I pi­zza je zdra­va ako se pa­zi na na­mir­ni­ce

U Os­nov­noj ško­li Kaj­ze­ri­ca odr­ža­na je po­s­ljed­nja de­ba­ta o zdra­voj pre­hra­ni

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Ana.abra­ham­sberg@ve­cer­nji.net

Lu­ka Ni­že­tić uče­ni­ci­ma je pri­pre­mio uku­san obrok od tik­vi­ca i re­kao da je umje­re­nost im­pe­ra­tiv, da ni u če­mu ne tre­ba pre­tje­ri­va­ti Ana Abra­ham­sberg U Os­nov­noj ško­li Kaj­ze­ri­ca u Za­gre­bu odr­ža­na je po­s­ljed­nja, de­ve­ta Ve­čer­nja­ko­va spi­ka­oni­ca u sklo­pu pro­jek­ta Zdravi od­mor na ko­joj se ras­prav­lja­lo o to­me ko­li­ko je va­žan škol­ski obrok, ka­ko pra­vil­no us­kla­di­ti na­mir­ni­ce i ka­ko po­bolj­ša­ti pre­hram­be­ne na­vi­ke uče­ni­ka.

Afir­ma­ci­ja i ne­ga­ci­ja

Pro­jekt uvo­đe­nja zdra­vih obro­ka u ško­le po­čeo je proš­le je­se­ni u su­rad­nji s Hr­vat­skim de­bat­nim druš­tvom te pod po­kro­vi­telj­stvom Mi­nis­tar­stva zdrav­lja i Mi­nis­tar­stva zna­nos­ti, obra­zo­va­nja i spor­ta, a cilj je po­mo­ći ško­la­ma sas­ta­vi­ti nu­tri­tiv­no urav­no­te­že­ne je­lov­ni­ke ko­ji od­go­va­ra­ju na­vi­ka­ma i po­tre­ba­ma dje­ce tog uz­ras­ta. Am­ba­sa­dor pro­jek­ta Lu­ka Ni­že­tić po­ka­zao je svim okup­lje­ni­ma ka­ko sva­ka na­mir­ni­ca mo­že pos­ta­ti ukus­na ako se za­nim­lji­vo pri­pre­mi te na­gla­sio da će on uvi­jek oda­bra­ti zdravi obrok. – Sma­tram se sret­nom oso­bom jer se u mo­joj ku­ći uvi­jek zdra­vo je­lo ta­ko da sam pre­hram­be­ne na­vi­ke ste­kao još u dje­tinj­stvu. Sre­tan sam i zbog to­ga što, ia­ko vo­lim po­jes­ti sva­šta, ne­ka­ko naj­vi­še vo­lim zdra­ve na­mir­ni­ce. I pi­zza mo­že bi­ti zdra­va ako se pa­zi od ko­jeg se brašna priprema i kak­ve se na­mir­ni­ce na nju stav­lja­ju. Umje­re­nost je im­pe­ra­tiv, ni u če­mu se ne smi­je pre­tje­ri­va­ti – po­ru­čio je Lu­ka Ni­že­tić. U ras­pra­vi su su­dje­lo­va­li i Po­drav­ki­ni nu­tri­ci­onis­ti te uče­ni­ci ško­le ko­ji su se po­di­je­li­li u afir­ma­cij­sku i ne­ga­cij­sku gru­pu te ras­prav­lja­li o važ­nos­ti zdra­vog obro­ka u ško­la­ma. Afir­ma­cij­ska gru­pa za­la­ga­la se za zdrav obrok jer obra­zov­na us­ta­no­va ima duž­nost uče­ni­ke upoz­na­ti s pra­vil­nim na­či­nom pre­hra­ne te dje­ci usa­di­ti zdra­ve na­vi­ke, dok ne­ga­cij­ska gru­pa vje­ru­je u is­ti cilj, ali sma­tra da bi ško­lar­ci uvo­đe­nje zdra­vih obro­ka u ško­le do­ži­vje­li kao pri­si­lu. Ma­ja Vi­da­ko­vić, nu­tri­ci­onis­ti­ca Po­drav­ke, na­po­mi­nje da pra­vil­na pre­hra­na uklju­ču­je sve na­mir­ni­ce i na­gla­si­la je da ni­ka­da ni­je kas­no u pre­hra­nu uvr­sti­ti zdra­ve na­mir­ni­ce, ali i da se uvo­đe­njem zdra­vih obro­ka u ško­le mo­že spri­je­či­ti sve ve­ći pro­blem dje­ce – pre­ti­lost, ko­ja uz­ro­ku­je nas­ta­nak raz­nih bo­les­ti.

Zdravi je­lov­ni­ci

U sklo­pu pro­jek­ta Zdravi od­mor ško­le dobivaju zdra­ve je­lov­ni­ke za ci­je­li mje­sec, a dje­ca o pre­hra­ni mo­gu uči­ti na stranici www. zdra­vi­od­mor.hr na ko­joj Lu­ka Ni­že­tić u krat­kim vi­de­oura­ci­ma pred­stav­lja na­mir­ni­cu mje­se­ca i ku­ha pri­god­ni re­cept. Na­mir­ni­ca ovog mje­se­ca je tik­vi­ca, a Lu­ka je uz po­moć Po­drav­ki­na pro­mo­to­ra ku­li­nar­stva i po­dr­šku ne­ko­li­ci­ne uče­ni­ka pri­pre­mio uku­san obrok.

Ma­ja Vi­da­ko­vić, nu­tri­ci­onis­ti­ca Po­drav­ke, rek­la je da se zdra­vim obro­ci­ma mo­že spri­je­či­ti pre­ti­lost

Uče­ni­ci su de­ba­ti­ra­li

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.