Nje­mač­ka po­li­ci­ja raz­bi­la će­li­ju IS-a ko­ja je spre­ma­la bom­ba­ški na­pad

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet -

U ak­ci­ji spe­ci­jal­nih pos­troj­bi nje­mač­ke po­li­ci­je u Dü­ssel­dor­fu uhi­će­na je sku­pi­na dži­ha­dis­ta ko­ja je osum­nji­če­na da je pri­pre­ma­la ve­li­ki bom­ba­ški na­pad u Nje­mač­koj. Uhi­će­na su če­tvo­ri­ca Si­ri­ja­ca za ko­je po­li­ci­ja mis­li da su pri­pad­ni­ci ta­ko­zva­ne Is­lam­ske dr­ža­ve. Dvo­ji­ca od uhi­će­nih sti­gla su u Nje­mač­ku u iz­bje­glič­kom va­lu tzv. bal­kan­skom ru­tom. Nje­mač­ki mi­nis­tar unu­tar­njih pos­lo­va Tho­mas de Ma­izière iz­ja­vio je da je pre­ma nji­ho­vim pro­cje­na­ma 5000 ra­di­ka­li­zi­ra­nih mus­li­ma­na iz Eu­ro­pe otiš­lo na ra­ti­šta u Irak i Si­ri­ju. – Naj­ma­nje 810 po­vrat­ni­ka s ra­ti­šta Bli­skog is­to­ka na­la­zi se u Nje­mač­koj i pred­stav­lja­ju po­ten­ci­jal­nu te­ro­ris­tič­ku pri­jet­nju – ka­zao je De Ma­izière.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.