Mje­se­ci­ma če­ka­mo do­zvo­lu za ri­ba­re­nje

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Bra­ni­mir Bra­da­rić

Iz Mi­nis­tar­stva po­ljo­pri­vre­de od­go­vo­ri­li su ka­ko se pov­las­ti­ce da­ju te­me­ljem jav­nog na­tje­ča­ja ko­ji je objav­ljen 11. svib­nja bra­ni­mir.bra­da­ric@ve­cer­nji.net Ia­ko su još po­čet­kom ve­lja­če u Mi­nis­tar­stvo po­ljo­pri­vre­de pre­da­li zah­tjev za iz­da­va­nje pov­las­ti­ce za ri­ba­re­nje, Bra­ni­telj­ska so­ci­jal­no-rad­na za­dru­ga “Ba­bu­ška” iz Vu­ko­va­ra još uvi­jek ni­je do­bi­la od­go­vor. – To je po­sao ko­ji se mo­že na­pra­vi­ti u jed­nom da­nu. I ka­da je do­ne­su, a na­da­mo se da ho­će, ni to ni­je kraj jer pos­to­ji i rok žal­be i slič­no. Do­đe nam da odus­ta­ne­mo od sve­ga jer sve ovo ne­ma smisla. Umjes­to da ra­di­mo i pri­vre­đu­je­mo, mi sto­ji­mo na mjes­tu – ogor­čen je pred­sjed­nik za­dru­ge Željko Ma­žar. Za po­tre­be ra­da unaj­mi­li su i ri­bar­ski alat ko­ji sa­da sto­ji ne­isko­ri­šten, ali i za ko­ji pla­ća­ju naj­am. Ina­če, za­dru­ga je os­no­va­na ove go­di­ne i ima 12 čla­no­va. Re­dom su to vu- ko­var­ski bra­ni­te­lji ko­ji se i na ovaj na­čin že­le od­mak­nu­ti od sva­kod­ne­vi­ce i smi­ri­ti živ­ce na du­nav­skim vo­da­ma. Iz Mi­nis­tar­stva po­ljo­pri­vre­de su nam od­go­vo­ri­li ka­ko se te­me­ljem Za­ko­na o slat­ko­vod­nom ri­bar­stvu pov­las­ti­ca za gos­po­dar­ski ri­bo­lov da­je na te­me­lju jav­no­ga na­tje­ča­ja. – Jav­ni na­tje­čaj za do­dje­lu 24 pov­las­ti­ce za gos­po­dar­ski ri­bo­lov na ri­je­ci Du­na­vu objav­ljen je 11. svib­nja 2016. u Na­rod­nim no­vi­na­ma. Rok za dos­ta­vu pri­ja­va bio je do 27. svib­nja 2016. – sto­ji u od­go­vo­ru Mi­nis­tar­stva.

IVAN KLASNIĆ: Di­je­li­li smo do­ma­će mli­je­ko ka­ko ne bi is­pa­lo da mi uvi­jek sa­mo ne­što tra­ži­mo. Do­ma­će mli­je­ko ni­je sa­mo na­pi­tak, ono je i zdra­va hra­na

Željko Ma­žar pred­sjed­nik je Bra­ni­telj­ske so­ci­jal­ne za­dru­ge “Ba­bu­ška” iz Vu­ko­va­ra

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.