Mi­la­no­vić i Ka­ra­mar­ko sro­za­li su auto­ri­tet vo­đa i stra­na­ka dug če­t­vrt sto­lje­ća

Vecernji list - Hrvatska - - Komentari -

Most ka­že – pre­ži­vi li Ka­ra­mar­ko gla­so­va­nje u Sa­bo­ru, iz­la­zi­mo iz Vla­de. Prem­da je “si­gu­ran” da će pre­ži­vje­ti, i HDZ bi bez Ka­ra­mar­ka u Vla­di iz nje iz­i­šao. Ako se, dak­le, u oba slu­ča­ja vlast ras­pa­da, za­što se to ne bi do­go­di­lo od­mah i ras­pi­sa­li iz­bo­ri? Ali mo­gu­će je “pres­la­gi­va­nje ve­ći­ne”. Riječi “pres­la­gi­va­ti” i “pres­la­gi­va­nje” u do­brim rječ­ni­ci­ma hr­vat­skog je­zi­ka ne­ma, is­prav­ne su riječi – “pres­la­ga­ti” i “pres­la­ga­nje”. Po­greš­na upo­ra­ba riječi – po­greš­na i oče­ki­va­nja. Ako se Most do­go­vo­ri sa SDP-om, ho­će li bi­ti uvjer­ljiv, mo­rat će mu pra­vi­ti ne­vo­lje kao i HDZ-u, što bi br­zo doz­lo­gr­dio kur­če­vi­tom Mi­la­no­vi­ću kao i on sku­pi­ni ko­ju su od­ga­ja­li bi­sku­pi i Ti­to pa su i nas­li­je­di­li nji­ho­vu pok­va­re­nost. Ako Ka­ra­mar­ko ka­že da će Vla­da op­s­ta­ti, ali u njoj vi­še ne­će bi­ti Bo­že Pe­tro­va, zna­či da se uz­da u pres­la­ga­nje vlas­ti. No i kad bi HDZ-u to pres­la­ga­nje us­pje­lo, ka­ko bi se ta vlast odr­ža­la, ka­ko bi se, na pri­mjer, us­kla­di­li sta­vo­vi mi­nis­tra Ha­san­be­go­vi­ća i ne­kih no­vih vlas­to­no­sa­ca od nje­ga ja­ko raz­li­či­tih? Ka­ko bi HDZ mo­gao ima­ti su­ve­re­nu vlast, ili vlast ko­ja od­lu­ču­je, kad bi ve­lik dio te su­ve­re­nos­ti i od­lu­či­va­nja mo­rao pre­ni­je­ti na no­ve part­ne­re? Ti mo­gu­ći part­ne­ri – Ban­dić, Ča­čić, Pu­po­vac i dru­gi ma­njin­ci te ne­ki mos­tov­ci – ni­su se do­sad is­ka­zi­va­li skrom­noš­ću u po­li­tič­kim am­bi­ci­ja­ma. Dak­le, sve go­vo­ri da bi bi­li naj­bo­lje no­vi iz­bo­ri. Ali, na ža­lost kao i pro­tek­li, oni bi bi­li bez auto­ri­ta­tiv­ne stran­ke i auto­ri­ta­tiv­nog stra­nač­kog vo­đe. Sve do proš­lo­go­diš­njih iz­bo­ra Hr­vat­ska je te auto­ri­te­te ima­la. De­set go­di­na bi­li su to Tuđ­man i HDZ. I što god mis­li­li o učin­ci­ma nji­ho­ve vlas­ti, poslije Tuđ­ma­na na iz­bo­ri­ma su se po­jav­lji­va­li ta­ko­đer auto­ri­te­ti – bi­li su to Ra­čan i Bu­di­ša, to jest SDP i HSLS, za­tim dva­put Sa­na­der i HDZ, te na kra­ju to­ga auto­ri­ta­tiv­nog ni­za Zo­ran Mi­la­no­vić i SDP 2011. Zna­če li proš­lo­go­diš­nji iz­bo­ri po­če­tak du­go­traj­nog ne­dos­tat­ka auto­ri­te­ta u hr­vat­skoj po­li­ti­ci? Na ža­lost, či­ni se da zna­če upra­vo to. Taj će se ne­dos­ta­tak pro­du­ži­ti i na sve iz­vjes­ni­je ovo­go­diš­nje pri­je­vre­me­ne iz­bo­re, a sam Bog zna ka­ko će Hr­vat­ska pre­ži­vje­ti nji­ho­ve re­zul­ta­te i nas­ta­vak ka­otič­nog sta­nja u vlas­ti. Sad se da­ju ne­što ve­će šan­se SDP-u i Mi­la­no­vi­ću ne­go HDZ-u i Ka­ra­mar­ku, ali iz­ra­zi­tog po­bjed­ni­ka ne­će bi­ti. Mi­la­no­vić će opet lo­še pro­ći iz is­tih raz­lo­ga kao i proš­le go­di­ne, a i HDZ iz is­tih raz­lo­ga zbog ko­jih je iz­gu­bio go­le­mu pred­nost ko­ju je imao sve do go­di­nu da­na pri­je iz­bo­ra. Sje­ti­mo se, jed­no su vri­je­me u an­ke­ta­ma nak­lo­nos­ti bi­ra­ča ima­li vi­še Mi­re­la Holy i ORaH ne­go Mi­la­no­vić i SDP, a HDZ je bio si­gur­ni po­bjed­nik ko­ji će la­ko for­mi­ra­ti vlast i u njoj bi­ti ne­po­vre­div. Ta­da se mis­li­lo da se vra­ti­lo vri­je­me auto­ri­ta­tiv­ne stran­ke i nje­zi­na auto­ri­ta­tiv­nog vo­đe, da nas če­ka još jed­na pro­mje­na na če­lu dr­ža­ve s vr­lo uvjer­lji­vim raz­lo­zi­ma i re­zul­ta­ti­ma na iz­bo­ri­ma. No po­ka­za­lo se da je Ka­ra­mar­ko slab vo­đa i da mu kao i svim sla­bim vo­đa­ma (i spor­ta­ši­ma) ne­dos­ta­je dje­lo­tvo­ran fi­niš ko­jim će smla­vi­ti pro­tiv­ni­ka. Do­go­di­lo se go­to­vo obrat­no, već ot­pi­sa­ni Mi­la­no­vić vra­tio se iz opas­nog nok­da­una, agre­siv­no fi­ni­ši­rao i s pro­tiv­ni­kom se go­to­vo iz­jed­na­čio. Sje­ti­te se Tuđ­ma­na, Ra­ča­na i Bu­di­še, pa Me­si­ća i Sa­na­de­ra, svi su uvi­jek kad su po­bje­đi­va­li ima­li sja­jan fi­niš. Ali i svi su ima­li od če­ga gra­di­ti svoj auto­ri­tet. Tuđ­man je to uči­nio kao tvo­rac dr­ža­ve i po­bjed­nik u ra­tu, Ra­čan i Bu­di­ša mo­gli su pri­do­bi­va­ti bi­ra­če na os­la­bje­lom HDZ-u i obe­ća­nju obra­ču­na s kri­mi­na­lom u pre­tvor­bi i pri­va­ti­za­ci­ji, slič­no kao i Me­sić, a Sa­na­der se po­jav­lju­je kao ob­no­vi­telj stran­ke i mar­kant­na za­mje­na za po­li­ti­ku Ra­ča­na i Bu­di­še ko­ja je do­ži­vje­la fi­ja­sko. Mi­la­no­vić je mo­gao ra­ču­na­ti na dje­lo­mič­no is­te ar­gu­men­te kao Ra­čan i Bu­di­ša, na HDZ ko­ji su Sa­na­der i Ja­dran­ka Ko­sor go­to­vo uni­šti­li, i na kri­mi­nal ko­ji se pri­pi­si­vao i Sa­na­de­ru i stran­ci. Ni na što od sve­ga to­ga na če­mu su vo­de­ći političari gra­di­li svoj auto­ri­tet 25 go­di­na ni­je mo­gao ra­ču­na­ti nit­ko na proš­lo­go­diš­njim ni­ti će mo­ći ra­ču­na­ti na vje­ro­jat­nim ovo­go­diš­njim iz­bo­ri­ma. Sve do dru­gog Sa­na­de­ro­va man­da­ta i po­tom do po­bje­de Mi­la­no­vi­ća na­kon nje­ga i Ja­dran­ke Ko­sor Hr­vat­ska je ži­vje­la u ilu­zi­ji po­vi­jes­nih pre­vra­ta ko­ji će se do­go­di­ti na iz­bo­ri­ma. La­ni se u ne­dos­ta­tak tih ilu­zi­ja, u praz­ni­nu nas­ta­lu slab­lje­njem auto­ri­te­ta dvi­ju ve­li­kih stra­na­ka uba­cio Most i po­ka­zao se jed­na­kim oni­ma zbog ko­jih se za nje­ga gla­so­va­lo, pa i još go­rim. Pa­ra­doks je u to­me što će na idu­ćim iz­bo­ri­ma Most pro­pas­ti, a ni HDZ ni SDP od to­ga ne­će ima­ti ko­ris­ti. Ali pri­če­kaj­mo...

U praz­ni­nu nas­ta­lu slab­lje­njem auto­ri­te­ta HDZ-a i SDP-a uba­cio se Most i po­ka­zao se jed­na­kim oni­ma zbog ko­jih se za nje­ga gla­so­va­lo – i još go­rim

Pa­ra­doks – na idu­ćim iz­bo­ri­ma Most će pro­pas­ti, a ni HDZ ni SDP od to­ga ne­će ima­ti ko­ris­ti

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.