Za krad­ljiv­ce is­pi­ta stro­ge kaz­ne, a za su­dač­ke kan­di­da­te?

Vecernji list - Hrvatska - - Komentari - La­dis­lav Ma­te­ić či­ta­telj iz Za­gre­ba

Iz­gle­da da je do­šao kraj pre­pi­si­va­nju na dr­žav­noj ma­tu­ri. Na­ci­onal­ni cen­tar za vanj­sko vred­no­va­nje obra­zo­va­nja od­lu­čio je stro­go kaz­ni­ti sve one ko­je pri po­la­ga­nju državne ma­tu­re uhva­ti u po­ku­ša­ju pre­pi­si­va­nja ili kra­đe tes­to­va. Za krad­ljiv­ce is­pi­ta pre­dvi­đe­ne su nov­ča­ne kaz­ne, a is­pi­te iz državne ma­tu­re ne­će mo­ći po­nov­no po­la­ga­ti ni ove, a ni slje­de­će go­di­ne. Pro­či­tao sam to u Ve­čer­nja­ku od 2. lip­nja 2016. na stranici 10., autor je pot­pi­san sa (ik). Na sljedećoj, 11. stranici, is­tog bro­ja VL-a objav­ljen je tekst o kan­di­da­ti­ma za Us­tav­ni sud ko­ji pot­pi­su­ju no­vi­na­ri Tea Ro­mić, Ma­rin­ko Ju­ra­sić i Iva Pu­ljić Še­go. Ne­ću sa­da o to­me što sve stran­ke po­ku­ša­va­ju da bi u Us­tav­ni sud “ugu­ra­le” svo­je lju­de. Evo di­je­la tog tek­s­ta, ko­ji je me­ni po­seb­no za­nim­ljiv: “Nji­ma je spor­na i Snje­ža­na Ba­gić zbog pre­pi­si­va­nja struč­nog ra­da glav­nog taj­ni­ka Us­tav­nog su­da dr. sc. Te­odo­ra An­ti­ća, ko­ji se ta­ko­đer kan­di­di­rao za us­tav­nog su­ca. Dig­nu li zas­tup­ni­ci SDP-a ru­ku za Snje­ža­nu Ba­gić, ko­ja je pod mo­ral­nim te­re­tom pla­gi­ra­nja, ima­ju li na­kon tog ‘ku­ka­vi­čjeg ja­ja’ ko­je im pred­la­že HDZ, vi­še ikad pra­vo mo­ra­li­zi­ra­ti čak i ako se sud­ski do­ka­že da je Mi­li­jan Br­kić pre­pi­si­vao di­plom­ski rad!?”. Do­bro, znam, nit­ko ni­je kriv dok mu se kriv­nja ne do­ka­že, ali zar za su­ca Us­tav­nog su­da tre­ba kan­di­di­ra­ti ne­ko­ga tko je op­tu­žen za pre­pi­si­va­nje struč­nog ra­da? Što ako se do­ka­že kriv­nja, a spo­me­nu­ta sut­ki­nja u me­đu­vre­me­nu pos­ta­ne sut­ki­nja Us­tav­nog su­da? Što ako se Mi­li­ja­nu Br­ki­ću do­ka­že kriv­nja, a on u slu­ča­ju po­nov­lje­nih par­la­men­tar­nih iz­bo­ra i mo­gu­će po­bje­de HDZ-a nas­li­je­di Ka­ra­mar­ka i pos­ta­ne no­vi hr­vat­ski pre­mi­jer? Na­teg­nu­to? Da, ali ni­je ne­mo­gu­će. Vra­ti­mo se sa­da ma­tu­ran­ti­ma, mo­gu­ćim pre­pi­si­va­či­ma. Za njih su pre­dvi­đe­ne stro­ge kaz­ne. Što će se do­go­di­ti Snje­ža­ni Ba­gić i Mi­li­ja­nu Br­ki­ću u slu­ča­ju da im se do­ka­že kriv­nja? Ho­će li im se uop­će ne­što do­go­di­ti? Ma­tu­ran­te sva­ka­ko tre­ba spri­je­či­ti u pre­pi­si­va­nju, vje­ru­jem da je i to je­dan od na­či­na da nam pre­pi­si­va­či ne pos­ta­nu kro­ja­či bu­duć­nos­ti.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.