Za­greb je ope­ra­tiv­no sre­di­šte za osam ze­ma­lja

Vecernji list - Hrvatska - - Biznis - (lik)

Uz jed­nog dis­tri­bu­te­ra za re­gi­ju Ja­gu­ar Land Ro­ver oče­ku­je do­dat­no po­ve­ća­nje tr­žiš­nog udje­la. Već ove go­di­ne pro­da­ja je ve­ća 30% Pres­tiž­ni bri­tan­ski pro­izvo­đač Ja­gu­ar Land Ro­ver oda­brao je Wal­lis Au­to­mo­ti­ve Eu­ro­pe u na­tje­ča­ju u ko­jem su se uvoz­ni­ci auto­mo­bi­la iz tri zem­lje na­tje­ca­li za pred­stav­lja­nje re­no­mi­ra­nih bren­do­va na po­dru­čju re­gi­je. Za­greb je oda­bran za ope­ra­tiv­no sre­di­šte ot­kud će mul­ti­na­ci­onal­ni tim po­kri­va­ti osam ze­ma­lja re­gi­je. Do sa­da su Ja­gu­ar i Land Ro­ver bi­li u pro­daj­noj mre­ži ne­ko­li­ko raz­li­či­tih uvoz­ni­ka za raz­li­či­te re­gi­je. – Pro­da­ja Ja­gu­ara i Land Ro­ve­ra po­ve­ća­la se za 30% ove go­di­ne i do kra­ja de­set­lje­ća oče­ku­je­mo go­to­vo dvos­tru­ko po­ve­ća­nje u od­no­su na 2015. Uz jed­nog dis­tri­bu­te­ra ko­ji po­kri­va ovu ja­ko važ­nu re­gi­ju po­mo­ći će­mo do­dat­no po­ve­ća­nju tr­žiš­nog udje­la – iz­ja­vio je An­drew Prest, di­rek­tor hrvatske tvrtke Wal­lis Adria, ko­ja je dio ma­đar­ske Wal­lis gru­pa­ci­je. Ope­ra­tiv­no pos­lo­va­nje na po­čet­ku će uklju­či­va­ti 12 za­pos­le­nih, a pro­ci­je­nje­na go­diš­nja pro­da­ja iz­no­sit će oko 75 mi­li­ju­na eura kroz dvi­je go­di­ne.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.