Po­ljo­pri­vred­ni­ci pos­lu­ju u po­lu­fe­udal­nim uvje­ti­ma

Vecernji list - Hrvatska - - Biznis - Jo­lan­da Rak Šajn

Ni­je pro­ble­ma­ti­čan iz­nos ras­ta uvo­za, ne­go trend ras­ta, ču­lo se na pa­ne­lu o hr­vat­skoj po­ljo­pri­vre­di Ni­je pro­ble­ma­ti­čan iz­nos od 3 ml­rd. eura uve­ze­ne hra­ne u Hr­vat- sku, ne­go trend ras­ta uvo­za i to što su na­ši OPG-i pri­si­lje­ni pos­lo­va­ti u po­lu­fe­udal­nom druš­tvu u ko­jem ovi­se o ve­li­kim kor­po­ra­ci­ja­ma, od ba­na­ka do re­pro­ma­te­ri­ja­la i ot­ku­pa – ka­zao je neo­vis­ni agrar­ni ana­li­ti­čar Dar­ko Zna­or na ju­če­raš­njem pa­ne­lu Po­ljo­pri­vred­na po­li­ti­ka – maj­ka ili ma­će­ha hr­vat­skog se­lja­ka u sklo­pu ma­ni­fes­ta­ci­je Hr­vat­sko na­ci­onal­no bla­go. Na pa­ne­lu na ko­je­mu su su­dje­lo­va­li i čel­nik HSS-a Bran­ko Hrg, Ta­ja­na Ra­dić i Mi­jo La­tin iz HPK te Bran­ko Bo­be­tić, di­rek­tor Cro­ati­as­to­ča­ra, za­klju­če­no je da RH va­pi za du­go­roč­nom stra­te­gi- jom po­ljo­pri­vre­de ko­ja u 25 go­di­na hrvatske neo­vis­nos­ti ni­je na­prav­lje­na. Nit­ko od vla­da­ju­ćih po­ljo­pri­vre­du još ni­je sma­trao kru­ci­jal­nim pi­ta­njem, a dok 1% naj­ve­ćih uzi­ma tre­ći­nu svih pot­po­ra, nit­ko ne vi­di OPG-e kao je­di­ne ču­va­re ži­vo­ta u ru­ral­nim po­dru­čji­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.