Sta­rim pa­pi­rom do no­vih udž­be­ni­ka za ško­lar­ce

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (vb)

Ca­ri­tas Po­že­ške bi­sku­pi­je or­ga­ni­zi­ra hu­ma­ni­tar­nu ak­ci­ju pri­kup­lja­nja sta­rog pa­pi­ra. No­vac od pro­da­je pa­pi­ra is­ko­ris­tit će se za kup­nju škol­skog pri­bo­ra i udž­be­ni­ka dje­ci iz si­ro­maš­nih obi­te­lji i obi­te­lji s broj­nom dje­com. Akcija tra­je do 30. ruj­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.