To su bo­ga­ta­ši­ce Ame­ri­ke

For­bes je obja­vio lis­tu 60 naj­bo­ga­ti­jih že­na ko­je su svoj no­vac za­ra­di­le sa­me, a na nje­mu su naj­poz­na­ti­je zvi­jez­de, ali i mno­ge me­na­dže­ri­ce

Vecernji list - Hrvatska - - Panorama - Ma­ri­na Šu­njer­ga

Di­ane Hen­dric­ks naj­bo­ga­ti­ja je že­na s lis­te, a de­vet da­ma ko­je kra­se nas­lov­ni­cu ima­ju ukup­no 9,7 mi­li­jar­di do­la­ra i za­ra­di­le su ih sa­me ma­ri­na.su­njer­ga@ve­cer­nji.net Ne­ma sek­to­ra ni na­či­na na ko­ji je 60 naj­bo­ga­ti­jih že­na Sje­di­nje­nih Ame­rič­kih Dr­ža­va za­ra­di­lo svoj no­vac. Na ovoj lis­ti ne­ma ni onih ko­je su no­vac do­bi­le ra­zvo­dom ili su ga nas­li­je­di­le, ne­go je is­klju­či­vo ri­ječ o že­na­ma ko­je su svoj ta­lent ili do­bru ide­ju upo­go­ni­le na naj­bo­lji mo­gu­ći na­čin i ta­ko osvo­ji­le svi­jet. For­bes je iz­a­brao de­vet že­na za nas­lov­ni­cu jer se ni­je mo­gao od­lu­či­ti sa­mo za jed­nu da­mu, a ta­ko je u sje­nu ba­cio ne­ke us­pješ­ne že­ne ko­je go­di­na­ma kra­se lis­tu naj­us­pješ­ni­jih.

Oprah “tek” dru­ga

Na pr­vom mjes­tu je Di­ana Hen­dric­ks ko­ja je “te­ška” ukup­no pet mi­li­jar­di do­la­ra. – Omo­gu­ći­li smo dos­ta­vu ci­je­loj na­ci­ji, na sva­kom kra­ju zem­lje, a dos­tav­ljač vi­še ni­je sa­mo krup­ni mu­ška­rac, ne­go i sit­na dje­voj­ka – ka­za­la je Hen­dric­ks ko­ja iz ru­ke ne is­pu­šta tvrt­ku ABC Sup­ply, ko­ju je još 1982. os­no­va­la s mu­žem. Na­kon nje­go­ve smr­ti 2007. Di­ane je od­bi­la mno­ge po­nu­de za pro­da­ju tvrtke jer je uvje­re­na da po­sao jed­na­ko kva­li­tet­no mo­že vo­di­ti i sa­ma. Hen­dric­ks je go­to­vo dvi­je mi­li­jar­de do­la­ra bo­ga­ti­ja od dru­ge na lis­ti že­na ko­je su sa­me za­ra­di­le no­vac, a to je Oprah Win­frey ko­ja je, dok je bi­la vo­di­te­lji­ca svo­je emi­si­je, utje­ši­la mi­li­jar­de gle­da­te­lji­ca di­ljem svi­je­ta, ali i otva­ra­la te­me ko­je su tek poslije nje­zi­nih emi­si­ja pos­ta­le ak­tu­al­ne. Pro­met­nu­la se iz si­ro­maš­ne dje­voj­či­ce u me­dij­skog mo­gu­la i jed­nu od naj­u­tje­caj­ni­jih že­na svi­je­ta.

Dot­ty kra­lji­ca sta­no­va

Me­đu vo­de­ći­ma je i 32-go­diš­nja So­fi­ja Amo­ru­so, ko­ja je pri­je de­set go­di­na po­kre­nu­la mod­ni brend “Nas­ty gal” i sa­da ima 280 mi­li­ju­na do­la­ra. Nje­zi­na se mod­na ku­ća bo­ri s H&Mom nu­de­ći vin­ta­ge stil i nje­gu­ju­ći roc­ka­bil­ly kul­tu­ru. Mo­žda sus­tig­ne i tre­ću naj­bo­ga­ti­ju že­nu s lis­te Do­ris Fi­sher ko­ja je os­no­va­la slav­ni Gap, je­dan od naj- poz­na­ti­jih ame­rič­kih odjev­nih bren­do­va, a do 84. go­di­ne ta je že­na za­ra­di­la de­set pu­ta vi­še od Amo­ru­so, od­nos­no oko 2,4 mi­li­jar­de do­la­ra. Zanimljiva je i kra­lji­ca ne­kret­ni­na Do­rot­hy Her­man ko­ja uprav­lja sa 6000 age­na­ta u 85 ure­da, a go­diš­nje pro­da ne­kret­ni­ne ukup­ne vri­jed­nos­ti 22 mi­li­jar­de do­la­ra. Maj­ka joj je po­gi­nu­la u ne­sre­ći, a otac je u tom su­da­ru bio te­ško oz­li­je­đen. Dot­tie, ka­ko je zo­vu, pos­ta­la je maj­ka u 19., ali od svih se ne­da­ća iz­vuk­la i os­no­va­la svo­ju tvrt­ku ko­ja “dr­ma” svi­je­tom ne­kret­ni­na. To­ni Ko pak in­s­pi­ra­ci­ju za po­sao ko­ji joj je do­nio sto­ti­ne mi­li­ju­na do­bi­la je kao ti­nej­dže­ri­ca. Kad se s 13 go­di­na do­se­li­la iz Ko­re­je u SAD, ku­po­va­la je jef­ti­nu šmin­ku ko­ja se pro­da­va­la u du­ća­ni­ma u ko­ji­ma je ra­di­la s ro­di­te­lji­ma na­kon nas­ta­ve. Kas­ni­je je os­no­va­la tvrt­ku NYX Co­sme­tics, uz po­moć ko­je je dje­voj­či­ca­ma po­put se­be omo­gu­ći­la jef­ti­nu koz­me­ti­ku, ali ve­će kva­li­te­te, a ne­dav­no je po­kre­nu­la i li­ni­ju sun­ča­nih na­oča­la Per­ver­se ko­je pro­da­je po ci­je­ni od 40 do­la­ra. Na lis­ti su i mno­ge pje­va­či­ce, a naj­bo­lje po­zi­ci­oni­ra­na me­đu nji­ma je ne­uni­šti­va Ma­don­na ko­ja je za­ra­di­la 560 mi­li­ju­na do­la­ra.

265 mi­li­ju­na do­la­ra 250 mi­li­ju­na do­la­ra S 26 go­di­na naj­mla­đa je na For­be­so­voj lis­ti že­na ko­je su sa­me stek­le bo­gat­stvo

3,1 ml­rd. do­la­ra Po­če­la je kao vo­di­te­lji­ca, a pro­mak­nu­la se u me­dij­skog mo­gu­la s utje­ca­jem Pje­va­či­ca je iz­gra­di­la car­stvo, a svi­jet je za­pa­nji­la al­bu­mom Le­mo­na­de

U ka­ri­je­ri je, pro­cje­nju­je se, za­ra­di­la 560 mi­li­ju­na do­la­ra Pje­va­či­ca, glu­mi­ca i iko­na u dže­pu ima 370 mi­li­ju­na do­la­ra Ta­len­tom i nas­tu­pi­ma u Las Ve­ga­su za­ra­di­la 380 mi­li­ju­na do­la­ra

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.