Oba­ma: No­vu kan­di­da­tu­ru bra­ni mi us­tav, ali i su­pru­ga Mic­hel­le

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet -

In­ter­ven­ci­ja u Li­bi­ji 2011. go­di­ne ni­je iz­ve­de­na ka­ko je tre­ba­lo jer se SAD pre­vi­še os­la­njao na dru­ge sa­vez­ni­ke. Ru­še­njem Ga­da­fi­ja spa­si­li smo mno­ge ži­vo­te, no na­kon to­ga je zav­la­dao ka­os – iz­ja­vio je ame­rič­ki pred­sjed­nik Ba­rack Oba­ma u svom obra­ća­nju no­vi­na­ri­ma. Oba­ma je, sa­da već pri kra­ju man­da­ta, priz­nao ka­ko sva­kod­nev­no “na­pra­vi po­ne­ku gre­šku” te ka­ko je sre­tan što ve­ći­na onih ko­je je na­pra­vio ni­su bi­le ve­li­ke. – Ka­da bih se mo­gao vra­ti­ti kroz vri­je­me, si­gur­no bih gra­đa­ni­ma 2008. ka­zao ka­ko će re­ce­si­ja pu­no du­lje trajati – ka­zao je te do­dao ka­ko se, kad bi mu us­tav to i do­pus­tio, ne bi vi­še kan­di­di­rao za pred­sjed­ni­ka jer mu to ne bi do­pus­ti­la su­pru­ga Mic­hel­le.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.