sor Ro­bert Ra­po­nja. Pr­va je to iz­ved­ba, do­da­je, ma­ke­don­ske auto­ri­ce. – Že­na je u nje­zi­nim pri­ča­ma od­go­vor­na, eman­ci­pi­ra­na, a pita se o su­šti­ni i kak­vi su je od­no­si spo­pa­li ka­da je op­te­re­će­na pos­lom, bo­li je zub i ima pjes­ni­ka ko­ji po­eti­zi­ra ži­vot – za­klju­ču­je Ra­po­nja.

Od 18. sr­p­nja Ja­dro­li­ni­ji­ni tra­jek­ti po­ve­zi­vat će otok Obo­njan sa Ši­be­ni­kom. Ljet­na li­ni­ja Ši­be­nik – Zla­rin – Obo­njan – Ka­pri­je – Ži­rje pla­ni­ra­na je pet pu­ta tjed­no do 10. ruj­na. Na tom oto­ku, ina­če, uve­li­ke od­mi­ču pri­pre­me za tu­ris­te ko­ji se oče­ku­je iz ci­je­log svi­je­ta. Na Obo­nja­nu bi ovog lje­ta, pre­ma ra­ni­jim naj­a­va­ma, mo­gli bi­ti sprem­ni ka­pa­ci­te­ti s 1600 kre­ve­ta. Biv­ši Otok mla­dos­ti u idu­ćim go­di­na­ma tre­bao bi se eta­bli­ra­ti kao des­ti­na­ci­ja za lju­bi­te­lje glaz­be i umjet­nos­ti, s luk­suz­nim eko-fri­end­ly smje­šta­jem, wel­l­ne­ssom i vr­hun­skom gas­tro­no­mi­jom.

Po­seb­na će goš­ća na za­tva­ra­nju fes­ti­va­la bi­ti spi­sa­te­lji­ca Ire­na Vr­kljan “Do­bra je vi­jest da i da­lje ima do­brih lju­di, sret­nih obi­te­lji, sto­ga se još uvi­jek mo­že­te iz­vu­ći”

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.