Ši­be­nik do­ma­ća des­ti­na­ci­ja 2016./2017.

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (rak)

Udru­ga hr­vat­skih put­nič­kih agen­ci­ja oda­bra­la je Ši­ben­sko-knin­sku žu­pa­ni­ju za do­ma­ću des­ti­na­ci­ju 2016./2017. U ta­moš­njoj Tu­ris­tič­koj za­jed­ni­ci oče­ku­ju da mar­ke­tin­ška su­rad­nja po­tak­ne kre­ira­nje no­vih pro­izvo­da i do­ne­se dra­go­cje­nu rek­la­mu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.